ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಜೆಕಾರ್

mm
ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಜೆಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಲೇರಿಯನ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ತುಳು ತಶೆಂ ಹಿಂದೀ ಭಾಶೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಬರಯ್ತಾ. ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ ಸಾಡೆ ತಿನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾ, ದೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಸ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾತ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 2004 ತೆ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ’ದಾಯ್ಜ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 2015 ಥಾವ್ನ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. 2002 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ತೋ ಚಲಯ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಣೆ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ಉದೆತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕುಣ್ 40 ಬೂಕ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಶಾವಾದಿ(2002), ಖಿಳೊ(2003), ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ(2005), ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ(2005) ಆನಿ ಬಂಧ್(2017) ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ. ’ಬಂದ್’ ಕಾಣಿಯಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಬೂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನೆಮಾಳೆಂ Womnan's Era ಹಾಂತು ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ(2003), ಕಟ್ ಪುತ್ಳಿ(2005),ದರ್ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಫಿಂರ್ಗೊಣ್(2006), ಬಜಾರ್(2017) ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ’ದರ್ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಫಿಂರ್ಗೊಣ್’ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ 2006ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಬೂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಭಾಗ್ - 1' ಹ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ. ’ಮುಖಾಂ’, ’ಕಥಾದಾಯ್ಜ್" ’ಕಥಾಝರ್’, ’ಕಥಾಮೃತ್’, ’ಕಥಾಪಾಠ್’, ’ಕಥಾಂಕರ್’ ಆನಿ ’ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ’ ಹಿಂ ತಾಣೆ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ’ಸವಾರಿ’ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ’ಕವಿತಾ ದಾಯ್ಜ್’ ’ ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ’ ಕವಿತಾಝರ್’ ಕವಿತಾಮೃತ್’ ’ಕವಿತಾಂಕರ್’ ಹಿಂ ತಾಣೆ ಕವಿತೆ ಲಗ್ತಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ/ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ. ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಭಾಗ್ -1 (2004), ದರ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ (2005), ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್(2006),ಮಗ್ದನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ(2017),ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ (2018) ಬೂಕ್ ಬರವ್ನ್, ಸಂಪಾದುನ್ ತಾಣೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ (2005), ಮುಖಾಮುಖಿ(2017) - ಹೆ ತಾಚೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂ/ ಲೇಖನಾಂಚೆಂ ಬೂಕ್. ತಾಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ 2004ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿವೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : 23 ಜುಲಾಯ್ 1967 ಇ ಮೇಲ್ : valleyquadros@gmail.com

ಕೆಂಕಾಣ್

ಕಬಾಟಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಸಮೊರ್ ರಾವೊನ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆಂ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರುನ್ ಪರತ್ ಲೌಂಡ್ರೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೌಂಡ್ರಿವಾಲಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಇಸ್ತ್ರೆಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಪರತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಪಳೆತಚ್ ...

Read More »

ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ

Bombay (ಬೊಂಬಯ್) ಆಸ್ಲೆಂ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ Mumbai (ಮುಂಬಯ್) ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಅಜೂನ್ ’ಮಾಯಾನಗರಿ’. ದೇಶಾಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಚೊಕಣೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಲೋಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಯೆತಾ, ಥೊಡೊ ತಿಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೊ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಪುಣ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಜೊಕ್ತಿ ಕೂಲ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸುಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮಿನತ್/ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಹಿಯೀ ಆಸಾ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ. ಹಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣಾ, ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣಾ, ದಂದೊ ಮ್ಹಣಾ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸತ್‌ಚ್.

Read More »

ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್

ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತೊ, ತುವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕಂಯ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಪಳೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂ ತುಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಆನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮತಿಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ. ಆನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುನ್ ವ್ಹಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅಖೇರಿಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಬರಂವ್ಕ್ …

Read More »

ಹುದ್ದೊ, ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಪತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಜಮೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘರಾನ್‌ ಘರ್ ಆಭಿಯಾನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ, ಸಗ್ಳೊ ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಡೊ ಅಭಿಯಾನ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಯಾ, ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಘರಾನ್‌ಘರ್ ಭಂವೊನ್ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ದಿವೊ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ವಚೊನ್ ವರ್ಗಣಿ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೆಚ್ ಹುದ್ದೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಹುದ್ದೆ ಘಡುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಧಾಖವ್ಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಪಿಶೆಂಪಣ್‌ಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

Read More »
Share ...please don\'t COPY !