Mumbai Darshan

ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ

ಭುತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಯಾದಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾತಿಂ ಭುತಿ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಜಾಂವ್ ತಿ ಭುತಿ ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಮಾಚಿ ವಾ ಸ್ಟೀಲಾಚಿ, ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಭುತಿ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾವೆಳಾರ್ ನಿಂವೊನ್ ವೆತಾಲಿ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚಿ ರುಚ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿ. ಹಿಚ್ ಸವಯೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ …

Read More »