Short Stories

ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಆಜ್‍ಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ಆತಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜವಾಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ… “ಮ್ಹಜಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿ? ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್‍ಯ್ ತಸೊಚ್ಚ್… ಪಳೆಯಾ… ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಕ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ದೊವೊ ವಟ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ… ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ‍್ತಿಚ್ಚ್ …….ಹಾಂವ್….ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣಾನಾ…. ಪುಣ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ…. …

Read More »

ಮೊಗಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಯ್ ಸಿಟಿ ಹೊಸ್ಪಿಟ್ಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮಜೆ ಖಾತಿರ್ ಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರೈವರಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಮಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪಾವ್ಣೆ ಏಕ್ ವರಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಾಂವ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ …

Read More »

ಸಾಂಕಳ್

ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್‌ ಥಾವ್ನ್ ಜುಳುಜುಳು ಕರ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತೇ ಆಸಾ ಉದಕ್ ಆನಿ ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಡ್ – ತೀಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಫಾತರ್… ಥೊಡೆ ಬೋವ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ನಿಸ್ರೊಂಚೆ… ಆಜ್ ಹಿ ಝರ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್, ಥಂಡಾಯೆನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಥಂಡಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್ ರೆಂವೊಡ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನಾಕಾಂತ್ …

Read More »

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು

ತಿಚೊ ಅಬ್ಲೆಸ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೊ. ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಕಾತಾರ್ನ್ ತಾಚಿ ರೊಸಾಳ್ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. "ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು ಚೊರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವ್ರತ್ ದವರ‍್ಲಾ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಕೊಬಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಘೆವ್ಯಾಂ." ಮಣ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ.

Read More »

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ

ತೆಂ ದುಕೇಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ… ಸಕ್ಡಾಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ… ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮೊರ್ಚೆಪರಿಂ, ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವಂವ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲಿ ಆನ್ಕಿಟಿಚ್ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಣ್ ತಾಕಾ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ಆಫೀಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ …

Read More »

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರೆಬೆಕ್ಕಾ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಕ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೇಯ್ಲ್‌ಬೊಕ್ಸಾಲಾಗಿಂ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಸದಾಂಚೆ ಸವಯೆನ್ ತಾಣೆ ತೊ ಉಸಯ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಎಕ್ ಲೊಕಾಟೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಳಾಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಚೆರ್ ನಾತ್‌ ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೊ ಲೊಕಾಟೊ ಫೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್‌ ಚ್ ಫೊಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ, ಉಸಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ …

Read More »

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ !

“ಭಿರ್ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್? ಎಕ್ ಚ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ” ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನೆಂಟೊ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ …

Read More »

ರಿತೆ ಹಾತ್ ರಿತೆಂ ಕಾಳಿಜ್

ಲುವಿಸಾಚೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಜೆರಿಯಾಬ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ತೊ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಸೊರೊ ಆನಿ ರಮ್ಮಿ ತಸಲಿ ಕಸಲಿಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಬಾಳ್, ಓವರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಕಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅದಿಕಾರಿಂಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಬರೊಚ್ ದುಡು ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಬರಿ ತಾಣೆ …

Read More »

ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ

ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಜಾಯ್ತ್, ಗಿರಿಜಕ್ಕಾನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಬಿಯೆಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಂವಾನ್ ಪುಸುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಮ್ಮಿಲಾಗಿಂ ಅಮ್ಮಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಲಾಂಕುಡ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !