Trending Now

Short Stories

ವಿಗಾರಾಕ್ ಎಕ್ ಪೊಪಾಯ್

ಹಾ೦ತುಳ್ಣಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್ ಪವಿತ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾದರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೊಜ್ ಗೇಟಿಲಾಗಿ೦ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾರ‍್ಗರಿತಾ ಮೆ೦ದೊಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಭ್ರಮಿದೆ೦ತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರು೦ಕ್ ಧಾ೦ವ್ಲಿ. ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಜರ‍್ಮನ್ ಶೆಪರ‍್ಡ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆವಯ್ಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರು೦ಕ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆರೆಜಾಕ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ ಕರುನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಚನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ವಿಗಾರ್ …

Read More »

ಪ್ರಿಯ ಮೊಗ್ರೆಂ

ಅಂಕ ೧ ಮೊಬೈಲಾ ತಾವೂನ ಲ್ಹಾನಶೆಂ ಶಬ್ಧು, ಪಳಯಲ್ಯಾರ ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರಾ ದಾಕೂನ ಏಕ ಸಂದೇಶ ಆಯಲಾ. ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ ಮ್ಹಳೇಲ ತಾವಳೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ ಪುಳಕ, ತವಕ, ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಲೇಲ ಮನಾಂತುಲೇ ಕಲ್ಪನಾ, ದೋಳೆ ಮುಖಾರ ದಿಶಿಲೆಂ ಸಾಬಾರ ತೋಂಡ, ಸಂದೇಶ ಪಳಯಲ್ಯಾರ “hi..”. ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ ಖುಷಿ ಆನೀ ಆತಂಕ ತೀವ್ರಗತೀರ ಮನಾಚೆ ಧಾಂವಡಿ, ಏಕ ಸಂಚಲನ ಕೋಣ್ ಆಸೂಂಕ ಪೂರೋ.? ಕಿತ್ಯಾಕ ಆಸೂಂಕ ಪೂರೋ.? ತೋ…ಕೀ.? …

Read More »

ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಜನೆಲ್

ಹರ್ಶೆಂಯಿ ರಾತಿಂ… ದೀಪು ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಘರ‍್ಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ… ತೊ ದಾರ್ ಬಡಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಖಿಳ್ ಕಾಡುನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್… ದೀಪುನ್ ದಾರಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾತ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದವರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಕರ್ರ್‌ರ್ ಆವಾಜಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಇಡೆಂ ಸುಟ್ಲೆಂ! ‘ಅರೆ ರಾಣಿನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ನಾಂ?! , ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮತಿಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಏಕ್ …

Read More »

ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲೆ ದೀಸ್

 [ ನಾ ತಾರಿಕ್, ನಾ ವರಸ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲೆ ದೀಸ್ ]  ಆಬೆಲಾನ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ತ೦ಬಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತೆ೦ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಿ ತಾ೦ಬ್ಡಿ ಗಯ್ರ್ ಆನಿಕೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಣೆ ಯೆದೊಳ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦. ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಕಿತೆ೦, ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ತೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚೆರ್ ಸದಾ೦ಯಿ ಎಕ್ ಸುರ‍್ಯೊ ಉದೆತಾಲೊ, ಬುಡ್ಟಾಲೊ ಆನಿ …

Read More »

ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಉದಾಕ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ತಿಚೆರ್ ಫಾಂಕೊಂದಿ, ಸಮಾದಾನಾನ್ ತಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ದಿ.’ ಫೊಂಡಾ ಭಂವಾರಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಮಜೆರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಭಾಂಗ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಿನ್ನಿ ಆನಿ ಜೆನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಪತಿಣೆಚಾ ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಖೊರ‍್ಯಾಚಾ ದಾಂಡ್ಯಾರ್ …

Read More »

ಎಕಾ ಪೆಂಟೆಚಿ ಕಾಣಿ

ಸುಣಿಂ  ಫಕತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂದಿ ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕೆ ರಾತಿಂ ಕಾಟ್ ಸುಣ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಗಂಬೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಮತೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್  ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ  ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದೀಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್  ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಸದಾಂ ಸೊರ‍್ಯಾದುಕಾನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಕಾರ್‌ಭೆಟ್ರೆಚೆಂ ರಗತ್ ಚಿಂವೊನ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿ‌ಎಫೆಲ್ ಬಲ್ಬ್  ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ರಾಕ್ಚಿಂ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಚಿಂ  ಕಾಟ್‌ಸುಣಿಂ  …

Read More »

ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಕ್

ಶಹರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಲಿಂ.ಟ್ರೆನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ.ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೆನಿಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಮಧೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕುಸ್ತಿ ತೊ ಪಳಯ್ತೆ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ.ಸೂಟ್ ಕೇಜ್,ಟ್ರಂಕ್ ಪೇಟ್, ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಬೆಗಾಂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಪಾಂಯಾ ಮುಳಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.ಗೊರ್ವಾಂ,ಬೊಕ್ಡಿ,ಪೆಟೊ, ಆನಿ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಸಂಗಿ ಹಾಡಿನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೆ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ …

Read More »

ಎಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ

ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಚೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ಪಯ್ಣ್…. 25 ಆಗಸ್ಟ್ 1991 – ೦ತ್ “ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್”  ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೆರ್ “A Cup Of Hot Coffee” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ, ಇತ್ಲೆ೦ ಲಾ೦ಬ್ ‘ಪಯ್ಣ್’ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಾ. 22 ಜುಲಾಯ್ 1993 – ೦ತ್ ಹಾಚೊ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ “ರಾಕ್ಣೊ” ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೊ. …

Read More »

ದಗಡೂ ಪರಬಾಚೊ ಅಶ್ವಮೇಧ

ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಲುಂಡ್, ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೊ, ಒಕ್ಟ್ರೊಯ್ ನಾಕೊ ಆನಿ ಘೊಡೊ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಮುಲುಂಡ್ ಆನಿ ಕಲ್ವಾ ಮಧೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಚೊ ಅಂತರ್. ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಮುಲುಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮುಲುಂಡ್, ಕಲ್ವಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಕವಿ. ಜೆನ್ನಾ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಾಣಿಯೊ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !