ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

mm
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಾಂತು ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಹ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮಾಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು ಬಿ. ಕೊಮ್ ಪದ್ವೆದಾರ್. ಏಕ್ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ ತರೀ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾ, ನಾಟಕ್ , ಪದಾಂ ಆನಿ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್. ನೊಸ್ತಾಲ್ಜಿಯಾ - ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್‌‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕಣ್.

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ : ಆಡುಕ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಪರತ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಶೇಂಯ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಮನಾಂತ್‌ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ್’ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ. 2008 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14. ಆಯ್ತಾರ್. ಖಾಡ್ ತಾಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸೆಲುನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತವಳ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಕನ್ನಡ 24X7 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್’ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಟಿವಿ 9 ಪಯ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೊ (1912-1955), ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬರವ್ಪಿ. ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಲುಧಿಯಾನಾಂತ್. ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಹೋರಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖಡಕ್, ನಿಷ್ಠುರ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಕರಾಳ್, ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್‌ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಸಮಾಚಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಷ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಬೊವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ತಾಚಿ ಸರ್ವ್‌ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾಣಿ `ತೋಬಾಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್’ ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ ದಾಕ್ಲೊ. …

Read More »

ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ್ಣಾ ಆದ್ಲೆ ತೀನ್ ದೀಸ್

31 ಜುಲಾಯ್ 1980. ಸಂಸಾರಾನ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಪಾಟ್‌ಥಳ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್‌ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಸವೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಯುಗಾಚೊ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಲೊ.      Mohammed Rafi : My Abba – A Memoir ರಫಿ ಸಾಬಾಚಿ ಸುನ್ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಖಾಲಿದ್ …

Read More »

ಪತ್ತೇದಾರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್…

ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪತ್ತೇದಾರ್ `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಘಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆರ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜಾಂವ್, ಕರಮ್‌ಚಂದಾ ತಸಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಘಡೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲಿ 1985 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ. ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ನಟ್ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆ. ತಾಣೆ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಅಸೊ …

Read More »

ಲಂಕೇಶ್ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’

ನನ್ನ ಗಾಢ ದುಗುಡದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂತಿದ್ದಾಗ ಮುತ್ಸದಿತನ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಖ್ಯಾತಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನೆದುರು, ಸಾವಿನೆದುರು ಗೌಣ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೀತಿಯೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಸಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಕತೆಯಾಗದೆ, ಬದುಕುವ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರವಾಗದೆ ನನ್ನ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಛಾಯೆ ಅನ್ನಿಸತೊಡಗಿತು. ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಲ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವಾಗ, ಹೊರಗೆ ತುಂತುರು ಹನಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !