Poems

ವಾಟೇವಯಲೆ ರಗತ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಏಕ್ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ತೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ತಾ. ರಗತ್ ದಾನಾರುಪಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಪಾಸಾರ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ರಗ್ತಾ ವಾಳ್ ಸ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ; ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ತರೀ. ತಶೆಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ವಾ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ …

Read More »

ಭಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಜ್ಜಾ

ಹೊ ದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಆಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಆಜ್ ನೀಜ್ ಪೇಜ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಟೆಕ್ಸಾಂ ಆನಿ ಸೆಸ್ಸಾಂ. ರೇಶನ್, ವೋಟರ್, ಯೂನಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ಭಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಜ್ಜಾ

ಹೊ ದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಆಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಆಜ್ ನೀಜ್ ಪೇಜ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಟೆಕ್ಸಾಂ ಆನಿ ಸೆಸ್ಸಾಂ. ರೇಶನ್, ವೋಟರ್, ಯೂನಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ಹಾಂವ್

ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಕವಿ ಮನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪಂದನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಫಾಂಟೆ ಮೆಳೊನ್ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ರೂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಸಾಣೆನ್ ಕಾವ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಹಿಂದ್ಳ್ಯಾರ್ ಧಲಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾ. ಕವಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರೆಂವೆಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ; ತಾಣೆ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಫುಡ್ಲೆ …

Read More »

ತಿ

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಸಾರಾಯೆಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾ- ಕಾವ್ಯಾಭಾಶೆನ್. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಯಾ, ಆಯ್ಕಾಯಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ತುಮಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ, ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ವಾಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ, ಆಯ್ಕಾಜೆ, ವಾಚಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ …

Read More »

ನಾಕಾ ಮಾಮ್ಮಿ ನಾಕಾ…

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಲಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಹಿಂಸಾಳ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳುಂಕ್ ಭೊಲ್ಚೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗಾತ್? ತೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ಳೆಪಣಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊಯ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ತೆಂ ಪಿಂಪ್ರೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಫಕತ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ನ್ಹಯ್ …

Read More »

ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್

ಯುಗಾಂಪಾಸುನ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದಿಗ್ದ್, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ರಿಸ್ಕೆಚಿ ಸಯ್ತ್. ಕಾರಣ್ ಮಾಯ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ನಾ. ಆನಿ ಜರಿ ಬುಕಾಂನಿ ಟಿ.ವಿ.ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್, ಟಿ.ವಿ. ವೊಗೆ ರಾವೊನ್ ಸೊಸುನ್ ವರಿತ್ ? ಸೊಸುನ್ ವರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿಂ …

Read More »

ಧುಳ್

ಧುಳ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ವಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಧುಳಿಚಿ ಅಗಾದತಾ ವಿಶೇಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೌರವ್ಯೂಹ್, ಗೆಲಾಕ್ಸಿಂಮುಕಾರ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್‌ ಚ್ ಎಕಾ ಧುಳಿಕಣಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧುಳಿಕಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ? ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಶಯ್ಲಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತೊ ಧುಳಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಧುಳಿಕ್ ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಕಾಂಯ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ಕೆನ್ನಾ ರಾವಾತ್ ?

ಸಂಸಾರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂಸಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಕೆನ್ನಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಧಾರುಣ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಕವಿನ್ ದಿಲಾಂ. ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಕಾಂತುನ್ ಪಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕವಿನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಂಸಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !