Trending Now

Columns

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್- ಸಾಹಿತಿಕ್ ಒಳೊಕ್!

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಈಶ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಏಕ್‍ಚ್-ಸಾಹಿತ್ಯ್! ಹಾಂವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾ …

Read More »

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದ್!

ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ ಹಾಂವೆಂ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರೂಚ್ ಜರನಾತ್ಲೆತಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತೊ- ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕವಿ ರೂಪ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್! ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿಕೀ ವರ್ತಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ವಾ …

Read More »

ಸಾಂತಿಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ

1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಕ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ …

Read More »

ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ

ಆಮ್ಚೆಂ ಪಕ್ಕಾ ಕೃಷಿಕಾಂಚೆ ಘರಾಣೆಂ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್. ತಾಂತು ದೋಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಚ್ ಸರ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂತ್ ದೊಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆಕಯೊ. ಆಕಯ್ ಚಡ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಬಾಪ್ಪುಂಕ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಬಾನ್ ಪ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಗೊಳಿ ಘೊಳುನ್‌ಚ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಪ್‌ಯೀ …

Read More »

ರೀಣ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್

ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತುಂ ರೀಣ್ ದೀ’ ಸತ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ರೀಣ್ ಮಾಗ್ತಾ, ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂವೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಚಿಂತುನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್, ತಾಕಾ ರೀಣ್ ದಿಶಿ ತರ್, ತುಂ ಸಸ್ಣಾಕ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾಯ್. ವ ಚೀಂತ್, ತುಜೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಂವೆ ಆಡೊವ್ ದವರುನ್ ಜಾಲೆಂ. …

Read More »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮಿನಿಕ್ಲಬ್ – ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್

ಸಾಹಿತಿಕ್‌ ರೂಚ್‌ ಖಂಯ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಲಾಗ್ಲಿ? ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾತ್‌ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ಕೇಸ್‌ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಲುನಾಥಾವ್ನ್‌ ಮ್ಹಣುನ್, ತೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್‌ ತಶೆಂ ಸುತ್ತುರ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಲುನ್‌ ತೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಭೋವ್‌ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾಚೆ ನಾಂವ್ ಚ್ …

Read More »

ಅಕುಲು ಮೊಕುಲು ಪೊರ್ಬುನಕುಲು

ಪರ್ಭುನ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಘರ್ ಅಡೊವ್ ಘಾಲೆಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾನ್ ಬೊತ್ಲ್ ಬೊತ್ಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ! ವ್ಹ, ವ್ಹ, ವ್ಹಾ! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ. “ಭಾರಿಚ್ ಖೂಬ್, ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಕವಿತಾ! ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರ್ಲಿಯ್?” ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊತ್ಲಿ ಭರ್ ವೀಕ್. ಹ್ಯೆ ದಳ್ದಿರ್ ಬಾಯ್ಲೆಸಾಂಗಾತಾ ಕಶೆ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಹಾಬಾ ಹಾಂವೆಂ, ದೇವಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಸ್ಟೊರೊಲ್, ಗ್ಯೆಸ್, ಹೆಂ …

Read More »

ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಯ್ಕಲ್

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್. ದನ್ಪಾರಾಂ ಏಕ್ ಬೀಯರ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಗಿ ಗಲಾಟೊ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತುರಾಯೆನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್. ಭೊಟಾಚಿ ಗಾಯ್ ದೊರಿ ತುಟವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಸಾಕಾಳಿಂ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಿ ಖಂಯ್. ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ದೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ …

Read More »

ಜಾಗೋ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಗೋ …!

ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾತ್ ಪಳೆಯಾ…ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಕ್ಯೂ ರಾವ್ತಾ ಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ… ಪುಣ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಯೂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !