ಕ್ಲೈವ್ ಸೊಜ್ ಬೊಳಿಯೆ

mm
ಕ್ಲೈವ್ ಸೊಜ್, ಬೊಳಿಯೆ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದೆಂತ್ ಕವಿತಾ, ಚುಟುಕಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಲ್ಯಾರಿ ಕ್ಲೈವ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಬೊಳಿಯೆ, ಕುಂಟಲ್ ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. 'ಸರ್ಗಾರಾಜ್' ಆನಿ 'ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾಕಾ' ಮಳ್ಳೆ ದೋನ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಥೊಡೆ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಜಿಣಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ – ಖುಂಟೆ, ಸಾವ್ಳಿ – ಫುಲಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಚ್. ಕೋಣ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ, ಕೋಣ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣ್ ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಜೆನ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆ ಸಹಪಯ್ಣಾರಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾತ್, ತವಳ್ ಪಯ್ಣ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸಂಪಯ್ಜೆ …

Read More »

ವೇಳ್

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂವರ್ನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಆಜ್ ಧೊಸ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ವೇಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ! ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಚಡೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ರಾತಾ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !