Trending Now

Koro‍lam Ani Ximpio

ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ವೆಚೊ ದೀಸ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಶೆರಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಅಬುಧಾಬಿ ಶೆರಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ಒಳೊಕ್ ನಾಂ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ-ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಚ್ ರಾತಿಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ …

Read More »

ಕೊಕ್ರೋಚ್ ! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್ !!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ತುರ್ / ಪ್ರೊಫೆಸೊರಾ೦ಕ್ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಜಾಚಾ ’ಹಿ’ ಆನಿ ’ಶಿ’ ಮಧೆ೦ ಅಶೀಯ್ ಕಿತೆ೦ ಘುಸ್ಪೊಡಾಯ್ ತಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೊಕೊ.  ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಖ೦ಯ್ ಭಿತರ್ ಧಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಜರ‍್ಲ್ಯಾಕ್ (ವಯ್, ಜರ‍್ಲೆ ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಆಸಾತ್!) ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ತಾ. “ಕೊಕ್ರೋಚ್! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್!!” ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಕೆನ್ನಾ೦ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ‍್ತಾ. “ಯುವರ್ ಸಿಸ್ತರ್. ಹಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಒಮಾನ್!?” ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಾನಿ೦ ಕಿತೆ೦ಗಿ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ  ‘ಲೋಕಲ್’ …

Read More »

ಶಾರ್ಕ್, ಡೊಲ್ಫಿನ್ ಆನಿ ಸಬ್‌ಮೆರೀನ್

ರಾತ್‌ಫಾಳ್ಯೆಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ತಿ ಸೊಭಾಯ್. ಸರ‍್ವಾ೦ಕ್ ಹಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮೆಳಾನಾ. ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾನಿ೦,  ಕ೦ಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಕ್ಟರೆನಿ೦, ತೆಲಾಶೆತಾ೦ತ್, ರಿಗ್ಗಾನಿ೦, ಪ್ರಿ೦ಟಿ೦ಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾನಿ೦ ಆನಿ ಆತಾ೦ತಾ ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಬರಿ೦ ಥ೦ಯ್ ಥ೦ಯ್ ಫುಟೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲ್‌ಸೆ೦ಟರಾನಿ೦ ನಾಯ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾತ್‌ಫಾಳ್ಯೆ೦ತ್ ಕಾಮಾಚೊ ದಬಾವ್ ಇಲ್ಲೊ ಉಣೆ. ಪ್ಲ್ಯಾ೦ಟಾ೦ತ್ ಸರ‍್ವ್ ಸಾರ‍್ಕೆ೦ ಆಸಾತ್ ತರ್, ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಸಾರ‍್ಕೆ೦ ಆಸಾ ತೆ೦ ಖಾತ್ರಿ ಕರ‍್ನ್ …

Read More »

ವನ್ ಬೀಪಲ್…

ತೇಲ್ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸಾಮಧೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಉ೦ಚ್ಲೊ ಗ್ಯಾಸಾಚೊ  ದಬಾವ್ (ಪ್ರೆಶರ್), ವಿಕಾಳ್ ಗ್ಯಾಸ್ ( H2S -ಹಾಯ್ಡ್ರೋಜೆನ್ ಸಲ್ಫಾಯ್ಡ್) ಆನಿ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಚಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಘಡಿ. ದೆಕುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಬಾರಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಾಜೆ, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ರೂಲಿ ಪಾಳಿಜೆ. ಹೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾ೦ಚಾ ಆನಿ ಕ೦ಪನಿಚಾ ಆಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಪಾಸತ್. ಖ೦ಯ್ಚೇಯ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦, ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ಬಿಗ್ ಬಿ ದೋಟ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ ದೋಟ್…

ಹಿ ಗಜಾಲ್  ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾನಾ ಯಾ ಆತಾ೦ ಬರಯ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ Exaggerate ಕರ‍್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಚಿ೦ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ‍್ತಾ. ಪೂಣ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಜೆ೦ ಬರಯ್ತಾ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ವೆ ಹಾ೦ಗಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಚ್ ಘಡ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಜೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ತೆ ದೀಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆನಿ ಮಲ್ಯಾಳಿ ಸಾ೦ಗಾತಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ …

Read More »

ಕಾಳ್ಯಾಭಾ೦ಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್…

ಕವಿ , ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ , ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ Host , ಬಾರ್ಕುರ್ಚ್ಯಾ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೀಸಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕತಾತ್. ಸಂಗೀತಾಂತ್  ಆನಿ ನಾಟಕಾಂತೀ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್  ತರ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !