Columns

ಉದಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಝರ್

ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮನ್ಶಾನ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಉದಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್? ಉದ್ಕಾಕ್ ರಂಗ್ ನಾ, ಪರ್ಮಳ್ ನಾ. ಮನೀಸ್, ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಉದಕ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಚಾಪ್ಪೆ ತರ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಿಟಾಚೊ ಅಂಶ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ …

Read More »

ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಎಕೇಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉತರ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಹೆರ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ವ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಭಾಷೆ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಎಕೆಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಎಕೆಕಾ ಕಸ್ಬಾಂನಿ, ಆಚಾರಾಂನಿ, …

Read More »

ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ. . .

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಳಾಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಭೊಂವಾರ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಆಸಾ – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ …

Read More »