Trending Now

Columns

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಮ್ಜಣಿ , ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉಡಾಸ್

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಘಡ್ಚಿಂ ತಿ ಘಡಿತಾಂ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತೆ ವಿಷಯ್‌ಚ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್, ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್.  ‘ಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಪರಿ’ ಮಾಮ್ಮಿನ್,ಪಪ್ಪನ್ ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ.  ಗೂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಸೊನ್ …

Read More »

ರೂಪಾಂತರ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಮೊಡ್ತೆಚಿ ವೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್ ಮಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮಣ್ಚೆಂ ನಯ್. ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೆಕ್ತಿಂತ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚಾ ವೊಣೊದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿಯಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ’ತಾಳ್‍ಮೇಳ್’ ವಾಕಣುಂಕ್ ಫಾವೊ. ತಶೆಂ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ …

Read More »

ಕಳ್ಳ-ಪೊಲೀಸ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪಲ್ ಭೂತ.

ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಎಮ್. ಎಸ್ಸಿ  ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ , ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕೊಳಾಳ್‌ಗಿರಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಣೆ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್  ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. …

Read More »

ಕಾಳ್ಯಾಭಾ೦ಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್…

ಕವಿ , ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ , ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ Host , ಬಾರ್ಕುರ್ಚ್ಯಾ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೀಸಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕತಾತ್. ಸಂಗೀತಾಂತ್  ಆನಿ ನಾಟಕಾಂತೀ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್  ತರ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ …

Read More »

ಜಲಾಂತ್ಲೆಂ ಜಳ್ಕೆ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಯಾ ಜಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜೀವಿ ಜಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್. ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಜಲಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾರಸ್ವತ್ ಭಾವ್ ಜಳ್ಕೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ನುಸ್ತೆಂ ಯಾ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಥೊಡೆಕಡೆ ಮಾಶೆ ಮ್ಹಣೊನಯ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಡಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಪರಾತ್ (dish) ಜಾವ್ಯೆತಾ. ತೆಂ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ …

Read More »

ಫಾ| ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್

ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾ ರೀತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾದ್ಪಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಹೊಲಾಂ, ದೊರೆ, ಮಹಾದ್ವಾರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಅತ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ, ಅಶೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ – ಫಾ. ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »

ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್

ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ಘರ‍್ಶಣ್ ಉಬ್ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್ ಆಸ್ತಾ. ನಿರಾಸ್ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತವಳ್ ಉಬ್ಜಾತಾತ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತೆ ಡಯಾಲೊಗ್ ಅಸ್ತಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಘಡಿತಾಚಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್ ಏಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ತರೀ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್ ಮತ್ ’ಚಕಿತ್’ ಕರ‍್ತಾತ್. ಜಶೆಂ  ಪಿಸ್ತುಲೆಚಾ ನಳಿಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಚೊ ಗುಳೊ ಕಾನಾಂಲಾಗಿಂ …

Read More »

ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ

“ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಲೇಕಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಂತ್.” ಮಣ್ಚೊ ಏಕ್ ಶಿಣ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಹೊ ತೀರ್ ಭೊವ್‍ಶಾ ಮ್ಹಜೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಜೊಕುನ್ ಮಾರ‍್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಲೇಕಕ್ ಪಂಕ್ತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ …

Read More »

ಟುನ್ ಟುನ್ ಟೀನಾ. . . ಬಾಯ್

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೋಲೆಚೊ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್. ಬೋಬ್ಬಿಚೊ ಪ್ರೇಮ್‌ನಾಥ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ ರಾಂಪಣ್ಣ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅಮರ್ ಉರ್ತಾ. ಎಕಾ ನ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್‌ಚ್. ಅಸೆಂ ದಿಸಾಚಾ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ – ಟೀನಾ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !