ಘುಟ್

ತುಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್…ಘುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ!
ಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್… ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ರೋಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಕೆಕ್, ವೆಗ್ಗಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್, ಸರಾರಾಂ ಮೇಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಸಿಕೇರಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ತೋರ್ಣಾಂ ಭಾಂದ್ತಾತ್, ಮಾಟ್ವಾಚಾ ದಾರಾಕ್ ಇಂದಾ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಶೃಂಗಾರ್ ಕೆಲಾ.. “ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಸೊಭ್ತಾ ಸಗ್ಳೆಂ, ಸಿಕೆರಾಮ್ ” ಭಂವ್ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಿಕೆರಾಮಾಚಾ ಭುಜಾರ್ ಹಾತ್ ಧವರ್ನ್.

“ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೊಯ್ಗೀ ಮಾಚ್ಚಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ತೀಳ್ತಾಂ… ಯೇ ಯೇ.. ಭಾಕಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್.

ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಂ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜಿ ಘರ್ಚಾ ವೊಣ್ದಿಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ ” ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಿಕೆರಾಮ್ ಧುವೆಚಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್‌ಚ್ ಘರಾಕ್ ಪೇಂಯ್ಟ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೋಯ್…. ದಿಲ್ಲೊ ರಂಗ್ ತೋ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸೊಭ್ತಾಲೊ…ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ ಘರ್, ಮಾತಿಯೆಚೆ ವೊಣ್ದಿ ತರೀ, ನವೆಂಚ್ಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.. ಆನಿ ಆಜ್ ವೊಣ್ದಿಂಕ್ ಕಾಪ್ಡಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ಲಾಂಯ್.. ವಾ ವೊಣ್ದ್ಯೋ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಪಾಯ್ಲ್ಯಾಯ್..?”

“ತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸೊಂದಿ ತಶಿ.. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತಶೆಂ ಸೊಭಂವ್ದೀತ್.. ಆಮಿ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಯಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ.. ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ ಸಿಕೆರಾಮ್. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಏಕ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಉಲಾಯ್ತಾತ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ!!

ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ರಾಂದ್ಪಿಣ್ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

“ವೋರ್ನಾಚೆಂ ಗೋಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಆಯ್ಲೊ”! ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ನಾಕಾಕ್ ಪೂಡ್ ಚೆಪುನ್.

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಿಕೆರಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಚಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೀ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಹೊಕಾಲ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ಖಂತ್ ಝಳ್ಕತಾಲಿ!

“ಕಾಜಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಖಂತ್ ಸಹಜ್, ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ ಪುತಾ”! ಮ್ಹಣ್ ಭುಜಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾತ್ತುಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾರ್ ಬೋಬಾಟ್ ಬಾತ್ತು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲಾಂ. “ಕಸಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಿಕೆರಾಮಾ? ಮಾರ್ಯಾದ್ ವೆಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಪುರ್ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಸಿಕೆರಾಮಾನ್, ಬಾತ್ತುಕ್ ಕುಶಿನ್ ಘೇವ್ನ್, “ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ….?” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ.. “ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾಂತಾಚಾ ಇಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್  ‘ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ, ಆಯ್ಚೆಂ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂತಾ… ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ…’ ಆಶೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿರ್ನಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾ ದೆಕುನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾತ್ತು ಉತ್ಸುಕಾಯೇನ್. ಪುರ್ತೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೀಯ್ ಉರ್ಭಾ ಚಡ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂಯ್ ಅತುರಾಯೇನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಸಿಕೆರಾಮ್”!? “ಘುಟ್.. ತುಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೋ ಘುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ..ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಕಳ್ಳೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ…”

“ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂಕ್, ವೋಣ್ದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ವೋಣ್ದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಿ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಣೀಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.. ” ಸಿಕೆರಾಮ್ ಒಪಾರಿಂನಿ ಉಲಯ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ಜಾಲಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ!

“ಹಾಂವ್ ಗರೀಬ್ ತರೀ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಬರಿಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ, ನಶೀಬ್ ಆಮ್ಚೆಂ! ಪಾವ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಧುವ್ ಮ್ಹಜಿ, ಗರೀಬ್ ತರೀ ಉಣೆಂಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಾಕಾ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ರೀಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಲಾಗ್ಗಿಂ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘರಾಕ್ ನವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ತ್ಯಾ ಮೊಡಾಂಕೀ ತೊಪ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ, ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ವೊತ್ಲೊ, ಪರ್ನ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಉದಕ್ ಪೋಂವೊನ್ ವೊಣ್ದೀರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ರಂಗ್ ಧುವ್ನ್ ಗೆಲೊ… ವೊಣ್ದೀರ್ ಆತಾಂ ಮಾಜ್ವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಳ್ಜಾ ಗುಡಾಂತ್ಲೆ ಸುಕ್ಣೆಂ ಧಡ್ಬೊಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ರೊಸಾಕ್ ಘಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಪರತ್ ಪೇಂಯ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾ… ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್..!! ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪುಸೂನ್, ಧುವೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದವರ್ಲಾಂ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ವೊಣ್ದಿಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಜ್ಮಾನಿಚಾ ಕಾಪ್ಡಾನಿಂ ಧಾಂಪ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ದುಕಾಂ ಗಳಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ಸಿಕೆರಾಮ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾತ್ತು ಥಟಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

“ಹೊ ಘುಟ್, ಘುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಲೊ ಸಿಕೆರಾಮಾ. ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ತುಜಿ ಧುವ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಧುವ್; ತುಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ”! ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾತ್ತು, ಸಿಕೆರಾಮಾಕ್ ಭುಜವ್ನ್. ಹಾಂವೀ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಾಳೊ ಮೆಳವ್ನ್ “ಕಾಪ್ಡಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ!? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸೊಭಯ್ಲಾಂ, ಹಿ ನವಿ ಸಜಾವಟ್ ಮುಕಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲೆ ಪಳೆ..”! ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.. “ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೊ ಘುಟ್ ಕೋಣಾಕೀ ಸಾಂಗಾನಾಕಾತ್”! ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಲಾಗ್ಲೊ ಸಿಕೆರಾಮ್. ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ.

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ರೊಸಾಕ್ ತಯರಾಯ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಸೊಡಯ್ತಾಲಿಂ. ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಬರಿ ಮಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನೆಸೊನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಮ್ಕಾತಾನಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಎಕ್‌ಚ್ ಧುವ್ ಸಿಕೆರಾಮಾಕ್ ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ತರೀ ಕಾಜಾರ್ ದರ್ಬರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಅಸಲ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ? ಅಶೆಂ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಹೊಕಾಲ್ ಬಾಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ, ಲೊಕಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲಿ.  ಸಗ್ಳಿಂ ನವ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ…

ಸಿಕೆರಾಮಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ವೊಣ್ದೀರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಂಚೆರ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲಿ.

✍ ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ

82% feel thumbs up. And how do you feel?
24 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !