Chicago Post

ಭಾರತಾಚೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್

"ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವರ್ದಿ ದೀಂವ್ಕ್ - ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಿ ಸ್ವಷ್ಟ್ ವರ್ಧಿ ಆಮಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿ, ತುಮ್ಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತುಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗೂಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ ಬಿಜೆಪಿ ಡಾರ್ಜಲಿಂಗಾಚೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಂದೊ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಹುಲ್ವಾಲಿಯಾ. ತೊ ಮುಖಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋಡಿನ್ ವ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ಮುಷ್ಕರಾವರ್ವಿಂ 300 ಆಕಂತ್‍ವಾದಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

Read More »

ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತೀ ಆಸಾತ್ ಸೈತಾನಾಚೆ ದಲಾಲಿ?

ಆಯ್ತಾರಾ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ "ಹ್ಯಾ ಕುಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಭಾರಾಂ ವೊಗಿಂ ರಾವ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ಕಾಂತ್ತಾ ಆನಿ ದುಖಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ನಿತ್ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಚಿ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಸಯ್ತ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಘಡಾನಾ; ಶಾಲಾಂನಿ, ಕಾಮಾಂ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ, ಖೆಳಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವೀಜ್ ಕಾಳಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಟಾ. ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಾಪ್ ಜಗತ್ತ್ಯಾದ್ಯಂತ್ ಸಂಗತ್... ಪುಣ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಘಡ್ಚಿ ಭೀಕರ್ ಆನಿ ಸ್ಕಾಂದಲಾಚಿ, ನೈತಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ತಸೆಂ ನಿತಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಚಿ" ಪಾಪಾ ಮುಖಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತಾ ಅಸಲಿಂ ಕೃತ್ಯಿಂ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಚಿ ನಾ. ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಕಾ ನೀತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ವಾವುರ್ತೆಲಿ." ಪಾಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಧಾರ್ತೆಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ 'ಸೈತಾನಾಚೆ ದಲಾಲಿ'

Read More »

ಸೊಜೆರಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ – ಝುಜಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ?

ಭಾರತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಝುಜಾ ಸ್ಥಳಾರ್ ಖರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೆಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಭದ್ರತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲೆ ಝುಜೊಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಗಾಯ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚೆಂಯ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಜಾಂವ್.

Read More »
Share ...please don\'t COPY !