Short Stories

ಎಕಾ ಪೆಂಟೆಚಿ ಕಾಣಿ

ಸುಣಿಂ  ಫಕತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂದಿ ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕೆ ರಾತಿಂ ಕಾಟ್ ಸುಣ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಗಂಬೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಮತೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್  ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ  ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದೀಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್  ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಸದಾಂ ಸೊರ‍್ಯಾದುಕಾನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಕಾರ್‌ಭೆಟ್ರೆಚೆಂ ರಗತ್ ಚಿಂವೊನ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿ‌ಎಫೆಲ್ ಬಲ್ಬ್  ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ರಾಕ್ಚಿಂ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಚಿಂ  ಕಾಟ್‌ಸುಣಿಂ  …

Read More »

ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಕ್

ಶಹರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಲಿಂ.ಟ್ರೆನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ.ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೆನಿಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಮಧೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕುಸ್ತಿ ತೊ ಪಳಯ್ತೆ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ.ಸೂಟ್ ಕೇಜ್,ಟ್ರಂಕ್ ಪೇಟ್, ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಬೆಗಾಂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಪಾಂಯಾ ಮುಳಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.ಗೊರ್ವಾಂ,ಬೊಕ್ಡಿ,ಪೆಟೊ, ಆನಿ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಸಂಗಿ ಹಾಡಿನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೆ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ …

Read More »

ಎಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ

ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಚೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ಪಯ್ಣ್…. 25 ಆಗಸ್ಟ್ 1991 – ೦ತ್ “ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್”  ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೆರ್ “A Cup Of Hot Coffee” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ, ಇತ್ಲೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ‘ಪಯ್ಣ್’ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಾ. 22 ಜುಲಾಯ್ 1993 – ೦ತ್ ಹಾಚೊ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ “ರಾಕ್ಣೊ” ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೊ. …

Read More »

ದಗಡೂ ಪರಬಾಚೊ ಅಶ್ವಮೇಧ

ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಲುಂಡ್, ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೊ, ಒಕ್ಟ್ರೊಯ್ ನಾಕೊ ಆನಿ ಘೊಡೊ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಮುಲುಂಡ್ ಆನಿ ಕಲ್ವಾ ಮಧೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಚೊ ಅಂತರ್. ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಮುಲುಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮುಲುಂಡ್, ಕಲ್ವಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಕವಿ. ಜೆನ್ನಾ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಾಣಿಯೊ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !