Trending Now

Short Stories

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ

“ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಎಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಜ್ ಅಸಾ”. ಡಾ| ಸುನಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಿ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಚತುರ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಮಸ್ತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗುಣೆಸ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ …

Read More »

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ …

ಆಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸನದ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಅಸಲೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತ್ ಫಕತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉತರ‍್ ‍ಲ್ಲೊ ತರ‍್ ಯ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ …

Read More »

ರೈ – ಪೈ

ಕೆದನಾಚೇ ವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂತು ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪೀವನು ಬೆಲ್ ಜಾಲೆ ತವಳಿ ಕ್ಲಾಸಾ ವಚೂನ್ ಬಸಲೇಂಚಿ ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತ್, ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತಿಲೆ ಘರ ಲಾಗೀಚಿ ಹಾನೀ ಸಕಾಳಿ ಕಾಲೇಜಾಕ ಸಾಂಗಾತ ಯೆವಚೆ ಶರತಾಲೆ ಬೈಕಾರಿ, ದೊನಪಾರಾ ಜೇವಣಾಕ್ ಒಟ್ಟೂ ಘರಾಕ ವಚೆ ಯೆವಚೆ, ಹಾನಿ ದೋಸ್ತ ಜಾಲೇಲೆ ಕಾಲೇಜಾಕ ಯೆತ್ತರಿ, ಆತಾಂ ಬಿ.ಕಾಂ ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ …

Read More »

ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕರ್ನಿ

ಕಾತಿಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಕಾರ್ ದಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಬರ‍್‌ಯಾಚ್ ವೇಗಾನ್… ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಬಾರ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿಯೊನಾಚೆ ಜಳ್ಚೆ ದಿವೆ ಕಾಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾಲೆ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ವಿಶಾಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ರಾಜ್‍ರಸ್ತೊ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ರಿತೊಚ್ …

Read More »

ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್

ಸುರೇಶ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಭರ್ಶಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಘರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ದೂಕ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ …

Read More »

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಪರೇಟರಾನ್ ಪಿಯೊನಾಲಾಗಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಜ್ ವಾಚುನ್, ರೆನಿಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಧದ್ದಡೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೊನಾಂ ಯೆತಿತ್ ತರ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ಒಪರೇಟರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲೈನ್ ದಿತಾಲೆಂ. ’ಬೆಂಜಮಿನ್’ ಮೆಸೆಜಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ರೆನಿಟಾನ್. ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಫೋನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ …

Read More »

ವೆಚಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್

“ಲವಿ” ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. “ವಿಜು” ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಹಾಂವೆ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿಂ. “ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್ ಲವಿ?” ವಿಜುನ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಯ್ ಮ್ಹಜೆ ವೊಂಟ್ ಉಸಯ್ಲೆ. “ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ ವಿಜು. ಕೆದಾಳಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್? ಕೆದಾಳಾ ಪಾಟಿಂ …

Read More »

ವೊತಾಂತ್ ಉಬೊ ಫಾರಿಜೆವ್

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪಯ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಡೊರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪರತ್ ಉದೆಲೆಂ… ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತತ್ವ್ ಗಿನ್ಯಾನಿನ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಉಚಾರ್‌ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ- ಆಪುಣ್ ಪಾಡ್‌ ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ …

Read More »

ಘುಂವ್ಡಿ

“ಊಟ್ ಪುತಾ, ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾಲಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಜನೆಲಾಚೆ ಪಡ್ದೆ ವೊಂದಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಕಾಕ್. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಮಿ” ಆಂಗಾಚಿ ವೋಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ದೀಪಿಕಾ. ಉಟೊನ್ ಬಾತ್ ರುಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೆಂ ತೆಂ. ನಾಸ್ಟೊ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾನಾ, ದೀಪಿಕಾಯ್ ರೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಧುವೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಉಲಯ್ತಾಂ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. “ದೀಪಿ, ತುಂ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !