ಲಾಜರಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ, ಲಾಜರಾಪರಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೊ – ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಆಜ್ ಫೆಭ್ರೆರಾಚಿ ಏಕ್ ತಾರಿಕ್. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರೊನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಮೀಸ್, ಸಾಂಗಾತಿ ಯಾಜಕಾಚಿ ಏಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ, ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರೆಂತ್ ನಿಕೆಪ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನಿ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಡ್.

ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್. ಹಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ರೀತ್.

ಪೂಣ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್, ಫಾ| ರೇಮಂಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ಕಾರಣ್ ತಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮೆರೆರ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸೊತ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಿ ದೇಖ್. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮ್ಹಜೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿರಳ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ್‌ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಬೂಕ್ ’ದಲಿತ್’ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್‌ಯೀ ಆಸ್ಲಿ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಸ್ಪರ್ಧೊಯೀ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಅಚಾನಕ್ ಬದಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರೊನ್ ವರ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ. ಲೇಖನಾಂತ್ ವಿಲ್ಮಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಆನಿ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸರೊನ್ ಆಜ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ವರಸ್ ಜಾತಾ. ಜೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ, ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ – ತೋ ಮಾತ್ರ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾವ್ನ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆಕಥಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚಿ ಜಿಣಿ, ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್‌ಥಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಚ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಆಮ್ಚೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಕೋಣಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಘಡಿ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಆಮಿ ಕಾರಾರ್ ಗೊಂಯಾ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂಯ್ ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಅಂಕೋಲಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಮೋರ್ನ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಬೆಳ್ಳೆವಿಶನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊ| ಎವ್ಜಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಹಾಂವೆ ಫೊನ್ ಕೆಲೊ. ಡೊ| ಎವ್ಜಿನಾನ್ ‘ಮೋರ್ನ್ ದೋನ್ – ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಚಡ್‌ಕರುನ್ ಪಾದ್ರಾಬಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಪರ್ಮಾಣೆ ಬೊಳಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಕಾರಿಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಗೊಂಯಾ ಸಂಮೇಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಚಡುಣೆ ನವ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಶೇಕಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ – ಪಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಐಸಿಯುಂತ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಟೊಂಕೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಥೊಡೊ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಹೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಸಂಗಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಜ್‌ಯೀ ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತೆ ಯೆತಾಲೆ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ತರ್, ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಿ.

ತೀನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಎಡಿ ಸಿಕೆರ್ ಬೊಳಿಯೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ, ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾ ಡೆ’ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಬೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಮಾಂಡವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ನಕ್ರೆ, ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಅಲಂಗಾರ್, ರುಜಾಯ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅಶೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾರಿಂಹಾರಿಂನಿ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ ಬಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಬಿಸ್ಪ್, ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಯಾಜಕ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಾ| ದೊ| ಜುವಾಂವ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿಂತ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮೆರೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾವೆಳಾರ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂತಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತ್ ‘ಲಾಜರಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ಲಾಜರಾಪರಿಂಚ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ತರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಾರಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಎಡಿಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ಎಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಘನಾಚೊ ಅದೇವ್ಸ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಫಾವೊ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಎಡಿಯಾಬಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಎಡಿಯಾಬಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತಾಂಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೋಯ್ಸ್‌ಬಾಯೆಕ್ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್. ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೋಯ್ಸ್‌ಬಾಯ್ ಕೊಯರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಲ್ಶ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕತಾಲಿ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಥಂಯ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಬಂದ್‌ಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂದ್ ‘ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೇಮಂಡ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ’ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ತಾಣಿ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೋಯ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್, “ಹೋ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಕಿತೆಂ ನವೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂಯ್? ಕಿಟಾಳಾರ್ ನವೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಂ. ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಆಂವಡ್ಲ್ಯಾರ್ “ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾಯ್ಗೀ? ಹಾಂವೀ ವಾಚ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವರ್ನ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕವಯತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚೆಂ ‘ಮಾಂಕೊಡ್ ಹೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ…’ ಬರಪ್ ತಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ವರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಬರ್ಪಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬರವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೀಯ್ ತಾಂಚಿ ಸವಯ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಫಾ| ಮೇರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ (ಆತಾಂ ದೆವಾದೀನ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾಥಾವ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲಾಲೆ. ವಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಕೀ ತಾಣಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ತಿ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ನವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ‘ಬಾಪಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಸೊಧ್ತೇ ಆಸಾಂ, ಸಗ್ಳೆ ಆವಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಬರಯ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ‘ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಜೆಗೀ?’ ಹಾಂವೆ ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂದ್ ‘ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೇಮಂಡ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ’ ಏಕ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಕಸೊ ಆಸಜೆ, ಫಕತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ವೆಕ್ತಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೇಂದ್ರ್ ವೆಕ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ತವಳ್ಚೊ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ ಎಕಾ ಪ್ರಬಂದಾನ್ ಕಸೊ ಧರ್ನ್ ದವರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕಿಟಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ‘ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂಡ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ’ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಬಂದ್. ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಥ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಸಭೆರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಭೆರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಚೆಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾನ್ ವಾಟಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ತಿ ಚೆಕ್ಕ್ ತಾಣಿ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಕರ್ನ್ ದವರಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ತಾಣಿ ಬಾಬಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ‘ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಬ್ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊ, ತಣ್ ಕಾಡುಂಕ್. ತಾಕಾ ಉಪಾಶಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಚಿಂ ಖಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಾ ಕೊಣಾಯ್‌ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಸಾಂಗಾತಿಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ತೋ ಪ್ರಕೃತೆಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ’ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ಇನಾಮಾ ಲೆಕಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಕರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ದೊಡಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಬಂದ್ ಕಿಟಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿ ಬರಯ್ಲೆ ಆನಿ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದ್ ಸಂಗ್ರಹಾಚೊ ಬೂಕ್ ‘ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಚುಕಿ ಉರ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಖುಶೆಪರ್ಮಾಣೆ ತೋ ಬೂಕ್ ಆದ್ಲೊ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂಚ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರಯ್ಲೊ. ಮಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ಚುಕಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕೃಷಿಸಂಬಂದಿತ್ ಥೊಡಿಂ ಚಿತ್ರಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಪ್ರಬಂದಾ ಬರಾಬರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ವೆಕ್ತಿಚಿತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವೆಕ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಚ್ಯುತಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ತೆ ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲೆ ಮಾತ್ ನಯ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆರ್ಸೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಲೇಕನ್ ಬರವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ, ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ವಾಂಟ್‌‍ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ ನಯ್ ಉಡುಪಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜೆರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರ್ಸೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾಂಕಾ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿಂತ್ ಫಾ| ಜುವಾಂವ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮೆರೆರ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಫಾ| ಕೋರ್ಟಿ, ಫಾ| ಕಮೀಸಾ, ಫಾ| ಎಲಿಯಾಸ್, ಸಿ| ಗಟ್ರೂಡ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಿಶಿಯೊನರಿಂಚೆರ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ದಲಿತ್ (ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲಾಂಬ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಬೈಪೊಲರ್ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದಲಿತ್ ಬೂಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮೆರೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಗಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮೊ| ಜೋರ್ಜ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಕರ್ನಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬುಕಾಚಿ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಯ್ತ್ ತಾಣಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯ್ಜೆ, ಮುಕ್‌ಪಾನಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ಅಶೆಂ ತಾಂಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ತ್‌ಕಾಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಫಾ| ಜುವಾಂವ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಲಾಜರಾಕ್ ಸರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಶಿರಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಡೆನ್( ಬೈಪೊಲರ್) ಜಾಯ್ತೊ ಕಶ್ಟಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಲಾಜರ್ ಸಯ್ತ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲಾಜರಾಕ್ ರುಂವಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಯೊ ಯೊ ಹನಿಸಿಂಗಾನ್ ಖುದ್ ಆಪುಣ್ ಬೈಪೊಲರ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಶ್ಟಾತಾಲೊಂ, ಮಯ್ನೆ ಮಯ್ನೆ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾತ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಶೋಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸದಾಂಚ್ ಕಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಗಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ನಾಂತ್. ಫಾ| ಜುವಾಂವ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ‘ಕುಡಿಕ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮತಿನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಮತಿಕ್‌ಚ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ?’ ತರೀ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪರ್ಮಾಣೆ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾನ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ ತಸಲಿಂ ತೀನ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಗೆಲಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ – ಪ್ರೌಡಾವಸ್ಥೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಬಿರಾಂ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚಿ. ಯುವವಾಸ್ತೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾಂವ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಶಿಕ್ಪಾವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಭೆಸಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಸಾ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ವ್ಯಸನಾಂಚಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವ್ಘಾತಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿನಾಶೆಂ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಲೊಚೆನ್ ತಾಂಕಾ ತವಳ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾಚೆಂ  ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ – ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧುವೆಕ್ ಕಾಜರ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಪುಯ್ ಆದಿಂಯ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್, ಆತಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಆಡಂಬರ್ ಆನಿ ಆಡಂಬರಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಹಿಂ ಉಣೆಂಪಣಾಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಸಾದಿಶ್ಟಿಚೆಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ತಿಸ್ರೆಂ  ಕಾಮ್ – ಸಮಾಜೆಚಾ ಮೆರೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಘರಾಂನಿ ಶೌಚಾಲಯಾಂಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆಜ್ ಹಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಫೂಣ್ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್, ಸುಲಭ್ ಶೌಚಾಲಯ್ ತಸಲೆ ಗಜಾಲಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಉಣೆಂ ನಯ್.

ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಮಾಡಿಂತ್ ಪೂನ್‌ಶೆತ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ, ಸುವರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟೇಪ್ – ರೆಕೊರ್ಡಾಚೆರ್ ಕ್ಯಾಸೆಟಿಂನಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಯ್.

ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ►
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರಬಂದ್‌ಕಾರ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾಹೀರ್ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಮೀತ್ ನಾ. ವಿಶಯ್ ಕಸಲೋಯ್ ವಿಂಚ್ಯೆತ್.  ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ವಾಪಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೇರ್ ವರವ್ಣಿ ಜಾತೆಲಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರಬಂದ್‌ಯೀ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ರುಪಯ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ (Rs.5,000/-) ಏಕ್ ಮಾತ್ ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಇನಾಮಾಚೊ ಪೂರ್ಣ್ ಐವಜ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂರುಪಾರ್ ಮಾತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಬೂಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ದಿಂವ್ಚೆನಾಂವ್. ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಪ್ರಬಂದಾಚಿ ಸೊಫ್ಟ್ ಕೊಪಿ ದಾಡುಂಕ್ ಇ – ಮೇಯ್ಲ್ ವಿಳಾಸ್ : editor@kittall.com ಪ್ರಬಂದ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2020. ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ 8  ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ 

ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಮೋಗ್, ಜಿವಾತರ್ಫೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೊಂಕ್ ಜಾತಾ, ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್. ತೋ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲೊ, ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂತ್ಲಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಜೆಜುನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾಂಪಯ್ಲಿಂ ಎಕ್ಲೊ. ಅಸಲೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂಕ್ ಸಮಾಧಿ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಆಮ್ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಆಮ್‌ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್  ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜೆ  ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂಗಾಯ್? ಲಾಜರಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಮೊರ್ನಾಂತೀ ಲಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೊಚೆನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗಾಯ್?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

62% feel thumbs up. And how do you feel?
150 :thumbsup: Thumbs up
28 :heart: Love
2 :joy: Joy
7 :heart_eyes: Awesome
47 :blush: Great
5 :cry: Sad
1 :rage: Angry

6 comments

 1. Jacintha Fernandes

  Fr.Denis lived a exemplary life.When he was a parish priest in Nakre he not only devoted his life to Jesus but whatever was set out on his table he used to share with the poor people.I was one among them.
  There are very few priests who are like him. He will remembered forever.

  2
  2
 2. ವಿಶೆನರಿ ಆನಿ ಮಿಶನರಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸಾ೦ಗತಾಚೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಯಾದಿ
  ಕಿಟಳಾರ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಡೆನಿಸಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ಲೆ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮಾಕಾ 18 ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಸೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾ೦ವ್ ಆಲ೦ಗಾರ್ ಪಿರ್ಗಜೆ೦ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಬೊವ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಯುವ ವಾವ್ರಾಕ್ ವರ್ತೊ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಾ೦ವ್ ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಸೊ I.C.Y.M ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ಆಲ೦ಗಾರ್ ಪಿರ್ಗಜೆ೦ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ೦.
  ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾ೦ಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಅನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಮ೦ಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಸೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮ೦ಡಳೆಕ್ ತಾಣಿ೦ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಯುವಜಣಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಹಾಡು೦ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಆಲ೦ಗಾರಾ೦ತ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಯುವ ಸ೦ಚಾಲನ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಆನಿ ಪಿರ್ಗಜೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ತರಾ೦ಚಾ ಯುವಜಾಣಾ೦ಕ್ ಎಕಾ ಬೊ೦ದೆರಾ ಭಿತರ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಹಾಡಿಜಯ್ ಮುಣ್ ತಾ೦ಚಿ ಅಶಾ ಅನಿ ಸೊಪಾಣ್ ಅಸ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆ೦ತ್ ಎಕಾ ಅಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲಾನ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ಯೆ೦ ತಾಣಿ೦ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ಯುವ ವಾವ್ರಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ 5 ಮಿನುಟಾ೦ ಲೊಕಾ೦ ಕಡೆ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ ಆನಿ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಜವಬ್ದಾರಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ. ಅಶೆ೦ ತಾಂಚೆಂ ಸಪಾಣ್ ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾವೆ೦ YCS ಸ೦ಗಟನ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರು೦ಕ್ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಲೆ೦. ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆಂ ಸಮಾವೇಶ್ ಆಮ್ಚಾ ಆಲ೦ಗಾರ್ ಘಟಾಕಾನ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಆಲ೦ಗಾರ್ ಘಟಾಕಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾ೦ನಿ ಯೇವ್ನ್ ರಾ೦ದುನ್ ಸುದಾರ್ಸಿಲ್ಲೆ೦ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಶೆ೦ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ೦ 18 ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ ಎಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಸ೦ಗಟನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ೦ ಅನಿ೦ ತಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ವಿವಿದ್ ಹ೦ತಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ೦ ಅನಿ೦ Y.C.S ಅನಿ೦ I.C.Y.M ತಾಣಿ೦ ಬಳಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ವಿವಿದ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ಮು೦ದರುನ್ ವೆಲೆ೦ . ಆಜ್ ಅಲ೦ಗಾರ್ ಯುವಜಾಣಾ೦ಚೊ ಯುವ ವಾವ್ರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ೦ತ್ ಅನಿ೦ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹ೦ತಾರ್ ಸರ್ವಾ೦ಚಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಲಾ ಅನಿ ಬಾ| ಡೆನಿಸಾಚಿ ಅಶಾ ಅನಿ ಸೊಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾ೦.
  ತೆ ವಿಗಾರ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಯುವ ಜಣಾ೦ಕ್ ಬೊರೆ೦ ಶಿಕಾಪ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ತಾಣಿ೦ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ವಿ೦ ಮನ್ಷ್ಯಾಚೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆ.
  ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಾ೦ಯ್ಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತೆ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೆ. ತಾಂಕಾ ಕಶ್ಟಿ ಸಾಗೊಳೆಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೆಸ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್. ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಗೊಳಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ಪಾವ್ಸಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ವಾರ‍್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ಉಲಯ್ತೆಲೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಗೊರ್ವಾ೦ಕ್ ಪೊಶೆತಾಲೆ. ಅಮ್ಗೆರ್ ವರ್ಸ್ ಬರ್ ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ಗೊರ್ವಾ೦ ಆಸ್ತೆಲಿ೦.
  ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾ೦ತ್ ಬಾ| ಡೆನಿಸಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗ್ಡೊ೦ಕ್ ಆರ೦ಬ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರೀ ಪಿರ್ಗಜ್ ಹ೦ತಾರ್ 24 ವರಾ೦ಚೆ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ತಾಣಿ೦ ಮಾಡು೦ನ್ ಹಾಡ್ಲೆ೦. ಮೇಯಾ೦ತ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಕರಿಜೆ ಅನಿ ಸರ್ವಾ೦ನಿ ಜೆವಾಣ್ ಅನಿ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾ೦ಕಾ ಅಶಾ ಅಸ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿ೦ ಲೋಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾ೦ಚೆ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಆಸಲ್ಲೆ೦. ಪೂಣ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡ್ ಲ್ಲೆ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾ೦ಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಸಾಜೆ ಪಡ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಹೆ೦ ತಾ೦ಚೆ ಸಪಾಣ್ ಆಧುರೆಂ ಉರ್ಲೆಂ.
  ಬಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ನ೦ತರ್ ತಾಣಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಆತ್ತೂರ್ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ವಿ೦ಚ್ಲೆ. ಅಮ್ಕಾಂ ಆಲ೦ಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗಾಯನ್ ಪ೦ಗ್ಡಾಕ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಆತ್ತೂರ್ ಸಾ ಲಾರೆಸ್ ಫ಼ೆಸ್ತಾಕ್ ರಾತಿ೦ಚಿ ತೀನ್ ಮಿಸಾ೦ಕ್ ಗಾಯನ್ ಗಾ೦ವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಬಾ| ಡೆನಿಸಾನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ವಿಶೆಸ್ ಮಿನತ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರ್ವ್ ಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ೦ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮಧೆಂ ವಿಶೆವಾ ವೆಳಾರ್ ತಾ೦ಕಾ ಭೆಟ್ತಾನಾ ತಾ೦ಕಾ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ತೊ ಸ೦ತೊಸ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ೦. ತಾ೦ಚೆ ಮೊಗಾಚೆ೦ ಕ೦ತಾರ್ “ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಡಿತ್ ತರೀ ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಡ್ಸೊನಾ ತುಕಾ ….” ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಅಮ್ಕಾ೦ ತೆಂ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಗಾ೦ವ್ಕ್ ಸಾಗ್ತಾಲೊ. ಕ೦ತಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾ೦ಚಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.
  ತೆ ವಿಯ್ಯಾನ್ನಿ ಹೊಮಾ೦ತ್ ಅಸ್ತಾನಾ೦ಯ್ ತಾ೦ಕಾ ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವ್ಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲೊ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ ಹಾಂಚೊ ಆನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ ಮುಣ್ ತಾಣಿ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಅಶೆ೦ ಬೊಳ್ಯೆಚಾ ವಾಟೆರ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಅಮ್ಗೆರ್ ಯಾ ವೊನಿಯೆಕ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಆನಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಮುಣ್ ಮಾಕಾ ಘರಾ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಘೆಲ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ತಾ೦ಕಾ ಬೊಳ್ಯೆ೦ತ್ ಘರಾ ಲಾಗಿ೦ ಎಕ್ ಆಶ್ರಮ್ ಕರಿಜೆ ಮುಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾ೦ಣಿ ಉಚಾರ್ಲಿ.
  ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಥ೦ಯ್ ತಾ೦ಕಾ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಣಿ೦ ಅಲ೦ಗಾರಾ೦ತ್ ಪ್ರಾರ೦ಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪೊ೦ತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಾ೦ತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ೦. ತಾ೦ಚಾ ನ೦ತರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ವಿನ್ಸೆ೦ಟ್ ಹಾಣಿಂ ಹೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಮು೦ದರುನ್ ವೆಲಾ೦. ಸುಮಾರ್ ಕೊಲ್ವಾ೦ಚಾ ಘರಾ೦ಕ್ ಪಾಕೆ೦, ಕಾಕುಸ್ ಬಾ೦ದುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಅಶೆ೦ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾ೦ವಾಕ್ ಯೆಕ್ ದಿಶಾ ದೀ೦ವ್ಕ್ ತೆ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
  ಆಜ್ ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಾ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಅವಾಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಜಿವೊಚ್ ಅಸ್ತಾಲೊ “ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ತಾಣಿ೦ ಸಾ೦ಡ್ಲೊ ತರೀ ತೆ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ತಾ೦ಕಾ ಸಾಡು೦ಕ್ ನಾ೦” ಅಮರ್ ರಹೇ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ.
  ರೊಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಟ್ಲ

 3. Dr. Eugene D'souza, Moodubelle

  Thank you HM for the great tribute on the first death anniversary of late Fr. Denis Castelino. You have rightly narrated the fine qualities of Fr. Denis and his service to the society and his literary excellence. The Essay Competition announced by you is the befitting tribute to the everlasting memory of Fr. Denis.

 4. James Fernandes

  It takes divine intervention to recognize the good in others and to bring it in the open. Thanks H.M. Both will appreciate. Fr. Alfred too… Fr. Dennis’ bullet point Mukhamol on the top will bring solace and blessings to your viewers too. Possible. The rains may come before the wells go dry this year. God Bless.

 5. Melvin Peres Kaikamba

  Bov boro prabhandh eka a great prabghandakarachya jinyecgyer. Ehhem thuka dev bore korum. Padryabak sansnachi shanthi magtham……

  1
  1
 6. Glanish Martis, Alangar

  ಫಾ|ಡೆನಿಸ್‌‌ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚಿ ಜಿಣಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸೊಮ್ಯಾಕ್‌ ಮಾನ್ವೊಂಚ್ಯಾ ತಸ್ಲಿ‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !