Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ‘ಭವನಾಂ’ ಜಾಯ್?

KPAIINNERರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ 5 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮಳ್ಳಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊ| ಜಗದೀಶ್ ಪೈನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 3 ಕರೊಡ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಜಾಯ್ ಮಳ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ಲೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶುಭ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ನಿಜಾಕೀ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಕಾರಣಾಂಯ್ ಆಸಾತ್.

ವ್ಹಯ್, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮಳ್ಳೆಂ ‘ತುಳು ಭವನ್’ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಪಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತುಳು ಆಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಹ್ಯಾ ತುಳು ಭವನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಯಾರಿ ಆಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸೈಟ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಭವನಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲೆಂ. ವೆಗಿಂಚ್ ಬ್ಯಾರಿ ಭವನ್‌ಯೀ ಉಭೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ್ ತುಳು ಆನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತರೀ, ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಕಟ್ಟೊಣ್ ವಾ ದಫ್ತರ್ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟೊಣಾಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ಲೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಭವನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ತುಳು ಭವನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಪಾಕಾಂ ಫುಟ್‌ಲ್ಲಿಂ.

FR01

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊ| ಜಗದೀಶ್ ಪೈ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಹಾಂಕಾ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ರಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ನವಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್’ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದೊ| ಜಗದೀಶ್ ಪೈನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ನಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೈಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅನುದಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಭವನ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲಿ ತರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ಆಕಾಡೆಮಿಚಾ ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ‘ಭವನ್’ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸೈಟ್ ಪಳವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ತರ್ ಎದೊಳ್‌‌ಚ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್’ ಉಭೆಂ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ’

ಆತಾಂ, ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ …. ಸೈಟ್ ತಯಾರ್ ಆಸೊನ್ ದುಡುಯ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಅಕಾಡೆವಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಾ ಭೆಟ್ ವಿವರಾಂತ್ ನಮೂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಅನುದಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಂಕಾಳಾ ವೈದ್ಯ ಹಾಣೆ. ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ; ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದೆ ಫಾತೊರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಮೂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಶಾಸಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಶಾಸಕಾಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ –  ಖಂಯ್‌ಗೀ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಅನುದಾನ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ನಶ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಲೇಕ್ – ಪಾಕಾಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಅನುದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾಂರಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ತುಳು ಭವನಾಚ್ಯಾ ಮಾದರಿಚೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ ಬಾಂದುನ್ ತಾಂತು, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ದಫ್ತರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಸಭಾಂಗಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ.

FR02

ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತರ್ – ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾಗಿ? ನಾಕಾ ತರ್… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವರ್ಚಸ್ವ್ ವಾಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ – ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಿ ಜಾಪ್ ನಯ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವರ್ಚಸ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಹಾಂಚೆದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಕಟ್ವೊಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಯ್ ತರೀ, ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖೂಬ್ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಕೇಂದ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಮಂಗ್ಳ್ಯ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ ?

ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚಾ ಬರೆಪಣಾವಿಶಿಂ ಸಮಗ್ರ್ ಥರಾನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ 42 ಸಮುದಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಪಾವಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾರವಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಅಂಕೋಲ, ಸಿರ್ಸಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಲೂಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಲೋಕ್ ತುಳು ಉಲಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಪಾವಾನಾಂತ್. ನವಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾನ್ ದೊ| ಜಗದೀಶ್ ಪೈ ಕಡೆ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹೊ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್. ಹಾಂಚೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಆಜ್ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಭವನ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ತರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸೈಟ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಸೈಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ. ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನುದಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ.

FR04
ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಕಾರವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳ್ವಳೆಚೆಂ ಮೂಳ್‌ಪೀಠ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ವಾರ್ಚೊ ವಕೀಲ್ ಮಾದವ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾನುಭಾಗ್ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ 1939 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಕಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ಕಾರ್ವಾರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ, ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಮಾಧವ ಶಾನುಭಾಗಾಚಿ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ್ ಕಾರವಾರಾಂತ್ ವ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ತಾಲೂಕಾಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಕೀ ತಸಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚೊ ಲಾಭ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸೈಟಾಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಭವನ್ ಮಾಧವ ಶಾನುಭಾಗಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ.

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ವಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.