Trending Now

Poems

ವಿಂಚವ್ಣ್

ಅನುವಾದ್ ಎಕೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜ್. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಆನಿ ಫುಡೆ ಆಪ್ರೂಪ್ ಶೆಂ ಅನುವಾದಾಕ್ ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯೇಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಹಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆಮಿ ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ, ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ರೊಬರ್ಟ್ ಫ್ರೊಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಥಾವ್ನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ರುಕಾಜಮ್ಯಾಕಡೆ ಏಕ್ ಮಾರೊಗ್ …

Read More »

ಏಕ್ ಫುಲ್, ರಾಸ್ ಖೊಲೆ

ರಚ್ಣೆಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪಳಯಾ. ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಭವ್ನ್, ಧರ್ತೆಗರ್ಭಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಚಿಂವೊನ್, ಏಕ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾತಾ, ತೆಂ ವಾಡೊನ್ ರೊಂಪಿ – ರೂಕ್ ವಾ ಝಾಡ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತು ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್, ಫಳಾಂ ಜಾತಾತ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾ – ಸಾವ್ಜಾಂಕ್, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್, ಕಸಲೊಚ್ ತರ್ ಬೇದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ರೂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ದಿತಾ, ಫುಲಾಂ ಫರ್ಮಳ್ ದಿತಾತ್. ಎಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ವಾ ಝಾಡಾಚ್ಯಾ, ಪಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ …

Read More »

ಸೊಭಾಯ್

ಸಮಾಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಶಪಾತಿ. ಗೊರೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ, ಧವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಂಗಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಶೆಕ್ ವೊಂದಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಪಕ್ಶಪಾತೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಭೊಗ್ತಾ …

Read More »

ಮ್ಹಜೆ ದೇವ್

ಎಕಾ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ’ದೇವ್’ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣಿಂಯ್ ಖಾಸ್ಗಿ. ಹ್ಯೆಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ದೆವಾಳಾಕ್ ಸಂಗಿ ಯೆತಾ ಆನಿ ಮಾಗ್ತಾ. ತರ್ ಯೀ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಚ್ಯೆ ಶಾಯ್ಲೆಂತ್ ಯೀ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಜೀವ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಲ್ತಾರಿಮುಳಾಂತ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾಗ್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ …

Read More »

ವೇಳ್

ವೇಳ್ – ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಿಕ್ ಧೊಸ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊಗೀ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕವಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೀ ಹಿ ಧೊಸ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಚ್. ’ವೇಳ್ ಕೊಣಾಕ್ ಯೀ ರಾವನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕಡೆ ವೇಳ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ವೇಳ್ ನಾ! …

Read More »

ನೆವಿಲಾಕ್

ಶರೊ: ಚಡಾವತ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕರ‍್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಖಬರ್ ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೈಂದುರ್ ಎಕಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹರ್ಶೆಂಚೆಬರಿ ಕೋಣ್ ತರಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ – ಜೆಂ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಪಾಸುನ್ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಪೊಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಂಗತ್ – ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಅಂತರ್ಲಲೊ ಫಲಾಣೊ …

Read More »

ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಬೋವ್ ರಮ್ಯ್ ಸಂಬಂಧ್! ಆನಿ ಜೆನ್ನಾ ಗಾಂವಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಲಿಕ್ತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಕ್ ಆಂಕ್ರ್ಯೊ ಫುಟ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂಗಾಚೆ ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್, ಶೆತಾಂಭಾಟಾಂ, ಹಿತ್ಲಾಂ ಬೋವ್ ಆಕರ್ಶಕ್. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಭುಲಾನಾತ್ಲೊ ಕೋಣ್? ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ’ಗಾಂವ್’ ವಿಶಯ್ ದಿಲ್ಲೆವೆಳಾ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಯ್ಕಿ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚಿ ಏಕ್ ಹಾಂಘಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ …

Read More »

ದುಡು ದುಡು ದುಡು

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದುಡ್ವಾಚಿ. ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತೊ ಬ್ಯಾಂಕಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೊಚ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೊಚ್ ದುಡ್ವಾವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಲ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ …

Read More »

ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾ೦ತ್

’ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾತ್ ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ’ಧ್ವನಿ’ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ  ಫಕತ್ ದಾಕವ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಥರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಕೇಸ್, ವೊಂಣ್ತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಶಿಸಾಂನಿ ಆಂಗಡ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !