NOVEL SERIES : 2

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 4

ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಚಡ್ಪಡೆವೆಳಾ ರಿಶಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಚಾ ದುಖಾಂ ಝರಿಚೆರ್ ಕಳ್ವಳೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್, ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ…. “ಹಾಂವ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಥರಾನ್ ಮೊಗಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಸಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ತ್, ವಿಕಾಳ್ ಘಡ್ಯೆ, ಕುಡಿಕ್ ಭೀಕರ್ ಜಖ್ಮ್ ಯೀ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಹಾಡ್ಚೊ ತಸಲೊ, ಅಂಗ್ ವಿಕಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚಾ …

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 3

ವೊರಾಂ…..ಸಕಾಳಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಸ್ತಾಂ…. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ನಂತರ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್…. ‘ಝಾರಾ ಸರ್ಕಲ್ ’ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…. ಎಸಿಡಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಜರಿತ್ ಮುಖಮಳಾಚೊ, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ…ರಿಶಭ್…. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್….ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್…..ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ‘ಝಾರಾ …

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 2

ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್…ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯೊ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಗಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ… ಫಕತ್ತ್ ಸ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್…ತಾಂಚಿಂ ಪರಿಗತ್ ಸಗ್ಳಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ! ತವಳ್ಚೊ ತೊ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಸುಂದರ್ ಸುರಧ್ರೂಪಿ ತರ್ನಾಟೊ …ರಿಶಭ್…ಫಾಮಾದ್ ರಿಶಭ್ ರೋಯ್… ಆಜ್…ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ‘ಎಸಿಡ್ ’ ಘಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖತಾಂನಿಂ ವಿದ್ರೂಪಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ… ಏಕ್ ದೊಳೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ …

Read More »

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 1

ಟೈಂಯ್…..ಟಂಯ್…….ಟಂಯ್….. ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಟೊಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್! ತಶೆಂಚ್ಚ್… ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಹಾಲಂವ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್, ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ….ಮತಿಕ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆವಾಜ್…. ಧರ್ನಿಕ್ ಬುಟ್ಸಾ ಪಾಂಯ್ ಝರೊನ್ ವೋಡ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ… ‘ಝರ್ರ್…ಝರ್ರ್ …ಝರ್ರ್ ’….ಆವಾಜ್! ಹೆ ದೊನೀ ಆವಾಜ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಪ್ರಥ್ವೆಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚಾ ವೆಳಾ…..ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಸುರ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ ಧರ್ನಿಕ್ ಉಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉರ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !