ದಳಪತಿಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ರಾಜಕಾರಣ್

ದ್ದೇಶ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೊ. ವಿರೋಧ್ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಿಯೆಜಾಯ್. ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಲಾ ತರ್ ಹಾಂತು ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೆ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂದುಳ್ ಯಾ ಗೊಂವಾಂಚೆ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರಣ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ದೋನ್ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಬಾಬ್ತೆನ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್. ತಮಿಳ್ ನಟ್ ವಿಜಯ್ ಹಾಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ತೀಸ್ ಘಂಟೆಭರ್ ತಾಚಿ ತನ್ಕಿ ಕರ್ತಾತ್/ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಅನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೋಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‍ ಅಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಪರಿಂ. ಅಖೇರಿಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ “ಪುಸ್ಕ್”!

ಪುಣ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಚೂಕ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಣೆಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರ್ಚಿಂ ಹೀರೊ ಯಾ ಹೀರೊಯಿನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಣಿಯೆಂಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೀರೊ ಅನಿ ಹಿರೋಯಿನೊಚೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಅಸಾನಾ ಬಗಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಲಿಪ್ತೊ ಹೀರೊ ಆಸ್ತಾ. !

ವಿಜಯ್ ಹಾಚಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆನಿ ವಾಡಿಕ್ ರೀಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊರೋಡ್ಪತಿ ಅನ್ಬುಚೇಳಿಯನ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ 77 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಇನಕಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತನ್ಕಿ ಆನಿ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲ್ತೆ ಆಸಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಧಾಕ್ಲೆ/ವಿವರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್. ಕಾರಣ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್/ ಏಕ್ ಹಿಶಾರೊ. ವಿಜಯ್ ಅನಿ ಅನ್ಬುಚೇಳಿಯನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್, ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್.

ತಮಿಳ್ ರಾಜಕಾರಣಾಂತ್ ವಿಜಯ್ ಕಾಂಯ್ ಚ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 2021 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಿಜಯ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಸಯ್ತ್ ನಾಂತ್. ತಸಲಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೊ ವಿಜಯ್.

2004 ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ “ತಲೈವ” ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೋಟ್ ಭಾಜಪಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ “ತಲೈವಿ” ಜಯಲಲಿತಾಚಿ ಎಐಡಿಎಂಕೆನ್ ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಭಾಜಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತನ್ ಭಾಜಪಾಕ್ ವೋಟ್ ದಾಂಬುನ್ ಸಯ್ತ್ ತಮಿಳ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ 39 ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಪಯ್ಕಿಂ ಎಕಾಂತ್ ಪುಣೀ ಬಳ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಎಐಡಿಎಂಕೆ -ಭಾಜಪಾ ಭಾಂದಾಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಯಲಲಿತಾನ್ ಘಟ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ “ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಭಾಜಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಕರಿನಾ” ಮ್ಹಣ್. ಮಾಲ್ಘಡೊ “ತಲೈವ” ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲಿ ತರೀ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಹಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಜಿವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಜಯಲಲಿತಾನ್ ತಮಿಳ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಅತಾಂ ಗಜಾಲ್ ಅಸ್ಚಿ ಭಿಯಾಚಿ/ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಚಿ. ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ವೆಕ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೊ ವಾಟೊ ಧರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪುಣೀ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳ್ ರಾಜಕಾರಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ. ಜಾಂವ್ ತೊ ಎಂಜಿಆರ್ ಯಾ ಜಯಲಲಿತಾ ಹಾಣಿಂ ತಮಿಳ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಮಾಲ್ಘಡೊ ನೆತಾ ಅಣ್ಣಾದುರೈಚಾ ಹಾತಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಎಂಜಿಆರ್ ಹಾಣೆಂ ಕರುಣಾನಿಧಿಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎಂಜಿಆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಭೀಶ್ಮಾಚಾ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಜಯಲಲಿತಾನ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮುಕಾರ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಧೈರ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಣಾ ಅಸೊನ್ ಚ್ಚ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಾಜಕಾರಣಾಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾವ್ಜೆತಾ. ಪುಣ್ ಮತಿಚೆರ್ ಭೈಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಚ್ಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ “ತಲೈವ” ಸಕ್ರೀಯ್ ರಾಜಕಾರಣಾಕ್ ದೆವ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ವರ್ಸಾ ಅಖೇರಿಕ್ ದಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ರಜನಿಕ್ 70 ಭರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಏಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ರಜನಿಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಪುಣ್ ವಿಜಯ್‌ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳಿ. ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಹೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಜೂನ್ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ‘ಬಿಗಿಲ್’  ಸಿನೆಮಾನ್ 300 ಕೊರೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಮಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮಾತಿಯೆಚಾ ಅಯ್ದಾನಾಂತ್ ರುಚಿಕ್ ಹುನೊನಿ ಪೇಜ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಚೆಟ್ನಿ ಸೆವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಕ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಖಾಂದಾರ್ ದವರ್ನ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಅತಾಂ ವಿರೋಧಿಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಗಜಾಲ್ ‘ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚಿ’ ಮ್ಹಣ್. 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನೋಟ್‌ಬಂದಿ , ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ , ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ದಶಕ್ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷೆಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆದಾಯಾಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಡಿಎಂಕೆ. ಚುನಾವ್ ಅಯೋಗಾಚಾ ವರ್ದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೋರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಡಿಎಂಕೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಐವಜ್ 10 ಕೊರೊಡ್. ತಶೆಂಚ್ ಸಿಪಿಐಕ್ 15 ಕೊರೊಡ್. ತೆಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಧವೊ ದುಡು. ಹೆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ‘ಧವೊ’ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೊ ಐವಜ್ ದಾನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಕಾಳೊ’ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ಡಿಎಂಕೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಪಯ್ಶಾಂಚಾ ಬಳಾನ್ ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ಲೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಡು ವೊತುನ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ವಾಳ್ಚೆ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಿಎಂಕೆಕ್ ಎಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಶಾಶ್ವತ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಅಂದಾಜ್. ವಿಜಯ್ ಅನಿ ಅನ್ಬುಚೇಳಿಯನ್ ಹಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಐಟಿ ರೈಡ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆ ತರ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಬರಿ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಜಾಯ್. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಯೆವಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಸೊರೊಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ. ಮಾರ್ಚೆಂ ತರ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿಂ ವಳ್ಕೊಂಚಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಮಾರಿಜಾಯ್. ತೆದಳಾ ಲೊಕಾಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಅಪವ್ನ್ ವಿಜಯ್ ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ ಲ್ಲೊ. ತರ್ನಾಟೊ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ? ಭಿಯೆಲೊ ನಾ. ತರ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ಐಟಿ ರೈಡ್.

ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಅಶಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಅಶಾ. ‘ ಪುರಳ್ಚಿತಲೈವಿ’ ಆನಿ ‘ಕಲೈಂಜರ್’ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಮಾತಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಚಾಣಕ್ಯ / ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

ಝುಜಾಂತ್ ಅನಿ ಮೊಗಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ರಾಜಕಾರಣಾಂತೀ ನೀತ್ ಅನಿ ನೈತಿಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ. ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂಚ್. ಝುಜ್ ಜಿಕಾಜೆ ಆನಿ ಪಿಡ್ಡುಕೀ ಬಾಂಧಿಜೆ.  ತಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ Line. ಅಂತಿಮ್ Line.

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

91% feel thumbs up. And how do you feel?
34 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !