Trending Now

NOVEL SERIES : 1

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಹಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ 100 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -100

ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮೆಗ್ನಮ್ 0.44 ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ‘ಆನಿ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್, ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್?’ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯೆಂಗ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಗಳೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾತಾ-ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ‘ಆತಾಂ ಕಸಲೊ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತುಂ?’ ಪಿಸ್ತುಲೆಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಬರಿಚ್ಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್! ಹಿಮೆಗ್ನಮ್ ಆಸಾ ಪಳೆ ಎಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಹಾತೆರ್. …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -99

ಆತಾಂ, ಪೆಟ್ರೊಂತ್, ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಜೂಡಿ ಆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ದಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ‘ಆಜ್ ತುಂ ರಡಾನಾಂಯ್, ಜೂಡಿ!’ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ!’ ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ಫಕತ್ ಜೂಡಿ? ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ ನ್ಹಯ್?’ ‘ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ಜೂಡಿ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್. ‘ಜೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫಕತ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ – 98

‘ಆತಾಂ ತುಕಾ ಎಕ್ ಪುತ್ ಉದೆಲೊ, ಹಾಂ?’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಕೊಣಾಚೊ ಪುತ್, ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ತುಕಾ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೊ ದೇವ್, ರಿಂಗ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೊದುನ್ ದಿತಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಸುಂ ಹೆಂ? ದಯಾದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕರ್ನಿ ಹಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ? …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -97

ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಖುನಿಗಾರ್‍ನ್, ಎಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಪುತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!’ ಇತ್ಲೆಂ ಉಚಾರ್‍ತಾನಾ ಎಕಾ ಅವೆಕ್ತ್ ಆನಿ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಮಿರ್‍ಮಿರ್‍ಯಾಂಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಝುಜ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ತುರುಫ್ ಖ್ಹೆಳ್ಚಾ ಖಿಲಾಡಿಪರಿಂ. ‘ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಂವೆಂ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -43

‘ಕಾ೦ಯ್…ಆತಾ೦ಚ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾಗಿ?’ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಈವಾನ್. ಟೆಕ್ಸೆ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ಚರಲ್ಲಿ ದಾವ್ ಆತಾ೦ ನಿ೦ವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಶೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ. ‘ತುಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಇಲ್ಲಿಶಿ.’ ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಹಾ೦ವ್ ಭುಕೆಲಾ೦,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಜೆವಣ್ ಒರ‍್ಡರ್ ಕರ‍್ತಾ೦ ಆನಿ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್ ವೆತಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾ…ವಿಸ್ಕಿ ಸೆ೦ವ್ಚಿ ಆದತ್ ಆಸಾ…ತು೦ವೆ೦ ಕಿರ‍್ಕಿರ್ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ…ಹಾ೦ವ್ ಲಿಮಿಟಾರ್ ಆಸಾ೦…ತುಕಾ…ಕಿತೆ೦?’ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಯ್ನ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -44

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಈವಾನ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಸುಲಬಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ೦. ಜೆರೊಮಾನ್ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆ೦ಚ್ ರೆಸ್ಟೋರಾ೦-ತ್ ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಖುಶಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ೦ ಹರ್ ಫೊಕಾಣ್, ಹರ್ ಹಾಸೊ ಈವಾಕ್ ಕ೦ಪ್ ಸುಟಯ್ತಾಲೆ೦. ಈವಾ ಭಿಯೆತಾಲೆ೦ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -45

‘ಛೆತಾವ್ಣಿ? ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತು೦ವೆ೦ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್.’ ‘ಅಸಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ಯ್ಸರಿ ವರುನ್ ಪಾವಯ್ನಾ, ಈವಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಬದ್ಲುನ್. ‘ವ್ಹಾ!’ ತೆ೦ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಹ್ಯಾಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಹೆಲೀನಾ ತುಜೆರ್ ತೊವ್ತಾ ಆನಿ ಮೊರ‍್ತಾ ಆನಿ ತೆ೦ ರಮೋನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮದೆ೦ಚ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -46

‘ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ದೇವ್ ಯೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ!’ ‘ರಾವ್, ರಾವ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರಿ೦ಕಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ದೆ೦ವವ್ನ್. ‘ಚುನಾವ್ ಜಿಕುನ್ ತೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಹಾ೦ಗಾಚೊ ದೇವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ತು೦ವೆ೦? ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆತಾಯ್? ಒಸಿಸಾ೦ತ್ಲೊ ರಿ೦ಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ , ದೇವ್, ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ ಪಾವಾನಾ? ಕಶೆ೦ಯಿ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮೃಗಾಲಯ್ ವಾಡತ್ ಆಸಾ, ದೆವಾಚೆ೦ ರಾಜ್ ವಾಡ್ಚೆಪರಿ೦!’ ‘ರಾಜ್ ವ್ಹಾಡತ್ತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ …

Read More »

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -47

‘ತುವೆ೦ಚ್ ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾ, ಮಿ|ಲಿಯೊ.’ ‘ಹಾ೦ವ್ ತಿತ್ಲೊಯಿ ಪಾಟಿ೦ ಪಡ್ಲಾ೦, ತರ್?’ ಅಜಾಪ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹ್ಯಾ ಮಶ್ಯಾವಿಶಿ೦ ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್?’ ಹೆಲೀನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಷೆ೦ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦. ‘ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ತು೦ವೆ೦ ಜೆರೊಮಾಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಬರೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮಿ|ಲಿಯೊ!’ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ‘ಕಾರಾಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೊನಾ೦ಯ್.’ ‘ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿ೦, ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ಭೆ೦ಕ್ರೊ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !