Short Stories

ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ

ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಾತೆತ್ ನಾ ಕಾಯ್? ಹೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್ಮೂ? ತಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತರ್ಮನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳೆಯ್ತೆತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ಚೆ ತಸಲೊ ಪಿಸೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ದುಸ್ರಿ ಚಿತ್ರ್-ಹಿಂಸಾ ಬೋವ್ಶಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯೊ ನಂಜಾಳ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾತೆತ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೋರಾನ್, ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರಿಜೆ ನಾ ಮೊರಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಲಾಷ ಉದೆಲಿ. ಘಡಿಯಾಳಾಚೊ ಸಬ್ಧ್ ಚಡೊನಂಚ್ ಯೆತಾಲೊ.... "ಹೇಯ್.. ಬೆವಾರ್ಶ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನೋ.." ಹಾಂವೆ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡೊನ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಅರಾಬಾಯ್ ದಿಲಿ. "ತುಮ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಚಲಾನಾ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾನೊಂ..! ಹಾಂವ್ ಕಾಬೂಲ್ ಜಾತಾಂ! ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಲ್ಲೆಂ!.. ತೊ.. ತೊ 'ಟಿಕ್, ಟಿಕ್, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್'... ಸಬ್ಧ್ ತಾಚಾಚ್ ದಳ್ದಿರ‍್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ! ಮ್ಹಜಾ ಕದೆಲಾ ಪಂದಾ ಪಳೆಯಾ... ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಚ್ ಪುರ್ಲಾ!"

Read More »

ಸಮಾಸಮ್

ಟಾಟಾ ಸುಮೊಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಜೊನಿನ್ ಶೀನಾಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಶೀನಾನ್ ಜೊನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಸಸ್ಪೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಬರಿಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀನಾನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ಲಿಸಾಂವ್

ಬಾಬಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಘಡಿ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾಬ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿವಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರ್ ಲ್ಲೊ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಭಾವುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಬಾಬಾಚಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಜ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಟರ್ಪಲಾ ಪಂದಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬಾಬ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ದೃಢ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಫರಾ ಆರಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂನಿಂ ರಡ್ಲಿ.

Read More »

ಕೆಂಕಾಣ್

ಕಬಾಟಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಸಮೊರ್ ರಾವೊನ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆಂ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರುನ್ ಪರತ್ ಲೌಂಡ್ರೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೌಂಡ್ರಿವಾಲಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಇಸ್ತ್ರೆಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಪರತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಪಳೆತಚ್ ...

Read More »

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂಕ್

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿ. “ಜೆಜುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ ಆಮಿ ಆಜ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಆಮ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಮಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ಸಬಾರ್ ದುಬ್ಳೆ ದಾಕ್ಟೆ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಎಕಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ತೆ ಕಶ್ಟತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಯಾಂ. ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತುಮಿ …

Read More »

ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್

ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತೊ, ತುವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕಂಯ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಪಳೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂ ತುಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಆನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮತಿಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ. ಆನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುನ್ ವ್ಹಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅಖೇರಿಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಬರಂವ್ಕ್ …

Read More »

ಪೊಪ್ಳಾಂ ಚೋರ್

ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಲಾಭ್ – ನಶ್ಟಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾವಿಶಿಂ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ಲೆಕಾಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಿಂತಾಮಾಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ರೆಡೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಲಾಭ್-ನಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾತಾಚಿ ಸಾಗೊಳಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕಡೆ ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾತಾನಾ ಆದಿಂ ಭಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಡಿ – ಮಿರಿಂ ಲಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭುಂಯ್ತ್ …

Read More »

ತ್ಯಾಗ್

ಮೂಳ್ ಲೇಖಕ್: ಹವಿಲಾ ಬೆಬ್’ಕೊಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ “ತೊ ಹಾಂಗಾ ತೀನ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ನ್ಹಂಯ್ಗೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸ್?” 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ತಿ ’ಮಿಸ್ಟರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಯ್ತಾಲಿ. “ತಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗೀ” “ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ಪೆಟೊ ಪಯ್ಸಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ತೊನಾ.” “ತುಂ …

Read More »

ಪರತ್ ಯೆತಾನಾ…

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿಕ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಸಾಡೆ – ಬಾರಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತರೀ ಜೀವನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿನ್ನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ದರ್ವಾಡ್ತಾ.  ಜೀವನಾಕ್ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಲಿ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಶಾ.  “ತುಕಾ ವೆಗ್ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ಕಾಲ್.  ಆತಾಂ ವಿಲ್ಲಿಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಯ್.”  ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಚೆ ಉಲವ್ಣೆಂ.  ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಕಳಾನಾ.  ತೊ “ಜಾಯ್ತ್ ವಿಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಉಲವ್ಯಾಂ.”  …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !