ಮಾರ್ಚ್ 8ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿವೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ‘ದಿವೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆಪ್ಲಿ 25 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಿಕೆಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲೊ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವರಾಂಚೆರ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ 2020 ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಅಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೆಮಿಂಕ್ ಆನಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮಾಯೆಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್ – ಲೋರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ, ಮಂಡಳಿ ಸಲಹ್‌ಕಾರ್ – ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ವ್ಯವಸ್ತಾಪಕ್ – ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ 2020 ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್, ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಶ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಪಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೇಸ್ ಡಿ’ಕ್ರೂಜ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮಾನಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

” ದಿವೊ – ಪತ್ರಾಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ 1995 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ ಮುಲುಂಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಪಿಯುಸ್ ಧಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್‌ಭರ್ ಲೋಕ್ ಆಸೊನ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ನಿವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಉರ್ಬಾ ಪರತ್ ಜಾಗಿ ಜಾಲಿ. ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದೆಲೆ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆ ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲೆ, ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂಚಿ ಕಾತಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ”

” ದಿವೊ – ಪತ್ರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಗಾರಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ಲಾಬೊನ್ ತಿ ಪರತ್ ಫುಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಪರತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಯ್ಲಿ ‘ದಿವೊ’ ಪತ್ರಾನ್ ತಾಂಕಾ ಉಗ್ತೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಜ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಟ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿ”

“ಆಜ್ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ ಲೇಖಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ನಾಂತ್ ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ‘ದಿವೊ’ ಪತ್ರಾ ದ್ವಾರಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಅಮರ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಆಧುನಿಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಕಾರ್ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾಂ, ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಕಾರಿತಾ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ” ಅಶೆಂ ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್ – ಲೋರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ, ಮಂಡಳಿ ಸಲಹ್‌ಕಾರ್ – ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ವ್ಯವಸ್ತಾಪಕ್ – ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಮೊಗಿಂನಿ ‘ದಿವೊ’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಬಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

One comment

  1. Naveen Kulshekar

    Bhov apurbaen tuvem amchem prokoton kelaim.Tuka amche thaun ulhas Ani Dev borem korum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !