NOVEL SERIES : 2

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 2

ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್…ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯೊ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಗಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ… ಫಕತ್ತ್ ಸ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್…ತಾಂಚಿಂ ಪರಿಗತ್ ಸಗ್ಳಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ! ತವಳ್ಚೊ ತೊ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಸುಂದರ್ ಸುರಧ್ರೂಪಿ ತರ್ನಾಟೊ …ರಿಶಭ್…ಫಾಮಾದ್ ರಿಶಭ್ ರೋಯ್… ಆಜ್…ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ‘ಎಸಿಡ್ ’ ಘಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖತಾಂನಿಂ ವಿದ್ರೂಪಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ… ಏಕ್ ದೊಳೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ …

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 1

ಟೈಂಯ್…..ಟಂಯ್…….ಟಂಯ್….. ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಟೊಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್! ತಶೆಂಚ್ಚ್… ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಹಾಲಂವ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್, ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ….ಮತಿಕ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆವಾಜ್…. ಧರ್ನಿಕ್ ಬುಟ್ಸಾ ಪಾಂಯ್ ಝರೊನ್ ವೋಡ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ… ‘ಝರ್ರ್…ಝರ್ರ್ …ಝರ್ರ್ ’….ಆವಾಜ್! ಹೆ ದೊನೀ ಆವಾಜ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಪ್ರಥ್ವೆಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚಾ ವೆಳಾ…..ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಸುರ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ ಧರ್ನಿಕ್ ಉಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉರ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿ …

Read More »