ಭಾಭಾವಾಂ ಭಿತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ ಯೆತಾನಾ

HJGSTORY copy e1512379191660

HJGSTORY copy e1512379191660

ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಡೆನಿಸ್ ಪಾಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದೋಗ್ ಭಾವ್. ಲುವಿಸ್ ಮ್ಹಲ್ಘಡೊ ತರ್, ಡೆನಿಸ್ ಪಾಂಚ್ವೊ. ಲುವಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್, ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಡೆನಿಸ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ ಭಾವಾಚಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಲುವಿಸಾಕ್ 35 ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಏಕ್ ಬರೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಏಕ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ‘ವನ್ ರೂಮ್ ಕಿಚನ್’ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಲಾಂಬ್‌ದೀಗ್ ಆಸೊನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾಜಾರ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ.

ಡೆನಿಸಾಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೊ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಸಿಲ್ವಿಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಣಿಂ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಉತಾರ್‌ಯಿ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ಡೆನಿಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆಜೂನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬಾಕಿ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಭಾವಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ – “ದಾಟ್ಟೂ ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್? ಪ್ರಾಯ್ ತುಜಿ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾ….”

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾರೆ, ಪುಣ್ ಕಸೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕಡೆನ್? ಹೆಂ ಲಾನ್ಶೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸೆಂ ಸುದಾರ್ಸುಂಚೆಂ? ಬರಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಗ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಠಳ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್, ಹಾಂವ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ರಾವ್ಲಾಂ….”

“ತೆಂ ಪೂರಾ ಚಿಂತುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಯೆ ದಾಟ್ಟೂ? ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತಿಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವತಾಃಚೆಂ ಘರ್ ಹೆಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾ ಜಾಣಾಂತ್ ಹೆಂಯಿ ನಶೀಬ್ ಆಸಾನಾ. ನಾಂತ್ ಗಿ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ತ್ಯಾ ಚಾಲಿಂನಿ ಆನಿ ಜೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಜೆಯೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲಿಂ? ತುಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ಚಲಿ ಪಳವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ. ಚಲಿ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿ ವ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊದ್ಚಿ? ತುಂ ಫಕತ್ತ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್, ಪಳೆ ಸುಮಾರ್‍ಶಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್…”

“ಸುಮಾರ್‍ಶಿಂ ನಾಕಾತ್‌ರೆ, ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ….” ಸಾಂಗೊನ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತುಂ ಆಸಾಯ್‌ನೆ ಆತಾಂ; ತುಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಧಿ ಸೈರಿಕ್ ಪಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ತುಕಾಯಿ ವ್ಹೊನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂಯಿ ತುಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ.”

ಡೆನಿಸಾಕ್ ಸರಾಗ್ ಸಿಲ್ವಿಚಿಂ ಫೊನಾ ಯೆತಾಲಿಂ- ” ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ರಾಕಯ್ಶಿ ಡೆನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ? ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಂಬಯ್ ವರೈತಾಂ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್. ವರ್ಸಾಂ ದೋನ್ ಜಾಲಿಂ…”

” ಜಾಣಾಂಮಾ, ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ದಾಟ್ಟೂಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಕಸೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?”

” ತುಜೊ ದಾಟ್ಟೂ ಜೀಣ್‌ಬರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ರಾವಾತ್, ಆಮಿಂಯಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ?”

” ನಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲೈಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾನಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಕಸೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?”

“ತುಕಾ ವಿಂಗಡ್ ಘರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ?”

” ಹಾಂಗಾ ವಿಂಗಡ್ ಘರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್?”

“ತುಂವೆಂ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ತರೀ, ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಪಳವ್ಯೆತ್‌ನೆ?”

” ಹಾಂವೆಂಯಿ ಬಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾವಿಶಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಹಾಂಗಾ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಲಾನ್ಶೆಂ ಎಕಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಡಿಪೊಸಿಟ್, ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಬಾಡೆಂ ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಪರ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಗಾಕ್ ತೆಂ ಮಸ್ತು ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾತಾ. ಲೋನ್ ಕಾಡುನ್ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಘರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ವ ತುಂವೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಬಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊನ್‌ಯಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ…”

” ತುಜೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣ್‌ಯಿ ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತುಂ ಭಾವಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಲೊಯ್? ಇತ್ಲೆ ಪ್ರೊಬ್ಲಮ್ಸ್ ತರ್, ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್. ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ಫಸ್ಲಿಂ, ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕ್ಲಿಂ. ತುಜೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೊಯಿ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್, ಎದೊಳ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಿಂ ವ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ತಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್…” ಫೊನಾರ್ ಸಿಲ್ವಿ ಹುಸ್ಕೆಲೆಂ.

” ಆತಾಂ ರಡಾನಾಕಾಮಾ, ಖಂಚಾಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಧಾಟ್ಟೂ ಕಡೆನ್ ಉಲೈತಾಂ…”

ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ಜೆವ್ತಾನಾ, ಡೆನಿಸಾನ್ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ – “ದಾಟ್ಟೂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಸೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್…”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಆಸೊಂ, ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾತೆಲೆಂ. ತುಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ರಾಕಯ್ನಾಕಾ…”

” ಪುಣ್ ದಾಟ್ಟೂ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಹಾಡ್ಚೆಂಗಿ?”

” ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್. ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್, ತುಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೊಯೆ ಡೆನಿಸ್? ಆಮಿ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸುದಾರ್ಸುಂಕ್ ಆಸಾಚ್‌ನೆ? ಮ್ಹಜಿ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಂ ಜಾ…”

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುನ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಲಾಗ್ಗಿಂ ರಜಾ ಕಾಡುನ್, ಲುವಿಸಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರುನ್, ಡೆನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮುಖಾರ್, ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಿಲ್ವಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಲುವಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ತು ಮ್ಹಿನತಿ. ತೊ ಕಸಲೆಂಯಿ ಕಾಮ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಸೊಡುನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ. ಸಾಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್, ರಾಂಧಾಪ್ ಕರುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಭಂವೊನ್, ಘರಾ ಉರೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಲ್ವಿಕ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಲುವಿಸಾಚಾ ಗಮಾನಾಕ್ ಮಸ್ತು ದಿಸಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ಆಪುಣ್ ದಾದ್ಲೊಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಲ್ವಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ? ಶಿವಾಯ್ ಡೆನಿಸ್ ಸೈತ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾ?’

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಪಳವ್ನ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ – “ಡೆನಿಸ್ ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ತಿತ್ಲಿಯಿ ಸಳ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ ನಹಿಂ. ತಿಕಾಯ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಿಲ್ವಿಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ವ ಮಾಹೆತ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಅಸೆಂಚ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್? ಆಜ್ ನ್ಹಹಿಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಣೆಂಚ್ ತುಕಾ ರಾಂಧುನ್ ವಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ…”

“ಸವ್ಕಾಸ್ ತೆಂ ಶಿಕ್ತಲೆಂ ದಾಟ್ಟೂ. ತೆಂ ಆತಾಂ ನವೆಂ ನೆ, ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂಯಿ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಆರಾಮ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ.”

” ಆರಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕಸೆಂರೆ? ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಯೆತಾಯೆ? ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಾಮಾಕ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ನಹಿಂ, ಹಾಂವ್‌ಯಿ ವೆತಾಂ…”

ಡೆನಿಸಾನ್ ಸಿಲ್ವಿಕ್ ಭಾವಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊನ್ – “ಸಿಲ್ವಿ ತುಂ ದಾಟ್ಟೂ ಸಂಗಿಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ರಾಂಧೂಂಕ್ ಶಿಕ್. ದಾಟ್ಟೂನ್ಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಮಿಂ ರಾಂಧ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ. ತುಜೆ ದರ್ಮಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಟ್ಟೂಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾತ್.”

“ತಾಣೆ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಂಧ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜಾ ಪೊಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಂಧೂಂಕ್ ಕಳ್ತಾ. ತೊ ಸಾಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಶಿವಾಯ್ ಘರಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಯ್ನಾಂ…” ರಾಗಾನ್ ಸಿಲ್ವಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವೊಳ್ ಘರ್ಚಿ ಸಾಪ್ ಸುಪಾಯ್, ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲಿ ನಿತಳಾಯ್ ತುಂವೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ನೆ ಸಿಲ್ವಿ? ರಾಂಧಾಪ್‌ಯಿ ಕರ್ಯೆತ್. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭಾನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮಿಂ ತಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ”

“ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮಿಂ ತಾಕಾ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಚಲಾಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ತಾಚಾ ಹಂಗಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂವ್. ತುಂಯಿ ಖರ್ಚಾಕ್ ದಿತಾಯ್. ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಕಾಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತುಜೊ ಭಾವ್ ಸದಾಂಯ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೆಳಾನಾ ಸಿಲ್ವಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್‌ಚ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್.”

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಿಲ್ವಿ, ಡೆನಿಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್, ಲುವಿಸಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ “ದಾಟ್ಟೂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಘೊವಾಕಡೆ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‌ನಾ. ತುಂ ಕಸೊಯಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್.”

“ತುಕಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಶಿಕಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂರ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ಸಿಲ್ವಿ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಎದೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ತುಂ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಶೆವ್ಗ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಡ್ವಾಪರಿಂ, ತುಜೆಂ ಸಂಗಿಂ ಆಡ್ಚುನ್ ರಾವೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್. ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ…”

ಲುವಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾನಾಸ್ತಾಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ನೆಸೊನ್ ಚಲ್ತೆ ರಾವ್ಲೊ. ಭಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಡ್‌ಉಣ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಡೆನಿಸ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಸಿಲ್ವಿ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಶೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ ಲುವಿಸ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಸಿಲ್ವಿ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕರುನ್, ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಲುವಿಸ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ತೊ ಉಟ್ತಾನಾ, ಸಿಲ್ವಿ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಚ್ಹಾ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಚ್ಹಾ ಹಾಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಪಿಯೆತಾನಾ, ಲುವಿಸ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಸಿಲ್ವಿನ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚ್ಹಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲುವಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಪಿಯೆಲೊ. ಸಾಂಜೆಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ರಾಂಧ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವೆತಾನಾ, ಸಿಲ್ವಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – ” ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ರಾಂದ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತುಜೆಂ ತುಂ ರಾಂಧ್ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ರಾಂಧ್ತಾ.”

” ಜಾಯ್ತ್…, ತುಂಚ್ ರಾಂಧ್. ತಾಂತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಜೆವ್ತಾಂ.”

“ತುಜೆಂ ತುಂ ರಾಂಧೂನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇ. ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ.”

” ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ಸಿಲ್ವಿ? ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಸಲೊ ಬೇದ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಯಾ ತರ್, ತುಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ರಾಂಧ್; ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ರಾಂಧ್ತಾಂ…”

” ಮ್ಹಜೆಂ ತುಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಝಗ್ಡೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂಚ್, ಮ್ಹಜಾ ಘೊವಾಕ್ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್. ದೆಕುನ್ ತುಂವೆಂ ರಾಂಧ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೇಂವ್ಕ್, ಹಾಂವ್ ವಿಂಗಡ್ ರಾಂಧ್ತಾಂ.”

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದುಸ್ಮಾನಾಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್‌ ನಾ, ಆಪೂರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಘರ್ ಮಡೊಂಕ್.” ಲುವಿಸ್ ಸಿಲ್ವಿಚೆ ಗೂಣ್ ಕಾಂಠಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮ್ಹಜೆ ತಸಲಿ ಬರಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಶೀಬ್‌ಯಿ ಜಾಯ್. ತುಜೆ ಊಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ತುಂ ಆಂಕ್ವಾರ್! ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಗತ್ ಜಾತಿ.”

“ಕಿತೆಂ ಮತ್ಲಬ್?”

“ಮತ್ಲಾಬ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾವಾಕ್ ಫಟಯ್ಶಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಹಿಂ”

“ಹಾಂವ್ ತುಜೆತಿತ್ಲೊಂ ಶಿಕ್ಪಿ ನಹಿಂ ಬಾಯೆ, ಮತ್ಲಾಬ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್, ಭಾವಾಕ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಫಟಂವ್ಚಿ ಕಸಲಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ? ಕಾಜಾರಾಚಾ ಲಾಯೆಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಲಾಯೆಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತುಜೆಪರಿಂ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ ಜೀಣ್‌ಬರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಉರ್ತಾತ್. ತುಜೊ ಮತ್ಲಾಬ್, ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಲಾಯೆಕ್ ನಾ…? ಹಾಂವ್ ಹಿಜ್ಡೊ…?”

“ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ರಾವಾನಾ….”

” ಥೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್….! ಲುವಿಸ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ ರಾಗಾನ್. ಮ್ಹಜೆಂ ದಾದ್ಲೆಂ ಪಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಯಿ ತರ್, ತುಕಾ ಉಭೆಂ ಉಭೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕರುನ್ ದಿತೊಂ. ಥೂ ತುಜೆರ್….” ಸಾಂಗೊನ್ ಲುವಿಸ್ ಘರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ಘರಾ ಯೆತಚ್, ಸಿಲ್ವಿಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂಚ್ ರಡ್ಣೆಂ! ಡೆನಿಸಾನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಸಿಲ್ವಿ ರಡೊನ್ ಎಕಾಚೆಂ ದೋನ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆಯ್ಕೊನ್ ಡೆನಿಸ್ ಭಾವಾಚೆರ್ ರಾಗಾನ್ ಖಡ್ಖಡ್ಲೊ! ಲುವಿಸ್ ವೇಳ್ ಕರುನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಭಾವಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಡೆನಿಸ್, ಲುವಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್- “ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಉಭೆಂ ಉಭೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾರೆ ತುಕಾ?”

ದಾಟ್ಟೂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ಭಾವ್, ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ‘ರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಲುವಿಸ್ ದುಖ್ಲೊ. “ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್, ಸುಮಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಮುನ್ನ್ಯಾಯೊ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ತಸೆಂ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ತರ್, ಕಾರಣ್ ಆಸಾ…”

“ತರ್ ತುಂವೆಂ ತಸೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ…, ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಮ್ಹಣ್ಶಿ…?” ಉತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ, ಡೆನಿಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ್ಚೆಸಂಗಿಂ ಖೊಟ್‌ಯಿ ಘಾಲಿ!

ಪಾಟಿಂ ಲುವಿಸಾನ್‌ಯಿ ಮಾರ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಮಸ್ತು ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಚಡ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ವ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಸೈತ್‌ಯಿ ವೆತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ತಾಣೆ ಭಗ್ಸಿಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ರಗ್ತಾನ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಪುಸೊನ್, ಲುವಿಸ್ ಉಲೈನಾಸ್ತಾಂ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚಾ ಘರಾ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಮಿತ್ರಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಲುವಿಸ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ರಡ್ಲೊ.

ಲುವಿಸ್ ಘರಾ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಪಾಶಾರ್‍ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಾಟೆರ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಬಂಧ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ, ಮ್ಹಣ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಲುವಿಸ್ ಖಭಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಡೆನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ, ಲುವಿಸಾಕ್ ಮಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕಸಲಿಚ್ ಖಬಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳವ್ನ್, ಮಸ್ತು ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಸೊಧುನ್, ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ ವೆತಾನಾ, ಡೆನಿಸಾನ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡುನ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆ! ತಾಣೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾ’ಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲುವಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ.

♦ ♦ ♦ 

ವ್ಹಯ್ ಭಾವಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬ್ರಾಯಿಲ್ಲೊ ಡೆನಿಸ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಬಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಂಬಾರ್‌ನಾಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆನ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ಘರ್ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಭಾವಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್, ಕಾಮ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, ಸಾಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಟ್ರೈನಿರ್ ಧಕ್ಕೆ ಖಾವ್ನ್ ವ್ಹರಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಭೋವ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಸಂಗಿಂ ವೆಳ್‌ಚ್ ಪಾವಾನಾ ಜಾತಾಲೊ….

ಮಹಿನೆ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್‍ಲಿಂ! ಪುಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಡೆನಿಸ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ! ಗಾವಾಂತ್‌ಯಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಖಭಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲುವಿಸಾನ್, ಖಂಯ್ ತರಿ ಪಯ್ಸ್ ವಚೂನ್ ಜಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಸ್‌ಪೊರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಘಾಲೊ.

ಕುವೈಟಾಕ್ ಡಿಜಿಲ್ ಮೆಕಾನಿಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಾ ಮಿತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾತಾನಾ, ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂ ದೀವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಲುವಿಸ್ ಕುವೈಟ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದೆವಾನ್ ದಯಾ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ, ಲುವಿಸಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಪಾಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ. ಧನಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್‍ಚೊಚ್ ಆನಿ ಲುವಿಸಾಕಡೆನ್ ಮಿತ್ರಾಪರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಜೆಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಲುವಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲೊರೆನ್ಸಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆನ್ ಮೋಗ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ, ನ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಲುವಿಸ್ ಬರೊಚ್ ಸೊಬ್ಲೊ. ಭಾವಾಕಡೆ ಲುವಿಸಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ತೊ ತಾಚಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಕಾನಿಕ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಚ್, ನ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವನ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಳಂವ್ಕ್ ಬಾವ್ಲೆಪರಿಂ ಸೊಭೀತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಬರೆಂ ಶಿಕ್ಪಿಯಿ. ಪ್ರಾಯ್ 28 ಆನಿ ‘ಸೊಪ್ಟ್‌ವೆರ್ ಇಂಜಿನಿಯೆರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಕಿತ್ಲೊಯಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಂವ್, ಲ್ಹಾನ್ ವ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಂವ್. ದೆವಾನ್ ರಚ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ನಶೀಬ್ ಕಿತೆಂ ಬರೈಲಾಂ, ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ತಸೆಂಚ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಲುವಿಸಾಚೊ ಹಾತ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ತಾಚಾ ವಿರೋಧ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಆಡ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಬಹುಷಾ ವೆಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ; ದೆಕುನ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ನಿಬಾನ್!

ಕಾಲ್ಚೊ ಗರೀಬ್ ಲುವಿಸ್ ಆಜ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್. ಸೊಬೀತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಹೊಕ್ಲೆಚೊ ಘೊವ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ತೊ ನ್ಯಾನ್ಸಿಸಂಗಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವೊಳ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿಲ್ವಿಚೆರ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡೊನ್, ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊ!

ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಿಲ್ವಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸಿಲ್ವಿ ಲುವಿಸಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಥಟಾಕ್ಲೆಂ. ಲುವಿಸಾನ್ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾನ್ ತೊ ಕಾಲ್ಚೊ ಗರೀಬ್ ಲುವಿಸ್ ನ್ಹಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಮಸ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

“ಸಿಲ್ವಿ ತುಂ ಹಾಂಗಾ? ಕೆದಾಳಾ ಕುವೈಟ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್? ಡೆನಿಸ್ ಕಸೊ ಆಸಾ? ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ.”  ಲುವಿಸಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ಚೆಸಂಗಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ವ್ಹಳಕ್‌ಯಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಗಜಾಲ್ ಅಸಿ, ಲುವಿಸಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟ್ ಲಾಬ್ಲೆ. ಕಾಮಾಕ್ ಮಸ್ತು ಪಯ್ಸ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ತೊ ವೆಳಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ಕಾಮ್‌ಯಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿಂ. ಸಿಲ್ವಿಯಿ ಕಾಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಸದಾಂಯ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚಾ ಘರಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಡೆನಿಸ್ ಸಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ತಾಕಾ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ, ಸಿಲ್ವಿಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಉಬ್ಗೊಣೆಚೊ ಜಾಲೊ. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚುನ್ ಫುಡಾರ್ ಭಾಂಧ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸಿಲ್ವಿ ಎಜೆಂಟಾ ಮರಿಫಾತ್ ಕುವೈಟ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಸೊನ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಎಜೆಂಟಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಪಯ್ಶೆಯಿ ವೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ತೀನ್ ಜಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಪಿ ಸಿಲ್ವಿ, ಆರ್ಭ್ಯಾಂಚಿ ಚಾಕರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾಂ.

ಲುವಿಸಾನ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ, ಸಿಲ್ವಿ ಕಡ್ಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ಘೆವ್ನ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಉಬ್ಲೊ! ಡೆನಿಸಾಚಿ ಗತ್ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ತೊ ಪೊಪ್ಸಾಚಾ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ. ಸಿಲ್ವಿನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊ ಸೈತ್ ತಾಕಾ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಲುವಿಸಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಡೆನಿಸ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆಪ್ಣೆ ತಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಭಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಲುವಿಸಾನ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಮನಾನ್ ಭಗ್ಸುನ್, ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆಂ.

ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಕರುನ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲಿ ದೂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ರಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಹಿ ಗತ್ ಪಳವ್ನ್ ಲುವಿಸ್‌ಯಿ ರಡ್ತಾಲೊ…

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ತರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ಭಾವಾ? ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತೊಂ ಮೂ? ತುಕಾ ಮರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತೊನಾಮೂ?”  ಪಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ರಡೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ನಿಮಾಣೊ ಸ್ವಾಸ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಲುವಿಸಾಚಾ ಹಾತಿಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೊ!

► ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.