Trending Now

Short Stories

ಆಶೆಚೊ ಆಕಾಸ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಥಂಯ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ ಚ್ ಏಕ್ ಆಶಾ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್, ರಿತೇಶಾಕ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಡ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾ – ಸುರೆಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‌ ಪಣಾಂತ್ಲೆ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ. ಪುತಾಚೆಂ, ರೊಹಿತಾಚೆಂ – ಮಾಲತಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ತಾಂಕಾ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲಿ …

Read More »

ಭಾಭಾವಾಂ ಭಿತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ ಯೆತಾನಾ

ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಡೆನಿಸ್ ಪಾಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದೋಗ್ ಭಾವ್. ಲುವಿಸ್ ಮ್ಹಲ್ಘಡೊ ತರ್, ಡೆನಿಸ್ ಪಾಂಚ್ವೊ. ಲುವಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್, ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಡೆನಿಸ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಭಾವಾಚಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಲುವಿಸಾಕ್ 35 ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಏಕ್ ಬರೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಏಕ್ …

Read More »

ಅಚಾನಕ್

“ತುಕಾ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಕಿ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆಮಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸೊಭ್ತಾಗಿ?”, ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಟಾರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ. “ಆಯ್ಲಿಂ, ಜಾಲೆಂ,” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಡ್ಯೆಂತ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಹೆಲೆನ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬೆಜ್ಮಿ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಸೊಭ್ತಾಯ್ ತುಂ, ಹೆಲೆನ್. ಸುಖ್‍ಸಂಸಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸನ್ಯಾಶಿ …

Read More »

ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಆಜ್‍ಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ಆತಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜವಾಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ… “ಮ್ಹಜಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿ? ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್‍ಯ್ ತಸೊಚ್ಚ್… ಪಳೆಯಾ… ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಕ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ದೊವೊ ವಟ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ… ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ‍್ತಿಚ್ಚ್ …….ಹಾಂವ್….ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣಾನಾ…. ಪುಣ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ…. …

Read More »

ಮೊಗಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಯ್ ಸಿಟಿ ಹೊಸ್ಪಿಟ್ಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮಜೆ ಖಾತಿರ್ ಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರೈವರಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಮಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪಾವ್ಣೆ ಏಕ್ ವರಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಾಂವ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ …

Read More »

ಸಾಂಕಳ್

ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್‌ ಥಾವ್ನ್ ಜುಳುಜುಳು ಕರ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತೇ ಆಸಾ ಉದಕ್ ಆನಿ ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಡ್ – ತೀಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಫಾತರ್… ಥೊಡೆ ಬೋವ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ನಿಸ್ರೊಂಚೆ… ಆಜ್ ಹಿ ಝರ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್, ಥಂಡಾಯೆನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಥಂಡಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್ ರೆಂವೊಡ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನಾಕಾಂತ್ …

Read More »

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು

ತಿಚೊ ಅಬ್ಲೆಸ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೊ. ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಕಾತಾರ್ನ್ ತಾಚಿ ರೊಸಾಳ್ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. "ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು ಚೊರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವ್ರತ್ ದವರ‍್ಲಾ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಕೊಬಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಘೆವ್ಯಾಂ." ಮಣ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ.

Read More »

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ

ತೆಂ ದುಕೇಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ… ಸಕ್ಡಾಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ… ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮೊರ್ಚೆಪರಿಂ, ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವಂವ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲಿ ಆನ್ಕಿಟಿಚ್ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಣ್ ತಾಕಾ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ಆಫೀಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ …

Read More »

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರೆಬೆಕ್ಕಾ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಕ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೇಯ್ಲ್‌ಬೊಕ್ಸಾಲಾಗಿಂ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಸದಾಂಚೆ ಸವಯೆನ್ ತಾಣೆ ತೊ ಉಸಯ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಎಕ್ ಲೊಕಾಟೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಳಾಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಚೆರ್ ನಾತ್‌ ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೊ ಲೊಕಾಟೊ ಫೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್‌ ಚ್ ಫೊಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ, ಉಸಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !