Essays

ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಿಗದ ತರಬೇತಿಯ ನುಣುಪು

ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಕರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ವಾಣಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ವಾಣಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ನಡೆಸುವ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಪರಿಣತರಿಂದ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಉದ್ಘೋಷಕರ ಧ್ವನಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದಿರಲೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ …

Read More »

ವಾತಾನುಕೂಲಿ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬಯಲಿನ ಬಿಸಿಗೆ

ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಆಹ್ವಾನಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಲಯದಿಂದ ನಿಗದಿತ ದಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಬಂಧೀ ಗೀತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾಜಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧೀ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಬ್ಬ, …

Read More »

ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್…

ಇಳಯರಾಜಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತು ಹಾಣೆಂ ಇಳಯರಾಜಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಅಶ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ- “ಹಾಂವ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸೆವ್ತಾಂ ವಾರೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಸೆವ್ತಾ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿಯಾತ್!”  ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸಂಗೀತ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಯ್ಕೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಸಂಗೀತ್ …

Read More »

ಸಾಂತಿಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ

1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಕ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ …

Read More »

ಮೊಡಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಾಮ್

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಗೊಂಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊಂ. ಫ್ಲೈಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಠಿಣ್ ತಾನ್. ಫಕತ್ ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ …

Read More »

ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್ – ಪರ್ಯಾಯ

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್  ದೇಗ್ ವೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಬಟ್ಟಿಂಗ್ಸಾ, ಥಂಯ್-ಥಂಯ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲೆ ಕಟ್ಟ್-ಆವ್ಟ್, ಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ವಾಗತ್ ದಾರ್ವಾಟೆ, ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಭಾಸ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂ, ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ತಚ್ “ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಪುಣ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ, ಸಾಂತ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂ-ತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ …

Read More »

ಸಂಕ್ರಮಣದ ಹೊರಳಾಟದಲ್ಲಿ

ಮದುವೆ, ಮಗು – ಈ ಎರಡೂ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ನನ್ನನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಬಲ್ಲವರು, ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದವರು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಒಪ್ಪಿನ ದಾರಿ ತೋರಿದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಿವೃತ್ತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಗತೊಡಗಿದರು. ಹೊಸಬರ ಪ್ರವೇಶವೂ ಭರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಿರಿಯರು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಟವೃಕ್ಷಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸಸಿಯಂತಿದ್ದ ನನ್ನ …

Read More »

ಅಸಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್ ಪರತ್ ಯೆತೆಲೆಂ ???

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಬುದಾಬಿಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾಂಯ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ …

Read More »

ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೊ (1912-1955), ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬರವ್ಪಿ. ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಲುಧಿಯಾನಾಂತ್. ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಹೋರಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖಡಕ್, ನಿಷ್ಠುರ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಕರಾಳ್, ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್‌ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಸಮಾಚಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಷ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಬೊವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ತಾಚಿ ಸರ್ವ್‌ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾಣಿ `ತೋಬಾಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್’ ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ ದಾಕ್ಲೊ. …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !