ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ – ಕಿಟಾಳ್

ಜ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚಿ 5 ತಾರಿಕ್. ಆಜ್ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ 2011 ವೆರ್ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ‘ಉಜ್ಯಾಕ್ ನಾ ದಾಕ್ಶೆಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘೋಶಣಾಖಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ – ಏಕ್, ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ (Rerun) ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ. ದೋನ್, ಸತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್, ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಮೂಳ್ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕಶೀಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಚಡ್ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ (Clarity) ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಬಳ್ (Strong) ಜಾಲಾ.

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೆತವಳ್ ‘ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್, ಥೊಡೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಿಟಾಳಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆತಾಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ – ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ – ನವೆಂ, ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ವೆದಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಥಿರ್ ಆಸಾ – ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಸವೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆತಸಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಆಜ್‌ಯೀ rerun ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರುತಾ ಜಾಯ್ಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಘಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯುವಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಧರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ದಬಾವ್ ನಾ, ಕೊರ್ಪೊರೇಟಾಂಚೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸುತಾರಾಂ ಸೊಪ್ ಘಾಲಿನಾ. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾ, ಫುಡಾರಾಂತೀ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಉಲಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಫಶ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಟಾಳಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಕಿಟಾಳಾಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಥೊಡೆ ನವ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಧೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ರಾವಯ್ಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಸಾಂಗಾತಾ ಫಕತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್, ಜಾಗೃತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕಾರಣ್. ಹಿ ಉಪಲಬ್ದಿ ಆಮ್ಚಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿಂ ನಯ್, ಜಾಗೃತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಚಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲು ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಅಪುಟ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ‘ವರ್ಸಾಕ್ ರುಪಯ್ 500/- ವರ್ಗಣಿ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆದಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಆದಾರ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಅಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಿತಯ್ಶಿಂಕ್ ಮನವಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಎಕೀನ್ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಒಳ್ಕೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಕಿಟಾಳ್, ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನತೆ ಬರಾಬರ್, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚೊ, ತಶೆಂ ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್, ಹಿತಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಆಸಾ.

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಪ್ರಬಂದ್, ಅಂಕಣಾಂ, ಅಣ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ, ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಅಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ನೋವ್ ವರ್ಸಾ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಪಣಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಾಧನ್ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಲಾಖೊಂ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂತ್ಲೆಂ 90% ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಕೊಂಕಣಾಂತ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಂಘ್ – ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಆನಿ ಲೇಕಕಾಂಚಿ ಒಳ್ಕೆಪಾನಾಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಆಸಾತ್.

ವರ್ಸುಗೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚೆರ್, ಪಾವಾಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಂಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಕಿಟಾಳಾಚಿ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಶೆವೊಟ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಧಾವೆಂ ವರಸ್ ಅರ್ಥಾಪೂರ್ಣ್ ತರಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಆಜ್ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್, ಕಿಟಾಳ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಲೋಗೊ ಅನಾವರಣ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಥಾಲೇಕಕಿ ದೊ| ಜಿತಾ ಲೋಬೊ ಹಿಚ್ಯಾ ‘ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ವಾಚನ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ.  ದೊ| ಜಿತಾ ಲೋಬೊ ಹಿಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ವಾಚ್ಪಾಅನ್ಭೊಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭಾಶೆವಿಗ್ಯಾನಿ, ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ  ದೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಕೆನಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲಿ ಗತ್, ಜಿವಿತ್, ಜಿವಿತಾಚೆ ವಾಂದೆ, ವೊಡೀ, ಸಗ್ಳಿಂ ಜಾಂಟೊನ್, ಗಾಂಟಾವ್ನ್, ಮಿಸ್ಳೊನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಗಾಂಟಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾಂಟಾಳುನ್ ಯಾ ಸಾಮ್ಕೆಂ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಪಾನಾರ್ ಪಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂತ್ಲಿ ನಿರುಪಾವ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಮೆಕ್ಳೊಚ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜುನ್ ನವೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಏಕ್ ನವೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ”

ಸತಾಚ್ಯೆ ಪಕ್ಶೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಸರಾಗ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾತ್ ತರ್, ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ಪಾತ್ರೊನ್, ಭೆನೆಫೆಕ್ಟರ್ ವಾ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಚಿ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್, ಮುಕ್ ಪಾನಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನೊಭರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ SUPPORT KITTALL ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ.

ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಥಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಗುಂಡಾಯೆಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಎದೊಳ್ಚೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್, ಸತಾಚ್ಯೆ ಪಕ್ಶೆನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಟ್ – ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾ ಶುಭಾಶಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ದಯಾಕರುನ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಾ.

ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ,

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಸಂಪಾದಕ್

80% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

2 comments

  1. Lawrence V Barboza

    The first paragraph of this article says all about KITTALL. I, personally, do read KITTALL since inception and it has given a new direction of thinking to our Konkani literature/journalism whilst also supporting the young/upcoming talent. Well Done KITTALL.
    However, the world specially the role of media and access to information is changing at a faster rate, I am sure KITTALL will face the next 10 years in a innovative way to upkeep its values, boldness and standard of literature thus attracting more readers.

  2. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಚೆರ್ ಥಿರ್ ರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ವಾ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿತ್ ವಿಚಾರ್ ವಾದಾಚೊ ತಾಳೊ ಇಲ್ಲೊ ಪುಣೀ ಆಸಾ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಧಾ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಅನಿಕೀ ನವೆಸಾಂವಾ ಕಿಟಾಳಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !