Mumbai Darshan

ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ

Bombay (ಬೊಂಬಯ್) ಆಸ್ಲೆಂ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ Mumbai (ಮುಂಬಯ್) ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಅಜೂನ್ ’ಮಾಯಾನಗರಿ’. ದೇಶಾಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಚೊಕಣೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಲೋಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಯೆತಾ, ಥೊಡೊ ತಿಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೊ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಪುಣ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಜೊಕ್ತಿ ಕೂಲ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸುಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮಿನತ್/ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಹಿಯೀ ಆಸಾ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ. ಹಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣಾ, ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣಾ, ದಂದೊ ಮ್ಹಣಾ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸತ್‌ಚ್.

Read More »
Share ...please don\'t COPY !