Trending Now

ಫಿಲಿಫ್, ಮುದಾರ್ಥ

mm
ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಫಿಲಿಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಬೊಳಿಯೆ ಮುದಾರ್ಥಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. 1969 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಧಾವೆಚ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೋಡ್ನ್, ಪಾಂಬೂರ್, ಬೊಳಿಯೆ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ತಾಚಿ. ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ದೋಹಾ ಖಟಾರಾಂತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆತಾಂ ನವಿ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಸಂಗಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸ್ವಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ, ತವಳ್ ತವಳ್ ಯುರೋಪ್ / ಎಜಿಪ್ತ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತೇ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ತಾಕಾ ವರ್ತಿ ಅಭಿರೂಚ್. ಪ್ರವಾಸ್ ಕಥನಾಂ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಬರ್ಪಾ ಶೆತ್. ಬೆಳ್ಳೆವಿಷನ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಟುಡೇ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಪ್ರವಾಸ್ ಕಥನಾಂ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮುದಾರ್ಥ ಮಹಲ್ ಖಾಸ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಅಂಕಣ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್‌ ಜಾಯ್‌ ದಾನಿ !

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಝಿಯಂ ವಾರೆಂವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ತಾನಾಂ, ಹಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್‌ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೊರೆಯಾ ಆನಿ ಚೀನ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. “ಆಜ್‌ ಚಾಂಗ್‌ಥೆಂವ್ಕ್‌ಗುಂಗ್‌ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲೊ ಕೊರೆಯನ್‌ ದಾಯ್ಜಾಪುಂಜೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ ಯಾ. ವೆಗ್ಗಿಂ ತಯಾರ್‌ ಜಾ” ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಿದೆಕ್‌ ಕಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹೊರಿಯೆಂತ್ ಲಿಪ್ಲಿ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಶೊಪ್ಪಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹರ್. ನೆಸೊಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಾಂ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಸೊಬ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ನಾಂತ್.ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಯ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ …

Read More »

ಅಕುಲು ಮೊಕುಲು ಪೊರ್ಬುನಕುಲು

ಪರ್ಭುನ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಘರ್ ಅಡೊವ್ ಘಾಲೆಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾನ್ ಬೊತ್ಲ್ ಬೊತ್ಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ! ವ್ಹ, ವ್ಹ, ವ್ಹಾ! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ. “ಭಾರಿಚ್ ಖೂಬ್, ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಕವಿತಾ! ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರ್ಲಿಯ್?” ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊತ್ಲಿ ಭರ್ ವೀಕ್. ಹ್ಯೆ ದಳ್ದಿರ್ ಬಾಯ್ಲೆಸಾಂಗಾತಾ ಕಶೆ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಹಾಬಾ ಹಾಂವೆಂ, ದೇವಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಸ್ಟೊರೊಲ್, ಗ್ಯೆಸ್, ಹೆಂ …

Read More »

ಪ್ರಗತಿ ಆನಿ ಪರಿಸರ್

ಹಾಂವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನವಿ ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ನೆರುಲ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಗಾಂವ್, ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಲೊಕಾ – ಖಾತಡ್ ಉಣಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಹೆಂ ಶೆರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ವಾಶಿ ವ ಐರೊಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖಾಡಿ ಉತ್ರೊನ್ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಚ್, ನವಿ ಮುಂಬಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಲಗ್ಬಗ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಸ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಥೊಡೆ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಜ಼ಾಗ್ಯಾಚೊ ಪಟ್ಟೋ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಗಾದೆ …

Read More »

ಬೀವಿ ಕಿ ಅದಾಲತ್

ಮುಸ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಲೆಲೆಂ, ದೊಳೆ ಸುಜ್ಲೆಲೆ, ತೋಂಡ್… ಆಸೊಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್. “ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಭಾರೀ ಕರ್‍ತಾಯ್ ನೇ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ವೊಗಿಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಳ್ಗಿ ನೇ…” “ಸಾಯ್ಬಿಣೀ, ಸಾಹಿತಿ ಹಾಂವ್. ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿತ್?” ಏಕ್ ಲೇಕಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್, 56 ಇಂಚ್ಯಾಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. “ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ತುಂ? ಆಮ್ಚೆಂ …

Read More »

ಮಾಯ್ಗಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಆನಿ ಕರೊಡಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜ್

“ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ಬುದ್ಧಾಸನ್ ತುಜೆಂ? ಕಿತೆಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾಯ್, ಸಾಯ್ಬಾ? ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ. ಆಜ್ ಚಾಯ್ – ಚಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಜಾರ್ ನಾಂ, ಕಿತೆಂ?”  ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಹುಶಾರ್, ಲೊಕಾಚೊ (ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ) ಮೂಡ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸದಾಂಚೆ “ಹುಂ” ಲೆಗುನ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ ನಾಂ.  ” ಕಾಲೆಂ, ತುಜಿ ಜಾಪ್ ನಾಂ? ತೊಂಡಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲಾಂಗೀ? ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ಸಂಸಾರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಮೂ? …

Read More »

ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾಕ್‌ ಆಯೆರ್

ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ನ್, ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವಿ- ಮುಂಬೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಭಾಶೆನ್, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಂಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ ಘಾಂಟ್‌ ಆಯ್ಕಾಲಿ.  “ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್‌ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್ಗೀ ವ ತುಜೆಂ ತೊಂದೆ ಪೋಟ್‌ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ಉಂಬ್ರಾರ್ ಚ್ ತನ್ಕೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್‌ ಜಾಲಿ.  “ವೀಸ್ ವೊರಾಂ ರಸ್ತೊ ಮೆಜ್ಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಭಿತರ್‌ ರಿಗೊಂಕ್ ಸೊಡ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೀ”  “ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚ್ …

Read More »

ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಫಾರಸ್

ಕಾಲ್ ಸನ್ವಾರಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ರಜಾ ಪಾಚಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್… ರಾತಿಚೆಂ ತಿಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಅಶ್ವತಾ ಸೀ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.  ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಪೆಶಿಯಲ್ ಮೆನ್ಯು ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ತೊಂಡಾಂತ್ ಲಾಳ್.  “ಬೊಂಟ್ ಬರೊ ಬುಧ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ವಳ್ಕಾತಾ.” ಪೆಲ್ಯಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ.  “ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ಕಸ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್?” ಸದಾಂಚ್ಯೆಭಾಶೆನ್, …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !