Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪ್, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ?

ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್, ರೊಮಾಕ್ ವಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ, ಪಾದ್ರಿಚಿ ವಾ ಮಾದ್ರಿಚಿ ಖುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ … ತರೀ ಎಕಾಣೆಂ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೇಂಯ್ ಏಕ್ ನಯ್, ತೀನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಜಮವ್ನ್? [ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ‘ಭಕ್ತಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೂಪ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ – ಲೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೀಸ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್  ಕಾರಣಾಕ್ ನಯ್, ಜೆವ್ಣಾಕೀ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ]

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಆಜ್ ದೇಶಾಂತ್ ದೋನ್‌ಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಪೌರತ್ವ (CAA, NRC) ಕಾಯ್ದ್ಯಾವಿರೋದ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಪೌರತ್ವ (CAA, NRC) ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್. ಲೋಕ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಆಸುಂ ವಾ ತಿನ್ಶಿಂ – ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್, ಆಜ್ ದೇಶಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ? ಜರಿ ಹೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ನಯ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಶೆನ್ ನಯ್ ತರ್, ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಪೌರತ್ವ (CAA, NRC) ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವೇಳ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ?

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಜಾ ಜಾಯ್, ವ್ಯಸನಾಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಆಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಯ್, ಪಬ್ಜಿ ನಿಶೇದ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಗೊಂಕ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್  ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್, ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ನ್, ಸರಾಸರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರೀ, ಎಕುಣ್ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ವೊರಾಂಚೊಂ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆತಾಂ, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ, ತೀನ್ ಲಾಕ್ ವೊರಾಂ ಖರ್ಚುನ್ ಅಂಗೀಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಠರಾವ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್? ತ್ಯಾಚ್ ವೆದಿರ್ ಆಸೊನ್, ಸನ್ಮಾನ್  – ಬಿರುದ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿಕ್! ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಯ್! ಆತಾಂ ಮಕ್ಕರ್ ಪಳಯಾ –  ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ – ಠರಾವ್ ದಿತಲೆಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಠರಾವ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಲೋಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ!  ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪದ್ದತ್ ಆಸಾಗೀ? ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಕಣ್ಣ್‌ಕಟ್ಟ್ ?

ಫರಕ್ ಪಳಯಾ – ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಬೆಳ್ಮಣಾಂತ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಚಲೋ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಮುಕೆಲ್ ಉಲವ್ಪಿ ಆ‌ಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಕಾಂಯ್ ತಿನ್ಶಿಂ ಲೋಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಜ್ಪೆ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಭಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಬಾಕಿ ದವರುಂಕ್ ನಾ! ತರೀ ತಾಂಚಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಎ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಪಳಯಾ ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಕ್ತೆಪ್ರದರ್ಶನ್! ತರ್ ಪೋರ್ ತೀನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಜಮವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ವಾ ನೊವೆನ್? … ದುಬಾವ್!

BL02

BL01

‘ಬೆಳ್ಮಣ್ ಚಲೊ’ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. “ದೋನ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಶಾಂತೆಚೊ. ದುಸ್ರೊ ಝುಜಾಚೊ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಜಿಯೆತೇ ಆಸಾಂವ್.”

ಮಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಜರಿ ಆಜ್ ಆಮಿ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಜಿಯೆತೇ ಆಸಾಂವ್ ತರ್, ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ದೋನ್‌ಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ. ಅಸ್ತಿತ್ವಾಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ವಾ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೊ ಪರ್ಯಾಯ್ ನಾ. ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತೆಣೆಂಯ್ ನಾ, ಹೆಣೆಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಂಯ್ಚಿ ತರೀ ಏಕ್ ವಾಟ್ ವಿಂಚಿಜಾಯಿಚ್. ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲಿ ಗಂಬೀರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊಂಕ್ ವಾ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಉದೆತಾಚ್!

ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಮಾರ್ಕಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತೆಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಧ್ಯಾಯ್ 9 ವೋಳ್ 40 ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್ತಾ : ‘ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ನಯ್, ತೋ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆಚೊ’ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ – ಮಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತೀ, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪ್, ಪೌರತ್ವ ( CAA, NRC) ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತರ್, ತೆ ಪೌರತ್ವ ( CAA, NRC) ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ನಯ್ ?  ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ – ಕೊದ್ದೆಲ್ ಜೇವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್, ತೆಗಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಆನಿ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಹೆಂ ದುಬಾವಾವೀಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ ನಯ್ ?

ಆತಾಂ ಉರ್ತಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ – ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಪೌರತ್ವ್ (CAA, NRC) ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ?

ಕಾರಣ್ ಏಕೂಚ್ – ಜರಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿನ್ಶಿಂಯ್ ಸಕ್ತೆಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಯೆತೇ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ದೆಕುನ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಜಾ ಜಾಯ್, ವ್ಯಸನಾಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಯ್, ಪಬ್ಜಿ ನಿಶೇದ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತಸಲಿಂ ನಿಬಾಂ. ಆತಾಂ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಜಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೆಂಗೀ? ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಮನವ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್, ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಶದ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್? ಕಾಂಯ್ ಜಾಲಾಂ? ತರ್ ಆತಾಂ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್? ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಠರಾವ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತರ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ಹೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ?

ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಫ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯೊ ಸಭಾ, ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ದುಸ್ಫಾಟಾಂವ್ಚೆಂ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಹರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಂನಿ ‘ಅಜೆಂಡಾ’ ರಿಗಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲುನ್ ಆಸಾತ್. ಪೋರ್ ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ದುಸ್ಫಾಟಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸಲೆಂಚ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರೇತನ್‌ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ಆಸಜೆ. ತವಳ್ ಮಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾತಾತ್ – ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂನಿ ಚೆಪ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನಿರಂತರ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ತರೀ ಪಳಯಾ – ‘ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ಹರ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ಆಸಾತ್, ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳೆ ತಾಂಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್  ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕೀ ಆಯ್ಕಾತಾತ್’ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ… ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್? ಬೊವ್‌ಸಂಕ್ಯಾತ್! ತಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಕಿತ್ಲೊ? ಅಯ್ಶಿಂ ಠಕ್ಕೆ. ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ? ಫಕತ್ ದೋನ್ ಠಕ್ಕೆ! ಆತಾಂ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಲೇಕ್ – ಅಯ್ಶಿಂ ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಚಾರ್ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಎಕಾ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ವೀಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಜಾಲೊ. ಎಕಾ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ವೀಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಂಯ್ ನಯ್. ಪೂಣ್ ದೋನ್ ಠಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಚಾರ್ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಫಕತ್ ಅರ್ಧೊ ಠಕ್ಕೊ ಜಾಲೊ. ಅರ್ಧೊ ಠಕ್ಕೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೆಕಾಕೀ ನಾ, ಖೆಳಾಕೀ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಠಕ್ಕ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತ್ ಮೋರ್ಚಾ ಆನಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆ ಹುದ್ದೆ ಸೂಂಬೆ! ಆತಾಂ ಸಾಂಗಾ, ದೋನ್ ಠಕ್ಕೆ ಎಕಾಚ್ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ವಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಠಕ್ಕ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಚಾರ್ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ? ಎದೊಳ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಓಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ, ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವ ಗವರ್ನರ್ ಜಾಲಿ, ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬ್ಲೇಸಿಯಸ್ ಸೊಜ್, ಜೋರ್ಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ ನಯ್, ಸಾಹಿತಿಚ್ ನಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲೊ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಜಪಾಕ್ ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾದೊ ಕರುಂಕೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಫಕತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಲೋಕ್, ಚಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲೊ ತರ್, ಸಮುದಾಯ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್. ದೇಶಾಂತ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಠಕ್ಕೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕೊಣೀ ದಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಭೊಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ! ತರೀ ರಾತಿಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಹೆ ಗೊವ್ಳಿ ದಿಸಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಂಚೆ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕೀ  ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್!

RAGA

ಆಜ್ ಹರ್ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಯ್, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸುನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ?  ಲೋಬೊಕ್ ಎಂಎಲ್‌ಎ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಬೊಕ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾ ಮತದಾರಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತವಳ್‌ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನಾಕಾ! ಆಜ್ ತಸಲಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ!

ಆಜ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಶ್ಟಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಖೊಬ್ರಿಂ – ಬೆಡೆ ವಿಕುನ್ ದುಡು ಘಾಲ್ಲೆಂ ಜನವಾಹಿನಿ ಮರೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ? ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಬೊಕ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ?

ಜರಿ ಹರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಪಕ್ಶೇತರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ? ಭಾಜಪಾಂತ್ ಉಬೊ ಕರ್ಯೆತೊ ನಯ್? ಆಜ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ತರೀ ಜಾತೊ ಬಾವ್ಡೊ ! ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲೋಬೊ ಕಸೊ ಸಲ್ವಾಲೊ? ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಲ್ವಯ್ಲೊ? ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಲೋಬೊಕ್ ಜಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್, ಲೋಬೊಕ್ ಸಲ್ವೊಂಕೀ ತಾಕಾ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ನಯ್? ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲೆ? ಹರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತೆಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಥಾವ್ನೀ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್? ಹರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾಡ್ತೆಂಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ನಾ?  ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ಮುಕಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿಕನಾತ್ಲೆ ತವಳ್, ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ, ‘ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆತಾಂ ಬಾಜಪಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂ?ಹಾಂತುಯ್ ಫಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆ ತವಳ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಎಕಾ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್) ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಷದ್ ಆಪಯ್ಲಿ. ಪತ್ರಿಕಾ ಪರಿಷದ್‌ ‌ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾಲಿ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತೀನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಹೆಂ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್‌ಗೀ?

3Bishops

ಜನವಾಹಿನಿಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕೇಜಿ, ಕೇಜಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊಆಪ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಚಾರ್, ಲೋಬೊಕ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ – ಐವನಾಕ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಡಾಯ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲೋಬೊಚಿ ಸಲ್ವಣಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಿಟಿ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಂತ್ ವೋಟ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಆನಿ ಆತಾಂ… ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್!

ಹಿ ‘ಕ್ರೊನೊಲೊಜಿ’ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ? ಏಕ್ ದೋನ್ ಅನುಮಾನ್ ಪುರೊ. ಜನವಾಹಿನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿನಾ, ಆಪ್ಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾನಾ ದೆಕುನ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಮರೊಂ,  ಲೋಬೊ ಆಪ್ಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಎಂಎಲ್‌ಎ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರಿನಾ ದೆಕುನ್ ಲೋಬೊ ಸಲ್ವೊಂ, ಜಾಂವ್ ಕೆಂದ್ರಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಂತ್ – ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ, ದೆಕುನ್ ಬೈಬೈ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್! ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ನಾಗರಿಕಾಕ್ ತಾಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಹಕ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಆಜ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಚ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ತಶೆಂ ವೆತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸೊಡ್ತಾಂ, ಅನ್ಯೆಕಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ವಾಜ್ಬಿ  ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಜೆ ನಯ್?

ಆತಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್‌ಚ್) ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೊಣೀ ಲೆಕಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ಕ್ ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ ಫಟ್ ಪಳಯಾ – ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಓಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ ಕಿತೆಂ? ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವಾ ಗವರ್ನರ್ ಜಾಲಿ ಕಿತೆಂ? ಬ್ಲೆಸಿಯಸ್ ಸೊಜ್, ಜೋರ್ಜ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕಾನೂನ್ , ಘರ್ ಖಾತೊ ತಸಲೆ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖಾತೆ ಘೆವ್ನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೆ ಕಿತೆಂ? ಆಜ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಫರಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಅನುಪ್ಕಾರ್‌ಪಣ್? ಫಕತ್ ಆಧಿಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಉಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆಶಾಚೊ ಲೋಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ.

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಅನ್ಯೆಕಾಕ್ ವಚೊಂಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಯ್! ಜರಿ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಾದಕ್ ಜಾತಾ, ವೆಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ವಚ್ಯೆತ್! ಪೂಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಕಾ, ಭಾಜಪಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಬಾದಕ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ, ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಕಾ, ಭಾಜಪಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ, ನಾ ಭಾಜಪಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಚಿ. ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ಅಧಿಕಾರ್! ದೆಕುನ್ ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ – ಭಾಜಪಾಂತೀ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ಲೆಕ್ತಾತ್! ಹಾಚೆವರ್ತಿ ಚೂಕ್ ರಾಜಕೀ ಸಮ್ಜಣಿ ದುಸ್ರಿ ನಾ. ಜಾಂವ್ ಭಾಜಪಾ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ – ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ನಾ. ಪಾಡ್ತ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಆಸೊಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಶ್ಣ ತಸಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಆಜ್ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ನಾ ಖಂಯ್, ಮಾಗಿರ್ ಹೆ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಕ್? ‘ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್…’ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ನೆಣಾರಿ ಭಾಜಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅದಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗಿಜಾಯ್ ?

ದೆಕುನ್, ತೆಗಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚುಕಿಚೆಂ! ಹೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಪೌರತ್ವ್ (CAA, NRC) ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರಿಪತ್ರ್ ದಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ವಿಚಾರ್ತಾ – ‘ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ / ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಲಾ? ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಕಾಂಯ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ.’

ರೊಜಾರಿಯೊಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್ – ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಆನಿ  ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಕೀ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಲಾಗು ಜಾತಾ ನಯ್ ?

ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ –  ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಅವಿವಾದಿತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ? ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕೆದಾಳಾ ಹಾಕಾ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ ? ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬಿರುದ್ ದಿಲ್ಲೆಫರಾ ಕೊಣೀ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾತಾಗೀ?

ರೊಜಾರಿಯೊಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಸಯ್ತ್ ತೆಗಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ನಾಂ ಜಾಲಿಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಜರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ… ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವೋರ್ ಪೌರತ್ವ (CAA, NRC) ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್, “ಬಿಲ್ಲ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ, ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ಲೊ, ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ ತರ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾಂಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್, ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಾ” ಮ್ಹಣ್ ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಆನಿ ತಿನ್ಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ‘ಮಂಗಳಾರತಿ’ ಕರ್ನ್ ವೆತೊ ನಾ.

ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾತಾಬೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾನ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ದುಸ್ಫಾಟಾವ್ನ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ  ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್, ಆಜ್ ಭಾಜಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೆಡಿ‌ಎಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆನಿ ಪೊರ್ವಾಂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಕಿತೆಂ ಬಕ್ರೆಗಿ? ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಲಾಭಾಖಾತಿರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಲಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರೆ ಗೊವ್ಳಿಗೀ? ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದವರ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಯೀ ನಾಂಗೀ ಕಿತೆಂ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

83% feel thumbs up. And how do you feel?
637 :thumbsup: Thumbs up
57 :heart: Love
3 :joy: Joy
21 :heart_eyes: Awesome
28 :blush: Great
5 :cry: Sad
9 :rage: Angry

19 comments

 1. Roshan Braganza

  The Christians must wake up now before its too late , the CAA will yield into UCC , and many more to follow. So fix it at start and monetize christian votes against present government. Many Christians think CAA will not apply to them but its first nail and others to follow. Priests and bishops can b purchased but people consciousness is paramount.

 2. Whatever the opinion of an individual, we should be clear that we oppose CAA/NPR/NRC. Other communities have started this movement and the statements given by CBCI confirm that we oppose this new legislation. The views expressed by Rosario are dependent upon his personal commitments and not for the community. Do you support his statement on the church attack, do you support the case hoisted on the Bishop of Mysore( Whether the issue is true or false), do you support his personal leanings during the national and local body elections. Although I support your view on the Samavesha and its zero outcomes. Quoting Rosario as a mirror to the catholic community viewpoint does not concur with the article’s thought process. Rosario cannot be considered as a representative of the catholic community and not worth to be quoted.

 3. mm

  ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ದೋನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತುಂವೆ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್ ಎಚ್ಚೆಮ್. ಹೆ ಸಮಾವೇಶ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ವಾ ಸಮುದಾಯ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಯುಕ್ತೆಂಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾವ್ ಅಸ್ಲಲೊ. ತರೀ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾನಿಂ NPR/CAA/NRCವಿಶಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿಂ Standing ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾಲೆಂ, ಸಮುದಾಯ್ NPR/CAA/NRCಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್‌ಗೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್, ತೀನ್ ಭಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸಮಾವೇಶಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಚ್‍ಭಿಸ್ಪಾನ್ CAA ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ತಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಅಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಮಾನಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುನ್, ಅಪ್ಣಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾನ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಸಮಾವೇಶ್, ಸಮುದಾಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾವ್ನಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ವೆವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ದಲಾಲ್‍ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೊ ಸೂಟ್-ಬುಟಾಚೊ, ‘ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ’, ‘ಉದಾರ್’, ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ‘ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಜಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್, ತೆಂ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್, ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಮನೋರಂಜನ್, ಸರ್ವ್ ಕಡೆನ್ ಹೊ ಕಾಡಿ ಹಾಲಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಧುಂಪಯ್ತೆಲೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲೆ ತೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಭರ್ವಸೊ, ದುಸ್ರೊ ಆಸ್ರೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ 24×7 ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾತ್, ಫಕತ್ ಲ್ಹಾಯಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ‍್ಯಾಂಖಾಲ್ ಪೆದ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಣೆಂ ಸಮಾವೇಶ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಮಾವೇಶ್, ಹಾಣೆಂ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್, ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್, ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂಕ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಾಕಾಯ್ ಕಬ್ಲಾತ್, ತಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ನಾಕಾ, ಹಿ ಜಾಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾಯ್ ಸಯ್, ಅಶೆಂ ಹೊ ವೆಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾಸಾಚ್ಯಾ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಾಬರಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಚಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪೋರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಸಮಾವೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಹೆಂಚ್. ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ತಾಳೊ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಚೊ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ್ PR Stunt, ತಾಚ್ಯಾ ವೆವಾಹಾರಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ವೆವಾಹಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಭ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ position ಕರುಂಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್.
  ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾಗೀ, ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ, ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮಿಂ ಪಾಳ್ತಾಂವ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣುನ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಂ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಮಾನಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್, ಸವಾಲಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ? ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂಗೀ ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾಂರಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆ ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ? 200 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಂವಿಧಾನ್, ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ರಾಯಾಚೆಂ ಉತಾರ್‌ಚ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆರೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರುನ್ ಟಿಪ್ಪು ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ‍್ಯಾಂಕ್, ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುನ್, ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಧುಸ್ಪಾಟಾಯಿಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಒಡಿಸ್ಸಾಂತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಧಿಂ ಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೇಯ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಜಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್-ಅಡೇಜ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಮತಾಂತಾರಾಚೊ ಆಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳ್ಯಾನಿಂ, ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಖೆಂಡುನ್, ಆಮಿ ರೊಮಾಚೆ, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆ ನ್ಹಯ್, 2022 ಭಿತರ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಸ್ಲೀಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡ್ಯಾಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಜಪಾ ಪಾಡ್ತೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ದಂ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ನಾಸ್ ಕರುನ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ಟೆಂತ್ ರಿಗುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಂವಾಂಪಂದಾ ಆಸ್ರೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಸಲಿ ದುರ್ಗತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಗೀ?
  CAA ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂಕ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜರ್ ಸದ್ದಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಎಕಾ‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಯೂರೋಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆಂ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರ್ಚೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ಆಮ್ಚೆರ್ CAA ಅನ್ವಾರ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ಪೂಣ್ ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯಿಚ್ ಹಮಿದಾರಿ ನಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ CAA ಥಾವ್ನ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿವುನ್, ಅನ್ಯೆಕಾ ಕಡೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ CAA ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೆಂ ಕಾನೂನ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ವಿರೊಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸಿಟಿಜನ್‍ಶಿಪ್ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕಾಚ್ಯಾ ವಣ್ದಿರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಕೀ, ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹಂಗಾಂತ್, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂತ್, ಉದಾರ್ಪಣಾಂಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ನಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್, ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾ ವರ್ವಿಂ. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಮೂಳ್ ತತ್ವಾಂ ಶಾಭಿತ್ ಅಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮಿಂಯ್ ಶಾಭಿತ್. ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಬದಲ್ತಾ ವಾ ತೆಂ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಪರ್ಕಿ. NPR/CAA/ ಅಸಲ್ಯೆ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಂಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರುನ್, ಫುಡೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಂವಿಧಾನ್‍ಚ್ ಬದಲ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಕಾಡುನ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಹಳ್ತಾಂಚಿಂ ಮೆಟಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಮಿ NPR/CAA/NRC ಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಪೂಣ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್, ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸಮುದಾಯ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್, ಎಕಾ ವಾ ದೊಗಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ವಾ ಲಾಯಿಂಕಾಂಕ್ ಅಡವ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾಂ. ಆಮಿಂ ಚೆಕ್-ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಮುದಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಹೈಜಾಕ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೆವಾಹಾರ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಕೊಟೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ದಾಖಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

  18
  1
 4. mm
  Philip Mudartha

  ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ವಾಚ್ತಚ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಚೆಕ್-ಬೂಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ತಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರರ್ದರ್ಶಾನಾಂ ವಿಷಯಾಂತ್ ಮಾದ್ಯಾಮಾಂತ್ಲೆ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಂ ವಾಚ್ಲೆಲೆ, ನಾಂ ಪಳಯ್ಲೆಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಿಸ್ಪಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಮೂಳಾವಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾಜೆ. ದೆಕುನ್, ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಯ್ವ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ ವ್ಹರಾಂ 41 ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆಲೊ. ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ 13 ಅಭಿಪಾಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ತಶೆಂ,
  ಚಡುಣೆಂ ಚಾರ‍್ಶಿಂ ಜಣಾಂನಿಂ ಭಾವನಾಂ-ಘುರ್ತಾಂ ವಯ್ರ್ (Emoticons) ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿಂ ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಹಮತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ವ್ಹಡ್ ತ್ರಪ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪೂಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮಟ್ವ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ನೋವ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗಾಂನಿ downvote ಕೆಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಇಲ್ಲೆಂಶೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬರಯ್ಜೆ.
  ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ದೇಶಾಂತ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಭಾಜಪಾಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಹಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾಗೀ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚಿ ಬಹುಮತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಶೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಗಾರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಭಾಜಪಾಕುಶಿಂ ಲಕ್ಲಾಗೀ? ವ ಅಲ್ಪ್-ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ (ಕೊಂಗ್ರೆಸ್) ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಸವ್ಲತೆಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಉಬೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ – ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಕೊಲೆಜಿ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸೆವೆಚಿಂ ಆಶ್ರಮಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ- ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಿಯಾಯ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತಶೆಂ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಖಾಲ್‌ಯೀ ಕಾಯಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಹಿತಾಸಕ್ತೆನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಖುದ್ದ್ ತಸಲೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲಾಗೀ? ಆಪ್ಲೆ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹೊ ನಿರ್ದಾರ್ “ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ” ಮ್ಹಣ್ legitimise ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೆಶ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಚೊ ನಹಿಂಮೂ?
  ಮಾರ್ಗಯ್ ಇತ್ಲಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಕಿ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಸಲೊ‍ಯೀ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಬ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಲೋಕಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಘರ್ಜ್? crowd source ಕರ್ನ್, ಲೋಕಾವಯ್ರ್ ವಾರಡೊ ಸೊಡ್ಚೊ ಬರೆಂಗೀ ವ ಮಾನ್-ಬಿರುದ್-ಸಮ್ಮಾನಾಕ್ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೋಣ್ ಎಕಾ ’ಮಹಾ ದಾನಿ’ ಕಡೆಂ ವೆಚೆಂ? Which came first: chicken or egg? ಬಿಸ್ಪ್ ಮಹಾ ದಾನಿಕಡೆಂ ಹಾತ್ ಉದಾರೊ ಧರ್ನ್ ಗೆಲೆಗೀ? ವ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ಯೊ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾ ದಾನಿಚಿ ಫಿತೂಳ್?
  ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚಿ ನಾಡ್ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಿನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಜಪಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಕಡೆ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಹೊ ಕಣ್‍ಕಟ್ಟಾಚೊ ಖೆಳ್, ಮ್ಹಣ್ ಸಂಕೆತ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂಗೀ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಬಿಸ್ಫ್ ತಿತ್ಲೆ ಭೊಳೆ ನಹಿಂ. 450 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮುಟಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಎದ್ಯೆ ವ್ಹಡ್ ದಂಧೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯೆ ದಾಯ್ಜಿ-ಭಾವ್ ಗವ್ಡ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬಾಮೊಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಕೊಲೆಜಿ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ, ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಬೆ ಕರ್ನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ದೀವ್ಳಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾವೊಕ್ನಾಂತ್. ಕೆನರಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಯೆನಾಶೆಂ ಆಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್.
  ಹಿಂದು GSB ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಬ್ರಹತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಶೆ ದೀವ್ನ್, ಸ್ತಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ದೀವ್ನ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದೀವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುಜಾರಿಂಕ್ ದೀವ್ಳಾಂತ್ ಪುಜಾ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್, ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ಕಾರಿ ರಿಯಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಿಳುನ್ ಜೊಡ್ಲೊಲೊ ಮುನಾಫೊ ಖಂಯ್ ವೆತಾ ತೆಂ ಲೇಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ‘ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್’ ದೀನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮೇಟ್. ಏಚ್ಚೆಮ್ ಸಯ್ತ್ ಒಪ್ತಾ: ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಬಿಸ್ಪಾನಿ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಮ್ಲೊ; ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ವ ಅನಿವಾಸಿ ಪರೋಪಕಾರಿನ್ ನಹಿಂ. ತ್ಯಾ ಪರೋಪಕಾರಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ವಾಪ್ರಿತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಉಳ್ಟೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

  15
  1
  • ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ತ್, NPR/CAA/NRC ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಚೆಂ stand ಕಾಲೆಂ?

   2
   2
   • mm
    Philip Mudartha

    ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸಮಾಜಿಕ್-ರಾಜ್‍ನೀತಿಕ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ. ಪೂಣ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಬಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಸಿಏಏಚೊ ವಿರೋದ್ ಕೆಲಾ. ಪಡ್ಲಾ-ಬಂಗ್ಲಾಂತ್ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಸರ್ಕುಲರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ 65 ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜನೆರ್ 26ವ್ಯೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ವಾಚಯ್ಲಾಂ. ಸ್ರವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಂಗ್ದಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಮಮತಾ ಆನಿ ತಿಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯೊ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ಯೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಬದ್ಲೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಿಚೊ ವೋಟ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ದಿತಾತ್.
    ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಆನಿ ದೊತೊರಾಂಕ್ ಭಾಜಪಾನ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೆತನ್ ಕೆಲೆಂ. 15 ಯಾಜಕಾಂಕ್ ನಡ್ದಾ ಆನಿ ಟೊಮ್ ವಡಕ್ಕನಾಕಡೆಂ ಧಾಡ್ನ್, ಬರಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಸಿಏಏಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಕೆಜ್ರಿವಾಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ನಹಿಂ.
    All Karnataka United Christian Forum for Human Rights ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾತ್ಯಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸಿಏಏಚೊ ಉಕ್ತ್ಯಾನ್ ವಿರೋದ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿಕ್, ಮೋದಿಕ್ ಆನಿ ಗವರ್ನರ್ ವಿಜುಭಾಯ್‍ಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಧಾಡ್ಲಿ. ಹಿ ಮನವಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿ. ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ‍್ಯೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ.
    ಕೇರಳಾಂತ್ ಸೀರೊ-ಮಲಂಕರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚ್ಯೆಂ ’ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’, ಆಯ್ಸಿಸ್ ಆನಿ ’ರಾಜ್‍ಕೀ-ಇಸ್ಲಾಂ’ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ಸಿಏಏ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡೆಚೆಂ ಸಮಸ್ಸೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಾತವರಣಾಂತ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಸಿಏಏಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಥೊಡೆ ಮಲಂಕರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ತಶೆಂ ಗೊವ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀತಾತ್. ಲಾತಿನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್.
    ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೆಂ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಫರ್ಮಾಣ್, ಅರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಸಿಏಏಕ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್, ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾಜಪಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ಎಮ್ಮೆಲೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಘಟಣಾಂ, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿ.ಏಫ಼್.ಐ, ವಿರುದ್ಧ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ತೆ ಸಿಏಏಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀತಾತ್.
    ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಮಹಾ ಸಮಾವೆಶ್ ಕರ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಜಪಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ’ಮೆಕ್ಳಿಂಚ್ ಸಮಸ್ಸಿಂ’ ಉಟವ್ನ್ ಸಿಏಏ ವಿಷಯ್ sidestep ಕೆಲಾ. ಸಿಏಏಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಸಾಂವ್ ವ ವಿರುದ್ಧ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಕಸ್ಲೆಂಯೀ stand ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾಂ.
    ಮುಂಬಂಯ್ತ್, ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಗ್ರೆಶಿಯನಾನ್ diplomatic ಸಬ್ದಾಂನಿ ಸಿಏಏಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಶೆಂ ಉಪ್ರಾಟಿ ನಿಶೇದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮಧ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಲಾಯಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಶರದ್ ಪವರಾಚ್ಯಾ ಎನ್ಸಿಪಿಕ್ ವ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮತ್ ದಿತಾತ್, ಶಿವ್‍ಸೆನಾ ವಾ ಭಾಜಪಾಕ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆ ಸಿಏಏಕ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
    ಭಾಜಪಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂನಿ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಪಾಚಾರ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಾಂ ಮೆಳಯ್ಲಾಂ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯೊ, ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯೊ ಪಾಡ್ತಿಂ pro-CAA ವ anti-CAA ಮಧೆಂ ವಾಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.
    ಬಡ್ಗಾ-ಮುಡ್ಲಾಚ್ಯೆ ಲ್ಹಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ (Northeastern states) ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಹುಮತಾಚೆ ತಶೆಂಚ್ Inland Line Permit ಆನಿ ಶೆಡ್ಯುಲ್ 6 ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ತಾಂಕಾಂ ಸಿಏಏ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸ್ಸಾಮಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲೋಕ್ ಸಿಎಏ ವಿರುದ್ಧ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಧೇಯ್ ನಹಿಂ.
    ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ homogeneous ನಹಿಂ. ದೆಕುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸಿದ್ಢಾಂತಿಕ್ stand ನಾಂ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಮುದಾಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾ.

    6
    1
 5. mm
  Samuel Sequeira

  Kalyanpur, Madnatyar Christian Rallies are called “show of power” by the community? In a democracy, large gathering of crowds are not just events, but are also political statements. Generally, such large crowds gather to communicate a communities’ resentments or support for certain issues. In the Indian context today, one issue that demands such a mobilisation is to save our constitution which is under threat from the BJP government at the centre. If anybody has any idea about what Hindutva ideology stands for and what the conception of Hindu Rashtra it promotes, then the real concern will have to be about how Modi government, under the tutelage of the RSS, has been dismantling our constitution brick by brick. Everything that was included in the constitution to promote equality, egalitarianism and fairness are being shredded day after day. Minorities, especially Muslims, Dalits, Tribals and working poor are targeted through various laws. Of all those attempts NPR/CAA/NRC act is the most vicious and having the potential to render Muslims, and eventually Christians, second class citizens. Everyone who has some brain will be able to see it despite BJP propaganda. No one is buying the government assurances which are nothing but lies. Archbishop of Bengaluru had openly stated that Christians oppose it because the law is against the constitution and can lead to disenfranchisement of many people. However, the recent Christian Samavesh at Madantyar takes place with great fanfare and publicity and this most essential issue that touches at the root of our basic human rights is never touched upon. Instead what was evident was a kind of an exercise by a subservient class of people begging for survival with a bully (BJP-RSS) through the help of an agent who holds no principles, values or ideology. Even the so-called religious leaders shamelessly act as sub-agents.
  In a democracy, the constitution is supreme and the only guarantee for the protection of citizen rights. Hence, it’s the duty of every citizen to fight tooth and nail against any government or organisation that disobeys or tries to destroy the constitution. Now, to be clear, RSS, its sister organisations such as VHP, Bhajrang Dal, Hindu Yuva Sene and its political face, the BJP, throughout its over nine decades of existence has been intent on destroying our constitution and build Hindu Rastra of Manu’s laws and Savarkar’s dream. Today, through their vicious and deceptive laws, such as NPR/CAA/NRC and anti-reservation, cow protection etc., the BJP has been trying to destroy communal harmony and social upliftment. Every concerned citizen is on the streets protesting against these draconian laws.
  And what does the Christian community of Mangalore area do? It pays obeisance to the very political party that is trying to undercut the communities’ very existence and rights within the republic. The entire “show of strength” was a charade to give legitimacy within the community to this deceptive and destructive ideology. There are enough agents working for this ideology who think that their political clout will increase and obtain some crumbs from this vicious ideology. If these so-called leaders have any idea what they are dealing with they would have been ashamed to have organised this Samavesh. But as long as their political fish is fried why bother about what happens to the community? But one must know clearly, in a democracy, every citizen needs to understand his/her rights and fight for it along with like-minded individuals and organisations. Sub-contracting protection of our constitutional rights to agents and brokers will not save us. These agents and brokers are nothing but agents and brokers. They don’t work for the community. They want to increase their political clout to enhance their personal wealth and no love for the community or principle is involved here. This is clear from these peoples’ political lineage and flippant behaviour.
  For example, consider these political agents and their political pedigree. There was a time when the Congress was in power at the Centre and the State these very agents were able to financially and politically benefit from the Congress. That was a time when these very agents acted as brokers to the community to the Congress. And now BJP is in the Centre and the State. To obtain favours from the party in power one need to deliver. There, again, you have the gullible Christian community where the bishops and priests idiotically lend themselves as sub-agents to deliver to the brokers and to the ruling party. And, again, their demands are routed, supposedly to the government, through the very middlemen whose sole objective is to position themselves as saviours and leaders of the community so that the ruling party is convinced about their deliverability. Under such circumstance one should say, “pity the people whose saviours are brokers and mafia bosses.”

  11
 6. mm

  ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಹಾಣಿಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಯ್ ತೆದಾಳಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮುಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಜಾಂವ್ ತೊ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಾ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚೊ ಎಂಸಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾನಾ ಸಮುದಾಯ್ ತಾಂಚೊ ಜಾತಾ, ಆನಿ ತೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಾತಾತ್. ಖಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂಚೊ ದಂಬು ಹುಸ್ಕೂ ಆಸಾನಾ. ಆಜ್ ದೇಶ್ ಭರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆಚೊ ಜುಲುಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಯಿಲ್ಲೆ ನಾಲಾಯಕ್ ವೆದಿರ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ ನಾಯಕ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಜಾ ಮಾಗೊನ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಉದ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್!
  ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆ ತರ್ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ತಿನ್ಶಿಂ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಮ್ತೊ ನಾತ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಮವ್ನ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮುಳಾವೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಣಾಚಿ ಸಕತ್? ಸಮುದಾಯಾಚಿ? ಯಾ ಕೋಣ್ ಎಕಾ ತುಂಡು ರಾಯಾಚಿ? – ‘ಪಳೆಯಾ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಮಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ’..
  ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ, ಸಮುದಾಯ್ ಲೋಕ್, ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿ Use & Throw ಮಾತ್ರ್ ಗೀ? ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತೆ ಶೆಳ್ಯೊ.. ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಚಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾತ್, ಬಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾತ್.. ಉಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಉಡ್ತಾತ್.. ಪುಣ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಆಪುಣ್ use ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್, ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲೋಬೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದುರ್ಗತ್ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೋಗಾನಾಗಾಯ್? ಯಾ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ತೆ ವಗೆಚ್ ಆಸಾತ್ – ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ, ಇಗರ್ಜ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮುಕ್ಕುನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಘುಟ್ಮಳಿಂತ್ ತೇಯಿ ಮೆತೆರ್ ಆಸಾತ್?

  10
 7. mm
  Alphonse Mendonsa

  This article exposes many things, especially the selfish motive of the organizers. Secondly, an ambitious businessman hijacked the convention for his personal benefits.

  As the author rightly said the konkani Catholic community has taken for a ride.. The three bishops just acted like pawns and had no stance of their own. There was no important issue to discuss n implemented then what’s the point holding such a mammoth convention?? Secondly, why a business man has chosen as our representative?? It’s time church distances herself from such forums to benefit a single person n rest r taken for a ride..

  Finally, there were only two issues to discuss at this juncture either to support CAA/NRC or against. The bishops should have firm in their decision not to support CAA NRC and present a memorandum to the government. If that didn’t happen then what’s the use of holding such a huge convention??? To whom it’s representing and why??? A big unanswered question..

 8. Valerian Dalmaida

  I heard the speech of the self acclaimed leader and in this context I have below questions :
  1. Who gave the self acclaimed leader the power to question the wisdom of Catholic Community in voting one party in the past elections? Was he not an all time Congress supporter? Community people attended the meeting to know whats our stand on CAA, NRC and NPR. 47 buses and of them 4 from Bejai attended and started questioning” this man made his bounty supporting Congress and now he is going to BJP, why we have to go with him, who is he?
  2. After condemning Kalladka Prabhakar Bhat, this fellow says if he meets him personally he will hug him as before. Whats the agenda?
  3. He said among other things, youth should join media which is a powerful pillar of democracy. Twenty years back Catholic Community started Janavahini with this aim. Why Janavahini was hijacked and killed? As soon as the newspaper published people who dedicated themselves for the cause were thrown out and hands of Samuel Sequeira chopped off. On top of it two men army, retired and not knowing anything about media were brought to manage. Directors were sidelined,at the end resignation and Hon. Chairmanship. Why after 20 years asking the youth not to go abroad and stay back? What authority this fellow has to tell the youth to stay back? People have their own choices. On top of that asking people to join media. There are several print and digital medias of our community, why support only one or two?
  People are not blind. I request the community and religious leaders not to fall prey for these tantrums and loose the dignity and wisdom of Catholic Community.

 9. ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ

  ಬಳ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಸಮಾವೇಶ್ ತೀನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಘುಸ್ಪೊಡಿತ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.

  ಭಾಶಣಾಂನಿ ‘ಯುವಜಣಾಂನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದೊತೊರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಹಾಣಿಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವೊತ್’ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಹಿಂಟ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬೊವ್ಶಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ಲೆಂನಾ! ತರ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಆಂತರಿಕ್ ಬಳ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ನವ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೊದೊರ್ನ್ ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್!

  ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಂಚವ್ಣೆವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಸ್ಷಶ್ಟ್ ಮತ್ ಉಚಾರ್ಚೊ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸ್ವ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ಯೊ ರಾಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೆಶಾಂತ್ ‘ಸಮಯಸಾಧಕ’ ಧೋರಣ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಶೀದಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಚ್.

  ಆನಿ NRC, CAA, NPR ವಿಶಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆದಿಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ expect ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್ ಪಣ್. ಮ್ಹಜೊ ಮತ್ ಹೊ, ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಜನಾಂದೋಲನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಶಿವಾಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆದಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಿ ನ್ಹಯ್.

  ನಿಮಾಣೆಂ, ಪಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪರಿಪತ್ರಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ಜೊಡ್ನ್ ಸುಮಾದಾಯಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಸಮಾಜೆಮುಕಾರ್ ಮೂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಮೌನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಭಾವಾಂಥಾವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮೌನ್ ವಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಘುಸ್ಪೊಡಿತ್ ಉರಯ್ತಾ.

  11
  1
 10. ‘ಎಚ್ಚೆಮ್’ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ 100ಕ್ 100 ಠಕ್ಕೆ ಸತ್. ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಚಲ್ಲಲೊ ಸಮೂದಾಯೋತ್ಸವ್ ಬೊಳ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹುಣಾಲೆ. ಕೊಣಾ0ಚಾ ಆನಿ ಕಾಲ್ಯಾಚಾ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹುಣುನ್ ಕೊಣೆ0ಯೀ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾ. ದೊನೀ ಸಮುದಾಯೋತ್ಸವಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವಂಕ್ ಯಾ ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್0. ‘ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ( ಯಾ minority ಲೋಕ್) ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಂಕಸ್ಟಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ಚೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭದ್ರತೀ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ದೇಶಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಖದ್ ವಳ್ಳಾ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀತೆಲೆ’ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೇನ್ ಲೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಕಾಯ್0 ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೊ ನಾಂ. “ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ” ಹೆಂ ಪುರಾ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂಗಿ ? CAA, NRC ಚೆರ್ ದೇಶಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್0 ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿಂದು, ದಲಿತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ತರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಏಕಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪೂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಉಡುಪಿ area 0ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೆಳಾರ್ Fr. ವಿಲ್ಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾ0ಚೊಯಿ ತಕ್ಲ್ಯೊ ದಿಸಾ ನಾಂತ್. ‘ತೆ ರಾಂದುಂದಿತ್, ಆಮಿಂ ಜೇವಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ’ ಮ್ಹುಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್ ಹೇ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯರ್ ಬಂದುಕ್ ದವ್ರುನ್ ಗುಳೋ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಆತ್ಮೀಕ್ ಬೋರೆಪೊಣ್, ಎಕ್ವೋಟ್, ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಮ್ಹುಣುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಣ್ಯೋ0 ಸಾಂಗುನ್, ಲೋಕಾಂಚಾ ಪೈಶಾಂಚೆರ್ / ಖರ್ಚಾರ್ ರಾಯಾಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತೆ ಆಸಾತ್. ಲೊಕಾಕ್ ಏಕವೋಟಾವ್0ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಧುಸ್ಪಾಟೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲತೆ ಆಸಾ. ಪೋಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಅನಿಂ ಸರ್ಕಾರಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸತ್ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ವಿಸ್ರೋನಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಸತಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೇ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ತಾಣಿ0 ಕೋಣಾಂಕ್ಯೀ ಭಿಯೆವಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ರಚಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವಾಕ್ ಕೋನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣಿ0 ತಾಂಚೊಚ್ ಏಕ್ ದೇವ್ ರಚ್ಲಾ. ಲೋಕ್ ಪೂರಾ ತಾಂಕಾಂ ರಚಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವಾಕ್ ಸೋಡ್ನ್ ಹಾಣಿಂ ರಚಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವಾಕ್ ಭಿಯೆತಾ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಣಿ0 ರಚಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವಾಚಿ ಹಕೀಕತ್ ಕಳ್ತಾನಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತ್ಯಾ ದೇವಾಕ್ ನವೆಂ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದಿತೇ ಆಸ್ತಾತ್. ಲೋಕ್ ಪೂರಾ ಹಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ. ತಾಣಿ0 ಕಿತೆಯಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಯಿಂ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆಸಾ, ಲೋಕಾಚಿ ಸೇವಾ ಕರ್ಚೆಂ ಮೊನ್ ಆಸಾ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಣಿ0 ಮಾತ್ರ್ ಮುಖೇಲಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ರೆಸೆರ್ವಶನ್ ದೀವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೇಲಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಬರೆಪೊಣ್ expect ಕರುಂಕ್ ಜಾಯಿನಾ0.

  11
 11. Day before the so called Samavesh i got the invite. I was so much confused, called all major organisers. They sounded more confused and vision less, blind, than me. I still have many loose ended and unanswered questions. Let me with all humility share them here.
  1. Is there any difference between the Community (Samuday) and society (samaj)? As per sociological studies Canara Konkani Catholic people are a community and Christians belonging to different liturgical rites, coming from different cultural & linguistic background, may be residing in the same geographical area can not be a community but at best a social group.
  2. Who are the real organisers of this Samavesh? if it is the diocese of Mangalore, how and why should the President of Catholic Sabha preside? if it is the programme of the Catholic sabha, why and how can the Bishop pressurise and pester the people to take part in it?
  3. It is learnt that some leaders forced people to take part in this program by confusing people, telling them that this is part of the anti CAA movement, is this truth?
  4. Why was there a procession with ladies holding temple Kalashas with coconuts? there was kombu kalasha and yakshagana tattirayas. why no brass band? why no tableaus of bible stories. three bishops were full of smile with pitcher (kalasha) holding procession. Are they Catholic Bishops or ??? something went wrong i suppose.
  5. What was the actual objective of the Samavesha? no speeches, demands or presentations were at all serious.
  6. Why so much time was spent on praising (rather funny way) boasting about one individual?
  7. What was the place given to Eucharist (Holy Mass) was it apt and with all holiness? what happens to the offeratory collection, (15 minutes spent for collection with 100 volunteers)
  8. why no statement of accounts even after 15 days of the sama vesh?
  9. The local organiser priest is a renowned retreat preacher. was he very happy with Kalasha, kombu and yakshagana, no Rosary, No hymns. Is it new kind of retreat or New change in the mindset?
  10.The christian people are ordinarily meat eaters why veg food?
  11. How could the organisers forget Bishop Aloysius so soon? he was the leader of the community for 23 years
  13. No place for political leaders of the community or christian society?
  14. The President of cathiolic Sabha put forward certein senseless demands, which committee drafted them? who made him the sole representative of the whole christian society?
  15. It is not 30000. Total chairs 21000. 18000 left after meal. certein parishes boycotted, clear rift in the community seen.
  16. why no dwara or a vedike or a nagara in the name of the great leaders of our community ( the president referred only to Fr Jerome dsouza there are 1000 such names)
  17. why and how can somebody tell us whom to vote for are we kids or ignorants? Is not voting our personal matter. why mix religion with voting
  18. speaking so much about the youngsters what is the plan of action for the real upliftment of our youth.

  10
  1
 12. mm

  Superb article,some people throw money and get their job done. They take whole community for granted. They give gifts to religious leaders and make them their slaves. In his speech he said, he paid money to kalladka school. Was he not aware, who is kalladka that time? Or trying to fool us?

  12
 13. mm

  ಬಿದ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ಅಶೆ೦c ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎಲಿಸಾ೦ವಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಸೊವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಮೆಳಾನಾಸ್ತನಾ ಪಾಟಿ೦ ಧಾಂವಾಜೆ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಿದ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ಹಾಚೆ೦ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಕಾ೦ಯ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ. ಅಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾ ಮುಳ್ಳೆ೦ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾ೦ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾ೦ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ಅಪ್ಲೊ ಅಜೆ೦ಡಾ ಜಾರಿ ಕರ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹೆಂ ಮುಣ್ ಸಮ್ಜತಾ.

  17
 14. It is very simple… Someone wanted some publicity… So they sponsored the show, so called leaders arranged the show… And obviously he was felicitated with title… It is for mutual benefit… He got publicity and the leaders got sponsorship.

  9
  1
 15. Highly analytical. I am just ashamed of the mediocre mind of the people who study so much and take it upon themselves to lead the community. Gullible people are misled and and misused. When a programme of this magnitude takes place it is the bounden duty of these three bishops to observe the protocols and see that the reasons of holding such programme are well understood by everyone participating. It seems that even the bishops are unaware what is going on.It is really sad state of affairs. Catholic community has the all the potential to grow in every sphere but church doesnot facilitate. Today even after centuries of hardworking of our ancestors who put together the infrastructure of faith, building infrastructres, church is seen with begging bowl. Although it is able to be self reliant it still asks for donation. it owns scores of halls, shops, colleges, schools, perpetual income from different sources, it is still with a begging hand. A sad thing. Looking at these things faith gets shaken and it looks wasteful.

  11
  1
 16. mm
  Philip Mudartha

  ನಾಂವಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ನಾಂತ್ ತರೀ, ತೀರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮಾರ್ಲಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಯಾಜಕ್ “ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಸತ್ರಿ ಧರ್ತೆಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ ನಹಿಂ.

  16
  2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.