ವಲ್ಲಿ, ಬೋಳ

mm
ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ, ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ತಾಲುಕೆಚ್ಯಾ ಬೋಳ ಕೆಂಲ್ಬೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಕೃಷಿ ಕುಟಮ್ ದೆ| ಎಮಿಲಿಯಾನ್ ಆನಿ ದೆ| ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಾಂಚ್ವೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. 1978 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃಷಿ ವಾವ್ರಾಸವೆಂ ಬೋಳ ಕೋಡಿ ತಪ್ಪಾಲ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವೃತ್ತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್. 1985 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ’ದುಮ್ಗಾ ಸಿಕೇರ್,ಕೆಂಲ್ಬೆಟ್’ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. 1993 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಲಾಖಾ ನವ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವರ್ಗ್. ತ್ಯಾ ಲಗಾಯ್ತ್ ’ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ ’ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೆಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಲವ್ಪಾಂ. ಪರಿಸರ್, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಲೇಖನಾಂ, ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ನಾಟ್ಕುಳೆ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿಂ ಸುಮಾರ್ 600 ವಯ್ರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ. ಆಧುನಿಕ್ ಕೃಷಿವಿಶಿಂ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್, ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕೃಷೆವಿಶಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಕೃಷಿ ಜಾಗೃತಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾರಾಡೊ ತಶೆಂ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಂತಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್. 36 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೂರ್ವ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ತಪ್ಪಾಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ ( Mail Overseer ) ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ತಪಾಲ್ ನವ್ಕರಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ. ತಾಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ - ಜೊವಿಟಾ ಆನಿ ಜೋವಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್. 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಂ ತುಪೆಂ ( 1500 ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ) ಜಗ್ಲಾಣೆಂ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಮೆರೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮುಖ್‌ ಪತ್ರ್ ’ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ’ ಹಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್.

ಕಾಂಟ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ದಾಕೊ – ಕಂರ್ಡಾಂ

ದೆವಾನ್ ಪ್ರಥ್ವೆ ವಯ್ರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಚ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತೆವಿಣೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಪೂರ್ಣ್. ರಾನಾಂನಿ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ, ಫಳಾಂ, ಫುಲಾಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ ಜೀವಿ ಆನಿ ಜೀವ್ ಪ್ರಬೇದಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ರಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ರಾನಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಖಾಣಾ ವಸ್ತ್ ಆನಿ ದಿರ್ವೆಂ. ರಾನಾಂನಿ, ವಕ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಖಾಣಾವರ್ವಿ ಜಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ. …

Read More »