Short Stories

ಮಾಜ್ವಾನಾತ್ಲೊ ಉಡಾಸ್

“ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆಟ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಆಮಿ ವೆಳಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್” ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ರೂಪರ್ಟಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಸೆಂಡ್ರಾನ್. “ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?” ಟಿವಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರೂಪರ್ಟ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮೃಕೆಂ ಹಾಸ್ಲೊ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾತಾಲೊ …

Read More »

ಬಣ್ಣಕಡ್ಡಿ

ಕೊಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾನ್೦ಚ್ ಮುಕಮಳ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ ಬಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪಳೆಲೆ೦ ಮೇರಿನ್. ದೋನ್ ಡ್ರಾಮ್ ಘೊಟುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾತ್ ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦; ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಪ್ರೊಹಿಬಿಶನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ಸರ‍್ಕಾರ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜ್ಮಿ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಕಸಲೆ೦ ಫರಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಸಾ, ಮೇರಿನ್ ನಮೃತಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತುಮ್ಕಾ೦ ತ್ಯಾ ಬೆಟ್ರೆಸೆಲ್ಲಾ೦ಚೊಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ …

Read More »

ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ

ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಲೋಕ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾ. ತಿಚ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಹಿಚ್ ಗತ್ ತಿಚೊ ಪತಿರಾಯ್ ಕಾಮಿಲಾಬಾಚಿ. ಪುತ್ ಜೊನಾ ಆನಿ ಧುವ್ ಲೊನಾಚಿ. ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತಿಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ತಿಣೆ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ವೊಚ್ ಮೆನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಸುಣಿ ಮೆಲ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಬರಿ …

Read More »

ನವಿ ದಿಶಾ

“ರೊಬಿ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್? ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ತುಂ ಕಸೊ ಜಾಲೊಯ್ ರೊಬಿ? ಜರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್?” ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊನಿಯಾ ರೊಬಿನಾಚ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಕುಸ್ಕಾಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ಚಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್” ರೊಬಿನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೊಬಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಂಯ್ಗಿ?” ಸೊನಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾಲೊ. “ಸೊನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಲೆಕ್ಚರರ್. ತುಂ …

Read More »

ಸ್ವಾರ್ಥಿ

“ಹೆಲ್ಲೊ…” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ರಿಸಿವರ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.      “ಮಿಸಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ?”      “ವ್ಹಯ್, ತುಂ ಕೋಣ್?”      “ಹಾಂವ್ ಶಿವಾಶಿನಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾ ಥಾವ್ನ್, ಡೊ. ಎಸ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ”      “ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್!?” ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಆಕಾಂತ್ಲೆಂ.      “ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮಿ. ಕೆವಿನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲಾಂ”      “ಕೆವಿನಾಚೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಕಶೆಂ? ಕಸೊ ಆಸಾ ತೊ?” …

Read More »

ನಿಯಂತ್ರಣ್

ಅನಿಲ್ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂ ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ. ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂಯ್ ಎಕ್ ಚ್ ಸವಾಲ್. ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ? ರಾಕೊನ್ …

Read More »

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ

“ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಎಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಜ್ ಅಸಾ”. ಡಾ| ಸುನಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಿ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಚತುರ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಮಸ್ತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗುಣೆಸ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ …

Read More »

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ …

ಆಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸನದ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಅಸಲೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತ್ ಫಕತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉತರ‍್ ‍ಲ್ಲೊ ತರ‍್ ಯ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ …

Read More »

ರೈ – ಪೈ

ಕೆದನಾಚೇ ವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂತು ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪೀವನು ಬೆಲ್ ಜಾಲೆ ತವಳಿ ಕ್ಲಾಸಾ ವಚೂನ್ ಬಸಲೇಂಚಿ ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತ್, ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತಿಲೆ ಘರ ಲಾಗೀಚಿ ಹಾನೀ ಸಕಾಳಿ ಕಾಲೇಜಾಕ ಸಾಂಗಾತ ಯೆವಚೆ ಶರತಾಲೆ ಬೈಕಾರಿ, ದೊನಪಾರಾ ಜೇವಣಾಕ್ ಒಟ್ಟೂ ಘರಾಕ ವಚೆ ಯೆವಚೆ, ಹಾನಿ ದೋಸ್ತ ಜಾಲೇಲೆ ಕಾಲೇಜಾಕ ಯೆತ್ತರಿ, ಆತಾಂ ಬಿ.ಕಾಂ ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !