Trending Now

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

mm
ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ 1980 ಇಸ್ವೆಚ್ಯೆ ಅಗೋಸ್ತಾಚೆ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಕಟೀಲಾಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್. ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಂಪ್ತಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವಸ್ತ್. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕವಿತೆ ಬರಾಬರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ಪ್ರಬಂದ್, ವಿಡಂಬನಾಂಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150 ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. 'ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. 'ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ 'ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ' ಧ್ಯಾನವನ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ 'ಎನ್ ಕೌಂಟರ್' ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳೆಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪದಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ 'ಆರ್ಸೊ' ಹ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್.

ಆತಾಂ ಮೊನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬೂದ್ ಕಳ್ಟೆಲಿ – ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಬಾಕ್ರೆಬಯ್ಲ್

ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಬಾಕ್ರೆಬಯ್ಲ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಫೆಬ್ರೆರ್ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಪ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋದ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹತ್ ಪರತಿಭಟನವೆಳಿಂ ತಾಚೊಯ್ ಬೂಕ್ ’ಕೇಸರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದ್ಫನೆ’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿಂ  ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕಿಟಾಂ …

Read More »

ರೋಳ್ಣ್

ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಘೊಣಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಜೆನ್ನಾ ಸಮಾಜ್ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ , ಪ್ರಲೋಭನಾಕ್ ವಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬಳ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಅನೊಖೀ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್  ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟೀಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಎಕ್ಲೊ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್,  ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಾಜ್ರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೀಕಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ …

Read More »

ಪಾಡ್ಕೊ

ಸುರ್ಯಾ ವೊಂಟಿಯೆಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ಝರಿ ದೊವಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಟಾಂ ಪರ್ಜಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಬೊಂಗೆ, ತಣಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊಯ್ ಫುಲೊಂಕ್ ಆಯ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಭುಂಯ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ನೀದ್ ಖಳ್ನ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನೆನ್, ಮ್ಹಜಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳಯ್ತಚ್, ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂಮೂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಡಾಂಚ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ತಿಣೆಂ ಬೊಟಾಂನಿ ಕಿಂಪ್ಚಿತಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ನಾತಿನ್ ವಿಸಾರ್ಲೆಂ- “ಮಾಂಯ್ ಕಸಲೆಂ ವಾಸ್ರುಂ?” …

Read More »

ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿಚೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ

ಆಮಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್. ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಪಾತಿಯೆನಾಂವ್. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಶಿಬ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾಂತೀ ಪಾತ್ಯೆನಾಂವ್ ಪೂಣ್ ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಗಾಂ ರಾಯಾಂಕ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್. ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ …

Read More »

ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ . . .

“ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ” – ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ. *** ಸಾಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಳ್ಬಾಕ್‍ಯಿ ಆಮಾಲ್ ಚಡ್ಚೊ ವೇಳ್! ಕಾಂತಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುನ್ ತಳ್ಟ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡೊನ್ ಸದಾಂಯ್ ಸುರ್ ಮುರ‍್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮುದರಣ್ಣಾನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಧೊಂಪ್ರಾಗಾಂಟಿಚೆಂ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರಯ್ಲಾಂ! ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ. …

Read More »

ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್!

ಹೊ ದೇಶ್ ಅಜಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ , ಹಾಂಗಾ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆತಾಂಯೀ ತಸೇಚ್ ಆಸಾತ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉದ್ಯಾನ್ ನಗರಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನಾ ಶೀಳ್  ಪಾಂಚ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಕವೀಕ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತೀ , ಭುಕೆಚೆಂ ವಿಕೃತ್ ರೂಪ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಫಕತ್ ಪೊಟಾಚಾ ಭುಕೆಕ್ ಕೊಪೆ ಖಾವ್ನ್  ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂತ್ …

Read More »

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ಕವಿತಾ : ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ) ಆಜ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ …

Read More »

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ,  ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ಕವಿತಾ : ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ) ಆಜ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ …

Read More »

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್

[ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟೀಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ , ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಕವಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಮತಾಂದ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೇರ್ ಭಜ್ರಂಗಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್, ಪಬ್ಬಾಚೆರ್ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್ ,  ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಕಸಾಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆನಿ  ರಯ್ತ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಪತ್ರಾವೊಚಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !