Jeen – Dhan

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್

ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಣಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ಜರಿ ಆಮಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂನಿ ನಿವೇಶ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಜಿಣಿ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಧನ್ – ದವ್ಲತೆಚಿ ಪುಂಜೊ ಜಾತೆಲಿ. ಜರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ನಿವೇಶ್ ಆಮಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಜಿಣಿ ಸದಾಂಚ್ ಖಂತ್ – ಪಿಡೆಂಚೊ ಪಿಂಜ್ರೊ ಜಾತೆಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !