Poems

ಘಾ೦ಟ್

[ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಕುರ‍್ಹು ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಘಾಂಟಿ ಲೊಕಾಕ್ ವೇಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಾಜನಾಂತ್. ವೆಳಾರ್ ಘಾಂಟಿ ವಾಜ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ನಾಂನಿಂ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ರಿಂಗ್‌ಟೊನಾಂನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಯ್ಕತಿತ್ ತೋಯಿ ದುಬಾವ್. ಇಗರ್ಜಿಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವಾ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಮಾಯ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ದೀಸ್ ಆಜ್  ನಾಂತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ …

Read More »

ದೋನ್ ಮುಖಾಂ

ಏಕ್ : ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿರಾಳ್ ಸಕಾಳಿಂ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್, ವೆತಾ ಜಶೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ  ಪಾಡ್ಯಾಬರಿಂ ದುಂವೊರ್ ವೊಂಕುನ್. ಗಾಂವಾತ್ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರೀ, ಘುಂವೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಲಿ ಭಿತರ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಸುಟಿ ಕಾಡ್ಚೆ ಹೆ ಕಾಮೆಲಿ- ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆವ್ರಾಸ್ ಅಮಾಲಾರ್ ಜೆಮ್ತಾತ್, ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಧಲ್ತಾತ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪಠಾಣ್ ವೆಳಾಕ್ ದರುಂಕ್ …

Read More »

ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ

ಸುರ‍್ಯೊ ಆಡೊಸ್ ಜಾತಾಸರ್ ಜನೆಲಾಂತ್ ಲಿಪ್ಚ್ಯಾ ಲಜೆಪಾಶ್ಟ್ ಚೆಡ್ವಾಬರಿ ವಣದಿಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ತಾ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ. ಸಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಚಿಂ ಚಾರ್  ರೊದಾಂ ಹಿಕಾ, ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್, ವೊಂಟಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ. ಆಂಬ್ರಾಪೊಲೊ ತಾಂಬ್ಶೆತಾನಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡಿಯೆಬರಿ, ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾ ಹಿ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲಾಲಾಗಿಂ ರಾವ್ತಾ- ಬಿಗಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್, ಪೂರಾಯ್ ದಾರಾಂ …

Read More »