ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

mm
ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಬಾರ್ಕುರ್ಚೊ. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ತಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೆ ವಿಶಯ್. ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ( ಕವಿತಾಸಂಗ್ರಹ್) ರುಪ್ಣೆಂ ( ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ) ತಾಚೆಂ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಲ್ಬಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ರುಪ್ಣೆಂ’ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ವಾವ್ರ್ ದಿತೇ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿಂತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನವಾಲ್ – ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್

ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಬರಿಂ ದಿಸ್ತಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಕಲ್ಸಾಂವಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಶೆರ‍್ವಾನಿಚೆರ್ ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಶೆಂಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಫೀಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂತರ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೊಚ್ ಲಾಗ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತೊ ಎಕಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಸಾಶೆಂ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ ತೆ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಫಕತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾಂಪಾಸತ್, ಕವಿತಾಂಪಾಸತ್ ಅಶೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇಲ್ಲಸೋಯ್ ಸುಲುಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬರವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟೋರ್ಮ್ ಕಶಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ಪ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವಾತೆರ್ ಲೋಕಾಂಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಪುರ‍್ತೊ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವೋಳಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಸುತಾರಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಆನಿ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾನ್ ಮೊಗಾಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಾಕಾ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ಼ಚ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸುಢಾಳ್ ಜಾಲೊ ಅನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ತಿ ಚರಿತ್ರಾ...

Read More »

ಖುಣಾಂ ಮಾಗ್ಚಿ ಪರ್ಜಾ…

ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮೂನೆಚೊ ಗೊಂದೋಳ್.. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಪೂಜಾ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆನಿ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಾಸ್ಣೀಕ್ ಘುಸ್ಪೋಡಿತ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ (state of perpetual confusion) ದವರ‍್ಲಾಂ. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕರ‍್ಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಪೂಜಾ ನ್ಹಂಯ್.

Read More »

ರೋಸ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ ಪವಿತ್‌ಪಣ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಚೆರ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲೊ ತರ್ ತಿಂ ಅಪವೀತ್ ಜಾತಾತ್? ರೋಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಪಾಪಾಸಾಯ್ಭಾಚೇರ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತೆನ್ ಸೊರೊಚ್ ವೊತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್‌ಪಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡಾತ್‌ಗಿ? ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಸ್ತಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್‍ನ್ಯಾನಿಂ ಪವಿತ್ ಯಾ ಅಪವಿತ್ ಜಾತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ ಯಾ ಅಪವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚಿಂ ವ್ಹಕಲ್ ಆನಿ ನ್ಹವ್ರೊ ಸಯ್ತ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್‍ವಿಂ ನಿತಳ್ ಯಾ ಪವಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ.? ಆಮ್ಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕುಂಬು ನೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವೇದವಾಕ್ಯ ಚಲ್ತಾ, ಫಕತ್ ವ್ಹಕಲ್ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ತಾಂಚೆ ಪವಿತ್‌ಪಣ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ತಾತ್ (!?)

Read More »

ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ವೆಚೊ ದೀಸ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಶೆರಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಅಬುಧಾಬಿ ಶೆರಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ಒಳೊಕ್ ನಾಂ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ-ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಚ್ ರಾತಿಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ …

Read More »

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆತಾಂ ಅಕಾದೆಮಿನೀ ವಿಂಚ್ಲೊ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈಚೊ “ಸಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ” ಆತಾತಾಂಚ್ ವಾಚುನ್ ವಿಟ್ಟೂ ಆನಿ ರಾಚ್ಚೂ ಪೈ ಆನಿ ನಾಗ್ಡೊ ಬೇತಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಂತ್ ವ್ಯೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ “ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ” ಆನಿ ತೊ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸುನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಕಾಡ್ತಾಂಚ್, ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ “ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್” ಕೃತಿಯೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಫಾಟಾಪಾಟ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೀಚ್ ಖಬರ್. ಕೋಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಅಛ್ಚೆ ದಿನ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಪುಗ್ತಾನಾ, ಕೋಣ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆವಿಶಿಂ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾ. ದೋನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ “ಹಿಟ್” ಫಿಲ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ, ಕಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆನಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತ್, ಎದೊಳ್ ದೆಖಾನಾತ್ಲೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ …

Read More »

Come on people… have a heart…ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸುಧಾರ್ಯಾಂ

ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ, ಘನಾಮಾನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚಿಂ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ್, ಸುಶೀಲ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ, ಸಭೆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಲಾಂತುರ‍್ಯಾಂಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್, ಪಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜೆವ್ಣಾ ಪಂಗ್ತೆರ್. ಪೂಣ್ ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಭ್ಯತಾ, ಶಿಷ್ಟತಾ, ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾ? ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ತರ್ ತೊ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್? ಆಮ್ಚಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ್ ಶಿಕಯ್ನಾ? ಇಲ್ಲೀಶೀಯ್ sensitivity ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ? ಕೊಣಾಚೆಂಗಿ ಕಾಜಾರ್…ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ… …

Read More »

ಕೊಕ್ರೋಚ್ ! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್ !!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ತುರ್ / ಪ್ರೊಫೆಸೊರಾ೦ಕ್ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಜಾಚಾ ’ಹಿ’ ಆನಿ ’ಶಿ’ ಮಧೆ೦ ಅಶೀಯ್ ಕಿತೆ೦ ಘುಸ್ಪೊಡಾಯ್ ತಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೊಕೊ.  ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಖ೦ಯ್ ಭಿತರ್ ಧಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಜರ‍್ಲ್ಯಾಕ್ (ವಯ್, ಜರ‍್ಲೆ ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಆಸಾತ್!) ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ತಾ. “ಕೊಕ್ರೋಚ್! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್!!” ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಕೆನ್ನಾ೦ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ‍್ತಾ. “ಯುವರ್ ಸಿಸ್ತರ್. ಹಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಒಮಾನ್!?” ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಾನಿ೦ ಕಿತೆ೦ಗಿ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ  ‘ಲೋಕಲ್’ …

Read More »

ಶಾರ್ಕ್, ಡೊಲ್ಫಿನ್ ಆನಿ ಸಬ್‌ಮೆರೀನ್

ರಾತ್‌ಫಾಳ್ಯೆಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ತಿ ಸೊಭಾಯ್. ಸರ‍್ವಾ೦ಕ್ ಹಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮೆಳಾನಾ. ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾನಿ೦,  ಕ೦ಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟರೆನಿ೦, ತೆಲಾಶೆತಾ೦ತ್, ರಿಗ್ಗಾನಿ೦, ಪ್ರಿ೦ಟಿ೦ಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾನಿ೦ ಆನಿ ಆತಾ೦ತಾ ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಬರಿ೦ ಥ೦ಯ್ ಥ೦ಯ್ ಫುಟೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲ್‌ಸೆ೦ಟರಾನಿ೦ ನಾಯ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾತ್‌ಫಾಳ್ಯೆ೦ತ್ ಕಾಮಾಚೊ ದಬಾವ್ ಇಲ್ಲೊ ಉಣೆ. ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟಾ೦ತ್ ಸರ‍್ವ್ ಸಾರ‍್ಕೆ೦ ಆಸಾತ್ ತರ್, ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಸಾರ‍್ಕೆ೦ ಆಸಾ ತೆ೦ ಖಾತ್ರಿ ಕರ‍್ನ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !