Short Stories

ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕರ್ನಿ

ಕಾತಿಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಕಾರ್ ದಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಬರ‍್‌ಯಾಚ್ ವೇಗಾನ್… ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಬಾರ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿಯೊನಾಚೆ ಜಳ್ಚೆ ದಿವೆ ಕಾಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾಲೆ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ವಿಶಾಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ರಾಜ್‍ರಸ್ತೊ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ರಿತೊಚ್ …

Read More »

ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್

ಸುರೇಶ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಭರ್ಶಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಘರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ದೂಕ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ …

Read More »

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಪರೇಟರಾನ್ ಪಿಯೊನಾಲಾಗಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಜ್ ವಾಚುನ್, ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಧದ್ದಡೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೊನಾಂ ಯೆತಿತ್ ತರ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ಒಪರೇಟರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲೈನ್ ದಿತಾಲೆಂ. ’ಬೆಂಜಮಿನ್’ ಮೆಸೆಜಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ರೆನಿಟಾನ್. ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಫೋನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ …

Read More »

ವೆಚಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್

“ಲವಿ” ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. “ವಿಜು” ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಹಾಂವೆ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿಂ. “ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್ ಲವಿ?” ವಿಜುನ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಯ್ ಮ್ಹಜೆ ವೊಂಟ್ ಉಸಯ್ಲೆ. “ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ ವಿಜು. ಕೆದಾಳಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್? ಕೆದಾಳಾ ಪಾಟಿಂ …

Read More »

ವೊತಾಂತ್ ಉಬೊ ಫಾರಿಜೆವ್

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪಯ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಡೊರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪರತ್ ಉದೆಲೆಂ… ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತತ್ವ್ ಗಿನ್ಯಾನಿನ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಉಚಾರ್‌ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ- ಆಪುಣ್ ಪಾಡ್‌ ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ …

Read More »

ಘುಂವ್ಡಿ

“ಊಟ್ ಪುತಾ, ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾಲಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಜನೆಲಾಚೆ ಪಡ್ದೆ ವೊಂದಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಕಾಕ್. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಮಿ” ಆಂಗಾಚಿ ವೋಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ. ಉಟೊನ್ ಬಾತ್ ರುಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೆಂ ತೆಂ. ನಾಸ್ಟೊ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾನಾ, ದೀಪಿಕಾಯ್ ರೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಧುವೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಉಲಯ್ತಾಂ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. “ದೀಪಿ, ತುಂ …

Read More »

ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು

ಕಾಂಪಾಂವ್ದಾಚಿ ಗೇಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಿರುಚಿ ಲೊರಿ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಘರಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್,ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ಣೆಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಿತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಬರಯ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ಖಿರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಬೊಟ್ಲೆರ್, ಏಕಾಎಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊರಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕುಶಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಕುತ್ತೂರ್, ಸಾಂಗಿಬೆಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾರ್, ಕುಮ್ಮಪದವು …

Read More »

ಅನಾಥ್

“ಡಾ| ಜ್ಯೊತಿ!!!” ಅಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ನಿದ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೊತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಾಬರ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ತಿಚೆಂ ದುಕ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತಾಕ್ ಪೈಪ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆ, ತೊಂಡಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ದೆಗೆನ್ ವೆಂಟಿಲೆಟರ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಐ ಸಿ ಯುಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೆಳ್ ಗೆಲೊ ನಾಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಲೊಟುನ್ …

Read More »

ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾ”. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಡೊ| ನವೀನ್ ತಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್’ ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಂದಿಲೆಂ ಡೊ| ಶ್ವೆತಾನ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. “ಹಾಂವ್ ಡೊ| ನವೀನ್, ಕವಿತಾಚೊ ಪತಿ” ಶ್ವೆತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನವೀನಾನ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ’’ಹೊ…ಹಲೊ!” ಆಪ್ಲೊ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !