Poems

ಕಳೆ ಗುಂತಾ, ಗುಂತಾ…

ಜಶೆಂ ಶೆತ್ಕಾರ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ – ಭಾತೆಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತಾವರೇಗ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಾರ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಫುಲ್ಕಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ದೋವ್ ಝಡೊವ್ನ್, ಕಳೆ ಖುಂಟುನ್, ತೆಂ ಗುಂತುನ್, ಚೆಂಡು ಕರ್ನ್, ಕಾಟ್ಯಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತ್ ಜೇವ್ನ್ ದೊರಾಚಿ ವೊವ್ಳಿ ಕರುಂಕ್ ಬೊಸ್ತಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ …

Read More »

ಮ್ಹಾಕಾ ಮನಿಸ್ ಕರ್

ಹಾಂವ್ ಗ್ರಾಜುಯೆಟ್, ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೆಟ್ ಆನಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಉಣೊ ವಾ ನಾಶಿಕ್ಪಿ – ಹಿ ಆಯ್ಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಪರಿಗತ್. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಿತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ದಸ್ತುರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾನಾ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಅಶೆಂ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕರ್ಚೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಶಿಕಪ್, …

Read More »

ಜಿಣಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ – ಖುಂಟೆ, ಸಾವ್ಳಿ – ಫುಲಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಚ್. ಕೋಣ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ, ಕೋಣ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣ್ ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಜೆನ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆ ಸಹಪಯ್ಣಾರಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾತ್, ತವಳ್ ಪಯ್ಣ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸಂಪಯ್ಜೆ …

Read More »

ವೊಳಿ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ತೀರ್ಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಶಬರಿಮಲೆ ದಿವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಲಗ್ನಾಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ತೀರ್ಪ್ ಸ್ವಾಗತಾಚೊ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಖಂಡನೀಯ್. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಲೋಕಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಕ್ ವೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

Read More »

ಲೆಖಾಂ ದವರ್‍ಚಿ ಚಲಿ

ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ್’ ಏಕ್ ‘ಝುಜ್’ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಏಕ್ ಅಫ್ರಾದ್, ಜಿವಾವಿರೋದ್ ಕರ್ನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಂತಿನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತೀವೃತೆನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕಿಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆ ‘ಜೀವ್’ ಆನಿ ‘ಝುಜ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್, ಮ್ಹಜೊ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ದೊಡ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಜಿವಾಥಾವ್ನ್ …

Read More »

ಬಾಬಾಚಿಂ ಭಾತಾಂ

ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಪ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತಯ್ತೇ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋಲ್ ಜಾತಾನಾ ವಾ ವಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ, ಪರ್ದೆಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಕಸಲಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.. ಇತ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ವೆತಚ್

Read More »

ವೇಳ್

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂವರ್ನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಆಜ್ ಧೊಸ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ವೇಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ! ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಚಡೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ರಾತಾ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ …

Read More »

ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ

ಫುಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಝಳ್ಕಂವ್ಚೆಂ ಝಡಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ, ತಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫುಲಾಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ವಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವಚಾನಾ. ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಪಂದಾ ಮಸ್ತುನ್‌ಯೀ ವೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ ವಿಶಿಂ, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ. ಝಡಾನಿಂ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಬಿಸುಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಫುಲಾಂ ವಾಳೊನ್ ಗೆಲಿಂ …

Read More »

ತೋಚ್‌ ಉಜ್ಜೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಪಾಠ್ ನಯ್, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಿತ್ಯ ಮೊಸ್ತು ವಿಶಯಾಂತು ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ಜಾಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಉಜ್ಜೊ ರಾಕುನ್, ತಾಚೆಪಂದಾಕ್ ಬಸುನ್, ಶಿಜುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !