Columns

ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಆಯ್ಕಾ. . .

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಳಾಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಭೊಂವಾರ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಆಸಾ – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !