ಕಿರಣ್, ನಿರ್ಕಾಣ್

mm
ಕಿರಣ್ , ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಿರಣ್ ಮೊರಾಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ವಗ್ಗ, ನಿರ್ಕಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳೊ ಸಾಂದೊ / ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ತೋ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ತಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ವಾವ್ರಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ವರ್ದೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಾ. ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ.

’ಕೊಂಕಣಿವುಡ್’ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ’ ಟಚ್‍ವುಡ್’

ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆನ್ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಿತ್ರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಸಬ್ದ್ ಎದೊಳ್‌‌ಚ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !