ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

mm
ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹೊ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತು ವಾವ್ರ್ ಕರಚೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಕುಮಟಾ ಮೂಳಾಚೊ ಮನೀಸ್. ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾಕೂನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೆ "ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವ ಚರಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಚೆ ಸಮೀಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ" ಪ್ರಬಂಧಾಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಲಾಭ್‌ಲಾ. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭ ಆನಿಕ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಖಬರ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನು ಬರಯಿಲಾ. ಕನ್ನಡಾಂತು 200 ಪಶೆ ಅಧಿಕ ಲೇಖನಾಂ - ಕರ್ಮವೀರ, ಕಸ್ತೂರಿ, ಸುಧಾ, ತರಂಗ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಗಾತಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಉದಯ, ಸಂಜೀವಿನಿ, ಸಂಭಾಷಣ ಸಂದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ, ತರಳಬಾಳು ಅಶೆಂ ಅನೇಕ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಾ. ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು ಆನಿಕ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂತರಂಗ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಜಾವ್ನು ಕಾಮಕೆಲ್ಲಾ. 2013 - 2017 ಆವ್ಧೆಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನು ಜಬಾಬದಾರಿ ಯೋಗ್ಯರೀತಿರಿ ನಿಭಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲಾ. ಕನಕದಾಸಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಂಕಣಿಕ ಹಾಡ್ಚೆ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಂತು ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮಹಾರ್ ಆನಿಕ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಹಾಣೆ ಕರಯಿಲ್ಯಾ. ಪಿ. ಯೂ. ಶಿಕ್ಷಣಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಚೆ ಸಮಿತಿಚೆ ಏಕ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನು ಸರ್ಕಾರಾಕ ಸಲಹಾ - ಸೂಚನಾ ದಿಲ್ಲಾ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಾವ್ನು ಧಾರವಾಡ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾನರಿ ಸೇವಾ ಘಡಯಿಲಾ. ಅಂತರ್ಜಾಳಿರಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಚೆ ಲೇಖನ.

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೋಕವೇದ ಆನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ/ಪ್ರಚಾರ ಕರಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ಪಂದ್ರಾ ಅಧಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸರಕಾರಾನ ರಚನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಆಸಾ. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಕಾರಚೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಚೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತು ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನಾಚೆ ಇತಿಮಿತಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡತಾ. ತೀನ್ ವರ್ಷ ಅವಧೇಕ ಸರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಏಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಖ್ಯೆಚೆ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ ನೇಮಕ್ ಕರತಾ. ಹೆ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಾರಿ ಬೈಟಕ ಬಸೂನು …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !