ದಿಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ – ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಥಾಪಡ್ ?

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಚೂಕ್ ನಿರ್ಧಾರಾಂಚಿ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮರ್ಥಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಅಘೋಷಿತ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ದೇಶ್‌ವಾಸಿಂನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೆ ತಸ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿವಾದಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರಾಜ್‌ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸಂಪೊನ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತ್ 70 ಸ್ಥಾನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಂತ್ 62 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬಹುಮತಾಚಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಜೆದ್ನಾಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚೊ ಭಾಜಪಾ ಸರ್ಕಾರ್ 2014 ತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ತಿತ್ಲೊ ಬಹುಮತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್, ದೇಶ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗಿಯರಿಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಲಿಪ್ತಿ ನ್ಹಯ್. ಭಾರತಾಕ್ ವಿಶ್ವಗುರು ಕರ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಭಾಜಪಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಜ್ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಜೊಡುಲ್ಲೆಂ ಎಕೆಕ್‌ಕ್ ವಿಕುನ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ತೆಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಕರುನ್, ದೇಶ್‌ವಾಸಿಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಮೊಡುನ್, ಅಜ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪುಣೀ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಆಂಕ್ಡೆಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್! ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚುನಾವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

2014ತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆನಿ 2015ತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ – ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಬಹುಮತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಗಾದಿಯೆಕ್ ಚಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ – ದೊಗಾಯ್ನೀಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಶ್ವಾಸನಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ದೇಶ್ 2019ವೊ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ಭಾಜಪಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮೋದಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶ್ವಾಸನಾಂಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಬುಡುಲ್ಲಿಂ, ಉದ್ಯಮಾಂ ಬಂಧ್ ಪಡುಲ್ಲಿಂ, ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂನಿಂ ದೇಶ್ ವಾಸಿಂಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂಕ್ ಬುರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ 2019 ಚುನಾವಾಂತ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಮುದ್ದೆ ಗಣ್ಣೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಚ್ ನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಯೀ ಚರ್ಚೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಫುಲ್ವಾಮಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್. ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದ್ವೆಚ್ಯಾ ಘನತೆಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪ್ರುನ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋದಿನ್ ದೇಶಾಂತ್ ಧ್ವೇಶಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಅಶೆಂಯೀ ಒಂಪುಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಧೆಡ್ಕಿ ನಾತುಲ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ “ಮೋದಿ ಪರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ತಲೊ” ಮ್ಹಣುನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚಿಂ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಹಾಘಟ್ಬಂದನಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತೆಂ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಅಜೂನ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಮೋದಿ ಯಾ ಭಾಜಪಾಚಿ ಟೀಕಾ ಕೆಲಿ ತರ್ ತಾಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಾರೊ ಗಾಜೊನ್ ಆಸ್ಲೊ “ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಳೆನಾಕಾತ್, ದೇಶಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಪಳೆಯಾ, ದೇಶ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಉರಾಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ಮೋದಿಕ್ ಪರತ್ ಜಿಕಯ್ಜೆ”

ತೆಣೆಂ 2015ತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿಚೆ ಮುಳಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕಾ ಭಿತರ್ ಹಾಡುಲ್ಲೆ. ಆಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದಾಕ್, ವೀಜ್, ಶಿಕಾಪ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶೆತ್, ಪ್ರದೂಷಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ – ಜಾಂಕಾಂ ಲಾಗೊನ್ ದಿಲ್ಲಿವಾಸಿಂಚೆಂ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಜೀವನ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ – ತಾಂಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಚಿ ನಕ್ಷಾ ಬದ್ಲಿತಲೊಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆಜ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೇಶ್ ಭರ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಉದಾಕ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಮುಫ್ತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥಿಕ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ತೊಪಿಯೆರ್ ಸೊಭ್ತೇ ಆಸಾ. ಪ್ರದೂಷಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಪಯ್ಕಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಚ್ಯಾ ತಲಾಶೆರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ, ಹಾಂಗಾಚೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿತೆಂ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಪ್ ಪಾಡ್ತೆನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಶೆಂ ವಯ್ಜ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ವೊಕಾತ್ ದಿತಾತ್, ಭಿಲ್ಕುಲ್ ತಶೆಂಚ್! ದೆಕುನ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಆಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಜ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾ ಥಂಯ್ ನಾಯಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಝಳ್ಕಾತಾ, ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆನಿಂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಜ್ತಾ.! 2020 ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾತಾನಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸುಪರ್ ಸಿ.ಎಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದಿಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾಚ್ಯಾ – ಜ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಆಂಗ್ಡಿನಿಂ, ಸಮೋಸಾ ಕಚೋರಿಚ್ಯಾ ದುಖಾನಾನಿಂ ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವೆತಾಂ – ಥಂಯ್ಸರ್ “ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೀ ಜೀತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೀ ಜೀತ್”, “ಆಯೆಗಾ ತೊ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೀ”, “AAP ಜರೂರ್ ಜೀತೇಗಾ, ಬಸ್ ಯೇ ದೇಕ್ನಾ ಹೈ ಕೀ ಕಿತ್ನೇ ಸೀಟೋಂ ಸೇ ಜೀತೇಗಾ” ಅಸಲಿಂ ಉಲವ್ಣಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಆತಾಂ ಮಾಕಾ ಧೊಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಹೊ – 2019 ಭಾಜಪಾ ಆನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚೊ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಆಪ್ ಆನಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆನಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ – ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಚರ್ಚಿತ್ ದೊಗಾಂ ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿಂ ಚುನಾವ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್. ಜಶೆಂ 2019 ಚುನಾವ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾನಾ 2014 ತ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಆಶ್ವಾಸನಾಂಚಿ ಮೋದಿಕ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. 2015 ಚಿಂ ಆಶ್ವಾಸನಾಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಳುಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ತಾಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕಾಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾಂ. “ಹಾವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಪರತ್ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಯಾ” ಹ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ದೆಂವುಲ್ಲೊ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುನಾವ್ ಸಂಪ್ತಾ ವರೇಗ್ Focused ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ. ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಸಡಿಳ್ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲಿ ನೆಗೇಟಿವಿಟಿ, ಜನಾಂಗೀಯ್ ನಿಂದನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚೊ Focus ಮೊಡುಂಕ್ ಭಾಜಪಾನ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಪೂರಾ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚಿ ಘನತಾ ವಿಸ್ರೊನ್ “ಹೊ ಚುನಾವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಭಾರತಾ ಮದ್ಲೊ ಚುನಾವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಗೃಹ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆನಿಂ ಬಿಜೆಪಿಚಿ ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಭಂವ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಧರುನ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಂತ್ರಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ JNU, ಶಾಹೀನ್ ಭಾಗ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್‌ಕಾರಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ “ದೇಶ್ ಕೇ ಗದ್ದಾರೋಂ ಕೋ, ಗೋಲಿ ಮಾರೋ ಸಾಲೋಂ ಕೋ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ದಿಲ್ಲಿಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಜಪಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ – ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಡೆಯ್ಶಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ ಭಾಜಪಾ ಎಂಪಿ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಸಯ್ನ್!

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮಂತ್ರ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಹುದ್ದ್ಯಾಚಿ ಘನಾತಾ ಹಾಂಚೆರ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಭಾದಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೊಡುಲ್ಲೊ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸದಾಂ ಝಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ 2018 ಕರ್ನಾಟಕಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಜಿ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿಧ್ಧರಾಮಯ್ಯಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕಾಜ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ 2018 ತ್ ಭೊಗುಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾ ದಿಲ್ಲಿವಾಲ್ಯಾಂಕೀ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುನಾವಾ ದಿಸಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರುಂಕ್ ಚುನಾವ್ ಆಯೊಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಳಾಯ್, ಆಮಿ ಪೂರ್ಣ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಜಪಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್, “ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ನ್ಹಯ್, 11 ತಾರಿಕೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಂಕಾರಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ EVM ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟ್ರೋಂಗ್ ರುಮಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಪಾರೊತ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. 2018 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಸಿಧ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಶ್ವಾಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ EVM Tampering ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಭವನೀಯ್ ಕೃತ್ಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ, ಸ್ಟ್ರೋಂಗ್ ರೂಮಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ. . ಭೋವ್ಶಾ ಕೇಜಿವಾಲ್ ಜಿಕ್‌‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಚ್!

ಫಕತ್ ಸತ್ತರ್ ಸ್ಥಾನಾಂಚೊಂ ತೆಂಯೀ ಪೂರ್ಣ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ರಾಜ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆರ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಮನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೀನ್ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಚರ್ಚಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾಕ್ ರಾಜಧಾನಿಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೊಣಾಚೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ಚೊ ಪುಲಿಸ್ ಖಾತೊ ಆಸ್ಚೊ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್‌ಕಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪುಲಿಸಾಂಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜುಲುಮ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಗುಳೊ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾತ್ ಭಾಂಧುನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವುಲ್ಲಿ ಪುಲಿಸ್ ಫೌಜ್, ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತುಲ್ಲಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ – ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚಿ ಜೀಕ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅರ್ಧೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತಿತ್ಲೊ ಜುಲುಮ್ ಚಲಯ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಪುರ್ತೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಜರ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳುಲ್ಲೆಂ ತರ್? ರಾಜಧಾನಿಕ್ ಕೋಮುವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ಶಾಬಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್!

ದುಸ್ರೆಂ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಜೀಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕಾತ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮೊಸ್ತು ವೆಗಿಂ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಅಹಂ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಂ! ಪುಣ್ ಕೋಮುವಾದಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾ, ಭಾಜಪಾಕ್ ಪಡುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಶೆಕ್ಡ್ಯಾವಾರ್ ಮತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಅಭಿವೃಧ್ಧೆಚ್ಯಾ ಉತ್ತುಂಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್, ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮುದ್ದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಕೋಮುವಾದಿನಿಂ ಜೊಡುಲ್ಲೆ ಮತ್ ಪಾಟ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಮುವಾದಾಚೆಂ ವೈರಸ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಅಂದಾಜ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಜಾತಿವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆರೋಪ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಎದೊಳ್ ಬಹಿರಂಗ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಂ. IIT ಪದ್ವೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಜಾತಿವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನೀ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ Diplomatic ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಜಾತಿವಾದಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸೊನ್, ತೊ ತಾಚೆ ವಿಶಯಾಂತ್ಲೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ ತರ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಪೂರಕ್‌ಚ್. ಎದೊಳ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮಂತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಮತೀಯ್/ಜನಾಂಗೀಯ್ ವಾದಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿಂ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಇತರ್ ಕೋಮುವಾದಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಎಕಾ ಮಿತಿಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ನಾ. ಜರ್ ತೊ ಜಾತಿವಾದಿ ವ್ಹಯ್, ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹೊ ಜಾತಿವಾದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಝಳ್ಕಾತ್ ತರ್ 2014 ತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ದೇಶ್ ವಾಸಿನಿಂ ಮೋದಿಕ್ ಮ್ಹಣಯ್ ಘಾಲ್ಲಿ ತಶೆಂ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಮ್ಹಣಯ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್!

ತಿಸ್ರೆಂ, ಹಿ ಅಭೂತ್ ಪೂರ್ವ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. 2015 ತ್ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಜಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ದಿಲ್ಲಿಚೆಂ ರಾಜಕಾರಣ್ ಆನಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾರೀತ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾ. ಭೌಗೋಳಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದಿಲ್ಲಿಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ವಾಪಾರ್‌‌ಲ್ಲಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಾದರಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಣ್ಲೆಲಿ ದೆಕುನ್ ತಿ ಆಸ್ಚಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಂವ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ಜಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಪಾಡ್ತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದಿಲ್ಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ AAP, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಭೊವಾರಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ನಾಯಕಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಪ್ರೇತನ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್, “ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮುಕಾರ್ ಕೋಮುವಾದ್ ಬಾಳ್ವೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ” ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭಾರತ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ್ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂಚಿ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತೆಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಡ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಸುನಾಮಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕುಶಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತೆಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ತ್ರಾಣ್ ಭರ್ತೆಲಿ ಖಂಡಿತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹುಂಕಾರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡಿಜೆ ತರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿನಿಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, AAP ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ AAP ತಸಲ್ಯೊ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತ್ಯೊ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಜ್ಯಾನಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್!

  ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸ್

95% feel thumbs up. And how do you feel?
19 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

One comment

  1. Philip Mudartha

    ಬರೆಂ ಲೇಕನ್. ವಾಚ್ತಾನಾ, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜತಾ. ಲೇಕಾಕಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್, 2017 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜೊನ್ ಥಕ್ಲೊಲೊ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬದ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ರಾಜ್-ನೀತಿ ಬದ್ಲಿ ಕರಿಜೆ ತರ್, ವ್ಯವಸ್ತೆ ಭಿತರ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್, ಶಿವಾಯ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಬದ್ಲಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವಣದಿಕ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ನಹಿಂ. ಮೋದಿಕ್ ಹ್ಯೆ ವ್ಯವಸ್ತೆನ್ ನಹಿಂಗಿ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ? ಜಶೆಂ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾಪ್ರುನ್ ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪ್ರಮಾಣೆಂ ಚಲಯ್ತಾ-ಅನಿ ತಶೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಬಹುಮತೆನ್ ಲೋಕಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲಾ-ತಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪದ್ವೆರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಹಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ

    2
    1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !