ವಲ್ಲಿ, ಬೋಳ

mm
ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ, ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ತಾಲುಕೆಚ್ಯಾ ಬೋಳ ಕೆಂಲ್ಬೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಕೃಷಿ ಕುಟಮ್ ದೆ| ಎಮಿಲಿಯಾನ್ ಆನಿ ದೆ| ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಾಂಚ್ವೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. 1978 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃಷಿ ವಾವ್ರಾಸವೆಂ ಬೋಳ ಕೋಡಿ ತಪ್ಪಾಲ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವೃತ್ತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್. 1985 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ’ದುಮ್ಗಾ ಸಿಕೇರ್,ಕೆಂಲ್ಬೆಟ್’ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. 1993 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಲಾಖಾ ನವ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವರ್ಗ್. ತ್ಯಾ ಲಗಾಯ್ತ್ ’ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ ’ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೆಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಲವ್ಪಾಂ. ಪರಿಸರ್, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಲೇಖನಾಂ, ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ನಾಟ್ಕುಳೆ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿಂ ಸುಮಾರ್ 600 ವಯ್ರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ. ಆಧುನಿಕ್ ಕೃಷಿವಿಶಿಂ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್, ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕೃಷೆವಿಶಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಕೃಷಿ ಜಾಗೃತಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾರಾಡೊ ತಶೆಂ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಂತಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್. 36 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೂರ್ವ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ತಪ್ಪಾಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ ( Mail Overseer ) ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ತಪಾಲ್ ನವ್ಕರಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ. ತಾಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ - ಜೊವಿಟಾ ಆನಿ ಜೋವಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್. 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಂ ತುಪೆಂ ( 1500 ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ) ಜಗ್ಲಾಣೆಂ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಮೆರೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮುಖ್‌ ಪತ್ರ್ ’ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ’ ಹಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್.

ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮೂಳಾಂಚೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ಕೃತಕ್ ಪಾಳಾಂ

ಫಕತ್ ಅರ್ಧೆಂವರ್ ಜಡ್ ವಾರೆಂ, ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲೊ ತರ್ ಶ್ಹೆರಾನಿ, ಬಸ್ಸಾಂ ಕಾರಾಂ ಬಂದ್, ರಯ್ಲಾಂ ಬಂದ್, ವಿಮಾನಾಂ ಬಂಧ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ವಾಟೊ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಚಿ. ಉದ್ಕಾಕ್ ತಿ ಕೂಸ್, ಹಿ ಕೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ, ಘರಾಂ, ಮೊಲಾಂ, ದೆವಾಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೀದಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿ ದರ್ಯೊ ಭರ‍್ನ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಶಾಂತ್ ಜಾತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ನ್ಹಂಯೋ, ವಾಳಾಂ ತೊಡಾಂ, ಕಣಿ, ಕಂದಕನಿ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಣಿ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ವಾಳ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ತ್ಯಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಜೈವಿಕ್ ಸೂತ್ರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕಣ್, ಕಂದಕಾಂ ಕೊಂಡ್ಲಿಂ ತರ್, ವಾ ವೊಣೊದ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ತರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಡ್ತಾಗೀ?

Read More »
Share ...please don\'t COPY !