Poems

ಭಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಜ್ಜಾ

ಹೊ ದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಆಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಆಜ್ ನೀಜ್ ಪೇಜ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಟೆಕ್ಸಾಂ ಆನಿ ಸೆಸ್ಸಾಂ. ರೇಶನ್, ವೋಟರ್, ಯೂನಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ಹಾಂವ್

ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಕವಿ ಮನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪಂದನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಫಾಂಟೆ ಮೆಳೊನ್ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ರೂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಸಾಣೆನ್ ಕಾವ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಹಿಂದ್ಳ್ಯಾರ್ ಧಲಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾ. ಕವಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರೆಂವೆಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ; ತಾಣೆ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಫುಡ್ಲೆ …

Read More »

ತಿ

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಸಾರಾಯೆಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾ- ಕಾವ್ಯಾಭಾಶೆನ್. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಯಾ, ಆಯ್ಕಾಯಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ತುಮಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ, ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ವಾಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ, ಆಯ್ಕಾಜೆ, ವಾಚಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ …

Read More »

ನಾಕಾ ಮಾಮ್ಮಿ ನಾಕಾ…

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಲಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಹಿಂಸಾಳ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳುಂಕ್ ಭೊಲ್ಚೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗಾತ್? ತೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ಳೆಪಣಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊಯ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ತೆಂ ಪಿಂಪ್ರೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಫಕತ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ನ್ಹಯ್ …

Read More »

ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್

ಯುಗಾಂಪಾಸುನ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದಿಗ್ದ್, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ರಿಸ್ಕೆಚಿ ಸಯ್ತ್. ಕಾರಣ್ ಮಾಯ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ನಾ. ಆನಿ ಜರಿ ಬುಕಾಂನಿ ಟಿ.ವಿ.ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್, ಟಿ.ವಿ. ವೊಗೆ ರಾವೊನ್ ಸೊಸುನ್ ವರಿತ್ ? ಸೊಸುನ್ ವರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿಂ …

Read More »

ಧುಳ್

ಧುಳ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ವಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಧುಳಿಚಿ ಅಗಾದತಾ ವಿಶೇಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೌರವ್ಯೂಹ್, ಗೆಲಾಕ್ಸಿಂಮುಕಾರ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್‌ ಚ್ ಎಕಾ ಧುಳಿಕಣಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧುಳಿಕಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ? ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಶಯ್ಲಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತೊ ಧುಳಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಧುಳಿಕ್ ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಕಾಂಯ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ಕೆನ್ನಾ ರಾವಾತ್ ?

ಸಂಸಾರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂಸಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಕೆನ್ನಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಧಾರುಣ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಕವಿನ್ ದಿಲಾಂ. ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಕಾಂತುನ್ ಪಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕವಿನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಂಸಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ …

Read More »

ಪಪ್ಪಾಕ್

ಆವಯ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಮ್ಜನಾಂತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆವಯ್ಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾನಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ. ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ “ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ” ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ “ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತಿ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ, …

Read More »

ಫೆಸ್ತ್ ಪರ್ದೇಶಿ

ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಧಲೊನ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭಿಜ್ಚೆಚ್ ಚಡ್. ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್ ಲಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸತ್? ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್-ದಾರ್, ಕುಟಮ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕವಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ …

Read More »