Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ದೋನ್ ಬಾಂಬಾಂಚಿಂ ಕಾಣಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್‌ಥಳಾಕ್ ಬಾಂಬ್ ದವರ‌ಲ್ಲೊ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್, ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಘರ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ‘ತಾಕಾ ಫಾವೊತೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ‘ಆಪ್ಣೆ ಬಾಂಬ್ ದವರಿಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ, ದೆಶಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಶರಾಣಗತ್ ಜಾಲೊಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾವಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಮ್ಹಣೊನೀ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಸಾಂಗ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಮಾಹೆತಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅತಿರೇಕಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಾಂದೊ ನಯ್ ವಾ ತಾಣೆ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆದಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ವಾ ಅತಿರೇಕಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಯ್ ನಯ್. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್‌ಥಳಾಕ್ ತಶೆಂ ರಯ್ಲ್‌ಥಳಾಕ್ ‘ಬಾಂಬ್ ದವರ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಅಫ್ರಾಧಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಜಯ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಂವಾಂಕೀ, ತಾಕಾ ವಿಮಾನ್‌ಥಳಾರ್ ಕಾಮ್ ದೀನಾತ್ಲೊ ಆನಿ ಆನಿ ರಯ್ಲ್‌ವೇಂತ್ ಲಗೇಜ್ ರುಮಾಂತ್ ಶಿಬಂದೆಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆ ತಕ್ರಾರ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ತೇ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮ್ ಆಡಳ್ಯ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಬೆಕಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ  ಆನಿ ತೋ ರಾಗ್‌ಚ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್‌ಥಳಾಕ್ ಬಾಂಬ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್.

Bomb04

ಹಿ ಜಾಲಿ ಆಜ್, ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಘರ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ, ‘ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಬಾ’ ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚಿ ತಯಾರಿ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ.

ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಬಾಂಬಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ, ತೀಯ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ದಿಸಾಚ್! ರಾಜ್‌ದಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ !

ತವಳ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ( 2003 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ) ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್. ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಖ್ಖೊ ರಾಜ್ಯ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಬರಾಯೆಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸೆಪೆಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣವರ್ ಹಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿದಾನ್ ಸೌದಾಚ್ಯಾ ಎಮ್‍ಎಲ್‍ಎ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ದವರ್ಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಬಾಂಬ್ ದವರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೋ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಲೊ, ಕಶೆಂ ಆಜ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಒಪ್ಲಾ ತಶೆಂ. ತವಳ್ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣವರಾನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅತಿರೇಕಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ತೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆದಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಯ್. ಬಗಾರ್ ದೆಶಾಂತ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆದಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉಜ್ವಡ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಗಿರೀಶ್ ಹೀರೊ ಜಾಲೊ, ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜ್ಚೊ ಕ್ರುಸೇಡರ್ ಜಾಲೊ.

Bomb03

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸೆವೆಥಾವ್ನ್ ಬರ್ಕಾಸ್ತ್ ಕೆಲೊ, ಜಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾಭಿತರ್ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ 2004 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತೋ, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ತವಳ್ಚೊ ಪ್ರಭಾವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕೆಲಿ, ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ತಶೆಂ ತವಳ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ದೆವಾದಿನ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ದೆಶಾಚೊ ಪ್ರದಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಆತಾಂ ದೆವಾದಿನ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸಾಕಡೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಖುದ್ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣವರಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ದವರಿಲ್ಲೊ ಬಾಂಬ್ ಫಕತ್ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೊಧ್ ಏಕ್ ಜಾಗ್ವಣೆ ಘಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ಚೊ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣವರ್ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜ್ಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣಿಲೆಂ. ( ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿ ‘ವನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ವರ್ದಿ ಪಳಯಾ) ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಿರೀಶಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಚುನವಾಕೀ ರಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೋ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ, ತಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ.

Bomb02

ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ –  ತವಳ್ ದೆಶಾಂತ್ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಮುದ್ದೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಮುದ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ದೆಶಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಪಡ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋದ್ ಅವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣವರ್ ರಾತ್ ಉಜ್ವಡ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೀರೊ, ಕ್ರುಸೇಡರ್ ಜಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ – ಆಜ್ ದೆಶಾಂತ್ ಬೆಕಾರ್ಪಣ್ ಮುದ್ದೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಉದ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ವಯ್ವಾಟ್ ಲುಕ್ಸಾಣಾರ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ವೆಪಾರಿ – ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಏಕ್‌ಚ್ ದಿವಾಳಿ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ವಾ ಅನ್ಯೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಕರೆಚಿ ಭದ್ರತಿ ನಾಂ. ನವೆ ನವ್ಕರ‍್ಯೊ ನಾಂತ್. ದೆಶಾಚೊ ಪ್ರದಾನಿಚ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ‘ಪಕೋಡಾಚಿ ಗಾಡಿ ಘಾಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿತೇ ಆಸಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕರಾಳ್ ಘಡ್ಯೆ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್‌ಥಳಾಕ್ ಬಾಂಬ್ ದವರ್ಲಾ ಆನಿ ಖುದ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ‘ತಾಕಾ ಫಾವೊತೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತರೀ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣವರ್‍ ಪರಿಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೀರೊ ವಾ ಕ್ರುಸೇಡರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ, ತೊ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜಕೀ ಮುಕೆಲಿ, ಮಾದ್ಯಮ್ ತಜ್ಞ್, ಮತಿಚೆ ದಾಕ್ತೆರ್, ಸಮಾಜ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಸಗ್ಳೆಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ ವೊರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನಾಂ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಸಯ್ತ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ದೇಶ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೆಕಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಮುದ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಸಲೊ ಮುಕೆಲಿ ‘ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ ಪಟಾಕಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾ ತರ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಾದರ್ ‘ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ದವರುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ? ತೋ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊ?’ ಮ್ಹಣ್ ವೆರ್ಥ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತೇ ಆಸಾ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಟಿವಿ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ‘ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ತೋ  ಏಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ – ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ –  ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್‌ಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಮನೋವಯ್ಜಾಂಕ್ ಟಿ.ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಆದಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಪುನ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಆದಿತ್ಯಾಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸಮಾ ನಾತ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ತೋ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತೇ ನಾಂತ್. ಎಕಾವೆಳಾ ಮ್ಹಳಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪಳಯ್ನಾಂ.

Bomb05

ಆತಾಂ, ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮುಕೆಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತೋ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್, ತಾಣೆ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಟ್ರಾ ಕಾಮಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರೊಪೊಗಾಂದಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚೊನ್ ಬೆಕಾರ್ಪಣಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮುದ್ದೊ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪ್ರೊಪೊಗಾಂದಾಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ತರ್ ಆತಾಂ ಬೆಕಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಮುದ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ?

ಪಯ್ಲೊ ಬಾಂಬ್ – ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋದ್. ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ವಿದಾನ್ ಸೌದಾಂತ್, ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸೆಪೆಕ್ಟರಾನ್. ತೇಂಯ್, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾ ದಿಸಾಚ್. ದುಸ್ರೊ ಬಾಂಬ್ – ಬೆಕಾರ್ಪಣಾ ವಿರೊದ್. ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್. ಗಣರಾಜ್ಯೊತ್ಸವಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಘರ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಹೊ ಬಾಂಬ್ ದವರ್ಲಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಡಬ್ಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಟಾನ್. ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋದ್ ಬಾಂಬ್ ದವರಿಲ್ಲೊ ಹೀರೊ ಜಾಲೊ. ಬಿಜೆಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಬೆಕಾರ್ಪಣಾ ವಿರೋದ್ ಬಾಂಬ್ ದವರಿಲ್ಲೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್! ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?
ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಸಮ್ಜಣೆ ಆನಿ ಬೆಜಾವ್ದಾರೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ಆಜ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಇತ್ಲೊ ಕ್ರೂರ್ ಜಾಲಾ. ಫ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ಹೆಂ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್ ಆಜ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಬಾಂಬಾಂತ್ ವಾ ಗೋಲಿಬಾರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಮರಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾಂಬಾಕೀ, ಗೋಲಿಬಾರಾಕೀ ಮೋಲ್ ನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಜಿಯೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗೋಲಿಬಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ‘ಗುಳೊ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕೊಣೀ ಮರೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಕಶೆಂ ‘ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಡಾಣಾಕ್ ಬಾಂಬ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೀ ಮರೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ನೇ…ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರಾಶೆನ್, ಮತಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ತ್‌ಕಾಯೆನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್‌ಥಳಾಕ್ ಬಾಂಬ್ ದವರಿಲ್ಲೆಂ ಜಿವಾವಿರೊಧಿ ಕೃತ್ಯೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲೆಕಾರ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ಪೂಣ್ – ಗಿರೀಶಾನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಂಬಾಂತೀ ಕೊಣೀ ಮರೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಆನಿ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಂಬಾಂತೀ ಕೊಣೀ ಮರೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಗಿರೀಶಾನ್ ಬಾಂಬ್ ದವರಿಲ್ಲೊ ತವಳ್ ದೆಶಾಕ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯೆ ವಿರೋದ್. ಆದಿತ್ಯಾನ್ ಬಾಂಬ್ ದವರಿಲ್ಲೊ ಆಜ್ ದೇಶಾಕ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೆಕಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯೆ  ವಿರೋದ್. ತರ್ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್  ತವಳ್ ಗಿರೀಶಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಆಜ್ ಆದಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೇ ನಾ? ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯೆ ವಿರೋದ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಗಿರೀಶಾನ್ ಆನಿ ಬೆಕಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯೆ ವಿರೋದ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಏಕ್‌ಚ್ – ಹಿಂಸಾಚಾರಾಚಿ. ತರ್ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್  ಗಿರೀಶಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಕ್ರುಸೇಡರ್ ದರ್ಜೊ, ಆದಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೇ ನಾ? ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟೆಣ್ಣವರಾಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ – ಭೃಷ್ಟ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ವಾ ಜಾಗ್ವಣೆ ಘಾಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜ್ ಮಾನುಂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆದಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆಜ್ ದೆಶಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆಕಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯೆ ವಿರೋದ್ ಆವಾಜ್ ವಾ ಜಾಗ್ವಣೆ ಘಾಂಟ್  (ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಘರ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ‘ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ) ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಮಾಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

80% feel thumbs up. And how do you feel?
28 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Vinod Barboza

    Liked the comparative analysis and the question raised, however Aditya Rao issue appears to be more personal, Aditya Rao could have used other options to show his desperation towards his personal failure rather than repeating somewhat similar type of attack on a public place (Bomb threat to airports). Objective of Girish Lokhnath was against a system failure (Corruption) and targeted on MLA Hostel!!!!. I think in a protest the subject and the location matters to get the public or political support.

    1
    1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.