Trending Now

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

mm
’ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ’ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆ಼ಚೊ ತರ್ನೊ ಬರವ್ಪಿ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಬಜ್ಪೆಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ, ಚಡುಣೆ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಕವನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೋಶುಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ - ವಿನೋದ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನೀಯ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಶೈಲಿಚ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಶೈಲೆನ್, ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರವ್ನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ದಲಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ರೋಶುಕ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಣೆ 17 ವಿನೋದಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ.

ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮನಿಸ್ ಕಾಮಾನಿಂ ಇತ್ಲೊ ವ್ಯಸ್ತ್‌ಕೀ ತೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಸವೆಂ ಮತಿಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಡಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಬರಿಂ ಕರ‍್ತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಾ ’ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾನ್’ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಜೆ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಕುಸಾಳಾಂ ದುಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುನ್ ಏಕ್ …

Read More »

ನರ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್

ಹಾಂವ್ ಜಿವಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊಂ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ನರ್ಸಾಲಾಗಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸವಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ‘ಸುವಿಯೊ’ ಬರಿಂ ತೊಪ್ಲ್ಯೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ದೊವಿ ತೊಪಿ ಮೊಡ್ಚುನ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಶೆಂಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದವರ್ತಾಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಖಂಯ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !