Trending Now

Columns

ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬ್

ಆದ್ಲ್ಯಾಉಡಾಸಾಂನಿ ತೊಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಚೊ ಸಹಜ್ ಗೂಣ್. ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಆಮಿ ತೆ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂನಿ ತೊವುನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಕ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ತೆ ಉಡಾಸ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ 80ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ …

Read More »

ಬಿಗ್ ಬಿ ದೋಟ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ ದೋಟ್…

ಹಿ ಗಜಾಲ್  ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾನಾ ಯಾ ಆತಾ೦ ಬರಯ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ Exaggerate ಕರ‍್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಚಿ೦ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ‍್ತಾ. ಪೂಣ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಜೆ೦ ಬರಯ್ತಾ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ವೆ ಹಾ೦ಗಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಚ್ ಘಡ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಜೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ತೆ ದೀಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆನಿ ಮಲ್ಯಾಳಿ ಸಾ೦ಗಾತಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ …

Read More »

ಗೊರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ  ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಠ ಕರ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಇಮಾಜಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಾ ಕರ್ನಾಂಚ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಾಠ ಕೆಲೊ. ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಅಕ್ಟೊವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕಾಚಾ ನಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚಿ ಮೊಳ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಎಕೇಕ್ ಕಡ್ಕೆ ತಾಂಕಾ ದಿಲೆ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಿಶೋರಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್

‘ಝುಕೀ ಹುಯೀ ನಿಗಾಹ್ ಮೆ ಮೇರಾ ಖಯಾಲ್ ಥಾ…’ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಸಾಬ್ ಹಾಚೆ ಹೆ ‘ಖಯಾಲ್’ ವಾ ‘ಚಿಂತ್ನಾಂ’ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿತಳ್-ನಿರ‍್ಮಳ್, ಶಾಂತ್ ತಾಳ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರಾಂನಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪ್ರಭಾವ್ ನಿರಂತರ್, ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲೆ. ಗುಲ್ಝಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಬೊವ್ ವಿಶೇಸ್. …

Read More »

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್

80 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್‌ಚ್ ತಸೊ, ಗೊಡ್ಸೊ, ಗೊಡ್ಸೊ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ಗೊಡ್ಸಾಣೆ ಬರಿ. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಕ್-ಝಡಾಂ, ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಟ್ಚ್ಯೊ ಝರಿ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸೊಂವ್ಶಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತಿ, ಥರಾ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಂಗ್‌ರಂಗಾಳ್ ಪಿಸೊಳಿಂ, ಮಿಶ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಕ್, ಕರ್ಮಲಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕೀರ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ …

Read More »

ಮಾನ್ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್

ಆಮಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ, ರಸ್ಮಾಚೆಂ, ಲೊಕ್ರಿಚೆಂ ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ವಸ್ತುರಾಕ್ ವಿಸ್ತುದ್, ವಿಸ್ತಿದ್, ಆಂಗ್ವಲೆಂ, ಕಪ್ಡೆ, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಅಶೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ವಸ್ತುರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್ ದಿತಾ. ರಾನಾಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ವೆತಾನಾ ಕಾಂಟೆ ತೊಪನಾಶೆಂ, ಫಾಂಟೆ ಆಂಗ್ ಝೆಂಜ್ರಯ್ನಾಶೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಾ. …

Read More »

ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಮ್ಹಾಕಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಡ್ದ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾ. ವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಪೊರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಒಡ್ದಿ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಟೇಪ್ ರೆಕೊರ್ಡರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ  ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ವೆಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂತೊಸ್‌ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ,  ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ …

Read More »

ಥು . . . ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ ?

ಥೂ…..! ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಜೀವನ್‌ಗೀ ? ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಣಾಕಡೆ ವಿಚಾರುಂ? ಬಾಪಾಯ್‌ಕಡೆಗಿ? ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ ! ಕೊಣಾಕಡೆಯೀ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಸ್ಥಾ. ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಅಸೊ ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಕೀ …

Read More »

ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್

ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಪಿ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ರೂಚ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾ.  ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಿಶೊನರಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ‍್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್,ಧಾರ್ಮಿಕ್,ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಂಬು ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆವಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !