Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 17

JHST 2

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ವಾಯ್ನ್ ಬಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ  ಘಡ್ಯೆನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೊ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ  ತೊ ವಿಗಾರಾ ಸಂಗಿ ಸಂವಾದೆರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್…ಬಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಶೀದಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಘಟ್ಮುಟ್ ತರ್ನಾಟೊ…ತಾಚಾ ಕಾರಾ ಬಾಗ್ಲಾ ದೆಗೆನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ  ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾಂ…ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ…

“ಸರ್… ತುಕಾ ಬೋಸ್ ಆಪಯ್ತಾ.”

ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.  ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಬೋಸಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್…

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೋಶ್ ‘ಕ್ಸೇನೊ’ ಆಫಿಸ್ ಚೇರಾಚೆರ್ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಶಣೆರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ತಾಕಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ… ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಕದೆಲಾ ಆವಾಜ್ ಆವಾಜ್ಲೊ.

ತ್ಯಾನಂತರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಫೊನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವಹಾರಾವಿಶಿಂ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಫೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾರ್, ತೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಸಂವೆಂ ಸಂವಾದೆಕ್ ದೆವ್ಲೊ.

ತ್ಯಾನಂತರ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ತೊ ತ್ಯಾ ಸಂವಾದೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂವಾದೆ ವೆಳಾ… ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ …

ವಿಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯಾ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಬಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂದಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್, ಆತಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಸಂಗಿಂ ತೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ಗೂಂಡ್ ಸಂಭಾಶಣೆರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾವಿಶಿಂಚ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಿವಿಧ್  ಗಜಾಲ್ಯೊ ಬೋವ್ ಘಂಭೀರಾಯೆನ್  ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿಂನಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರುನ್…ಬೋವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತೊ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂವಾದೆ ಆವ್ದೆಂತ್ …ಕೊಲೆಜ್ ದಿಸಾಂನಿ ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ವ್ ಹಟ್ಟಾನ್ ಆಧಾರ್ಲೆಲಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ, ರೌಡಿಪಣಾಂ …ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಬಿಂದಾಸ್ ಮಜೆಚೆಂ ತಶೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಜಿವಿತ್… ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಿಶಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರೆವರ್ವಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯೆ ಪುಡಾರಾವಿಶಿಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ದಾಂಬೂನ್ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್  ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂಧಾವರ್ವಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್.  ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್  ಥರಾನ್ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಮಳಾಬ್‌ಚ್ಚ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಅನ್ವಾರ್!

ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೆಂ ಅಶಾಂತ್ ಅಸಮಧಾನ್ ಬೆಂ ಭಿರಾಂತೆಚೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ಪಣಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಿಶಿಂ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಾಶೆಂ…ತಾಚೆರ್ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಬರೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್.

ಆನಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಆಪುಣೀ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ …ಸಮಡ್ತೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತ್ ತಶೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆನ್… ಮೌನ್‌ಪಣಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಸಮಡ್ತ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್  ತಶೆಂಚ್ಚ್  ಖುಧ್ಧ್ ರಿಶಭಾಚೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್….ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಮತಿಂತ್ ಶಾಣೆಪಣಿಂ ಬರೊಚ್ಚ್ ಆಟೊವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಘಂಭೀರ್‌ಪಣಿಂ ಸುತಾನ್ ಸುತ್ ಸೊಡವ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ….ಹಾಂಕಾ ಭೊಗ್ಚಿ ತಿ ಸಮಡ್ತೆ ಭಿರಾಂತ್…ಕ್ತೀಸ್ತೀ ಸಮಾಜೆ ಆಕಾಂತ್…ತಶೆಂಚ್ಚ್…ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ತಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆವಿಶಿಂ ಬರೊಚ್ಚ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್  ಆಪ್ಣಾಕ್  ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುನ್…ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತೆಂ  ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಟೊವ್ನ್ ತೊ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್… ಆಪುಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂದಾಕ್,  ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ  ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ  ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಾಸೊ ತಾಕಾ ಉದೆಲೊ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ … ಆಪ್ಲಿ ಶಾಣೆಪಣಾಂಚಿ ಚತುರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂ ಬರಿಂಚ್ಚ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮಿ. ಫೆಡ್ರಿಕ್ ” … ಎಕಾ ಖಚಿತ್ ಘಂಬೀರ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ಹ್ಯಾ  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಸೊಡ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್ ತೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ. ಆನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂವ್ ವಿಗಾರಾಕ್‌ಯೀ ತಿಳ್ಸಿತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತುಮಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್.”

♥   ♥    ♥

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್  ಕ್ಲೋಡಿಯಾ  ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ…ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಸರ್ಶಿಂ ಅಮ್ಸರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ವೊತ್ತಾಯೆಚೆರ್ ಶಹರಾಚೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶಯಾಂನಿಂ ಬರೊಚ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ… ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾವಿಶಿಂಚ್ಯಾ ಘಂಭೀರ್ ಘುಸ್ಪಡೆ ಗೊಂದೊಳಾ ವಿಚಾರೆಂತ್ ಮೆತರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್  ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ…

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘಡ್ಯೆ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಮೆಟಾಂ ಆವಾಜ್…ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರಾರ್ ಭೆಂ ಭರಿತ್ ಆಕಾಂತೆ ಠೊಕೆ…ಜೊರಾನ್ ಆವಾಜ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆ!

ಆಪುಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂದಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ರಿಶಬಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ…ಹೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘಡಿತ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ…

ಆತಾಂ ಎಕಾಎಕಿ ‘ವೇಳ್ ಉತರ್ನ್ ಜಾಲಾಂ! ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮತಿಂ ಆಪ್ಟೊನ್ ತೆಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಕಾಲುಬುಲು ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೆಂ!

ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚೊ ಹೊ ಘಂಭೀರ್ ವಿಶಯ್… ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪುಣ್  ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾತೆಲೆಲ್ಯಾ  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾಧ್ಯೆಕ್… ತೆಂ ಆತಾಂ  ಭೆಂಭರಿತ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಚುರ್ಚುರಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಎಕಾಎಕಿ ತಾಚಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಮಾಗ್ದೆಲೆನ್ … ತಾಚಾ ರುಮಾ ದಾರಾರ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ.

“ಪುತಾ… ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಕಾಂತೆ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ … ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ‘ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಆಕಾಂತೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ… ತೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಘಡಿ ಮೌನಾತೆಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್… ತಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸೆಕುಂದಾಂ ತೆಂ ತಿಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೌನ್ ಮತಿಂ…

ಕರೋಡ್ಪತಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ ತಶೆಂ ಭರ್ಮಾಚೆಂ ಘಂಭೀರ್ ಅಂತಸ್ತ್… ಶೆಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾನಿಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ದಾಟ್ ವಳ್ಕೆ ಶಾತಿ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮೌನತೆರ್ ಆಕಾಂತೆ ವಾದಾಳ್ ಉಟೈಲಾಗ್ಲಿ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿರೋಧ್ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ವಾತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಖಿಣಾನ್ ತಾಚೆಂ ವಿರೋಧ್ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಧೈರ್ ಪಾಲ್ವಾತಾನಾ…ತಾಚಿಂ ಕಾಂಪ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ…ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆವಯ್ಚೊ  ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ತೆಂ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ …

“ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …ಯೆ ಬಸ್.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಮೊವಾಳ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಹಿ ತಾಚಿ ಪ್ರಫ್ರಥಮ್ ಮೊವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್  ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ… ಘಡ್ಯೆನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಅಧೈರಾಚೆರ್ ಧೈರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಉದೆಲಾಗ್ಲಿಂ!

ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ… ಕಸಲ್ಯಾಗೀ  ಬಂಧಡೆ ಪರಿಗತೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ನಿರಾಳ್ ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್… ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್… ಹಾಂಚ್ಯಾ  ವೊರೆವಿಂಗಡ್  ಭೆಟೆಚ್ಯಾ  ವಿಲೆವಾರಿ ಖಾತಿರ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ…

ತಾಂಚಿ ಹಿ  ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್  ಆಪ್ಲೆಂ ಆಕಾಂತೆ ಹಿಂವ್ ಸುಟ್ಲೆಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೆಂ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉಧ್ಧೇಶ್ ತುಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಯ್….” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ ಆಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಧ್ಧೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಕ್‌ಚ್ಚ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುನ್.

“ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚಿ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಫಾವೊತಿ ಮಾಹೆತೆ ವಿಚಾರ್, ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ತುಕಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಭೆಟುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಥಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್…”  ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ  ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂತುನ್. ಆನಿಂ ತೆಂಯೀ ಕಸಲಿಚ್  ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ  ಕಾಳ್ಜಾಂತುನ್ ಉಮಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ… ತಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನೋದಬಾವಾ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಾಂನಿಂ …. ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೊಗಾ ಗಜಾಲಿ… ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ತೆಂ ವಿವರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ …ಹ್ಯಾಆದಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಆತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್‌ಯೀ ಮತಿಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್  ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಜಿರೊವ್ನ್  ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ  ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂಪವ್ನ್… ತಡ್ವುಂಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟೊನ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ… “ಕ್ಲೋಡಿಯಾ … ಕಸಲೆಯೀ ಆಕಾಂತೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ  ನಿಪುಣ್ ಶಾಣ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್… ಹಿ ದುಖಾಂ ಪೊಳ್ಕುರೊ ಲೇಪ್ ದಿತಾ.!….ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್… ”

“ಸರ್…”… ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಖಾಡುಂ ಮಾರುನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ… “ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ…  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂನಿಂ ಪೊಳ್ಕುರೊ ಮನೋಭಾವ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಂ!” ದುಖಾಂ ಮದೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಧೃಢ್ ಘಂಭೀರ್ ತಾಳೊ ಉಸವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಿಚಾರೆವಿಶಿಂ, ತಸಲೊ ಪೊಳ್ಕುರೊ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಮನೋಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲೊಯೀ ನಾಂ. ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯಯೀ ನಾಂ. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್…ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್… ಜಾಂವ್  ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ … ಖುದ್ಧ್ ಮ್ಹಜಿಂ  ವ್ಹಡಿಲಾಂ …ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಯಾ… ಹೆರ್ ಕೊಣೀಂ ಜಾಂವ್…ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಭಿವ್ಕುರ್ಪಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂ. ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಧೈರಾನ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ  ಮುಕಾರೀ ತಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧೈರಾನ್… ಮತಿಂ ಖಂಚೈಲ್ಲ್ಯಾ ಧೃಢ್ ನಿಚೆವಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.”

“ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತುಜೊ ತೊ ಧೃಢ್ ಮನೋಭಾವ್ … ಧೈರ್… ನಿಚೆವ್  ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾ ಸಲ್ವಾಲೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ? ಹಾಂವೆ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ!”

“ಸರ್ …” ಏಕ್ ಘಡಿ ತೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ತದೇಕ್ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಂಪಾರೆ ವೋಂಟ್ ಪುಸ್ಪುಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ…

“ಸರ್…ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಜ್ ಪ್ರಫ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಮೊಗಾಳ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚೊ ಮುಲಾಮ್…ತುಮ್ಚೊ ತೊ ಮೊವಾಳ್ ಮನೋಭಾವ್… ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ದುಖಾಂ ಝರಿ ವ್ಹಾಳಯ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಏಕ್ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಕುಂದಾಚ್ಯಾ ಮೌನತೆ ನಂತರ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ …

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆತಾಂ ಆಮಿ  ಪರತ್ ತ್ಯಾ ನೀಜ್ ಗಜಾಲೆ ಥಂಯ್ ಪರ್ತೊಂವ್ಯಾ. ಆಜ್ ತುಂವೆ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂ ಖಂಚೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಿಶಿಂಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಗಮನಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ  ಹಾಂತುನ್ ತುಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಯೀ ತಾಂಚೆ ವೊಂಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ…ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಗಿನ್ಯಾನೆಕ್, ಮ್ಹಜಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಮ್ಹಜಾ ಧ್ಯೇಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಶುನ್ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರುನ್, ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಸಾ”

“ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆದಿಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ  ತಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್…ತಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುನ್ … ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….”…  ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊ ದಾಂಬೂನ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ಹಿ ತಾಚಿ ತಿ ಭೆಟ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭೆಟೆ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತಿ ಆನಿ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ!….ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆಂತ್ ಆಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ  ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್”

ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ನದರ್… ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಖಂಚ್ಲಿ. ಆನಿ ತೆಂ ತಾಚೊ ಛಾರೊ ಘಂಭೀರಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಪರತ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ಆನಿ ರಿಶಬಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾ…ಜರ್ ತಾಚೊ ಹೊ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊ ಖರೊ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್…ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಧೈರ್ ದಿತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತೊಲೊಂ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಭಾಶೆನ್ ಆನಂದ್ ಲಾರಾನಿಂ ಉಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್…

“ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮತಿಂ ಖಂಚೊನ್ ಘೆ…”  ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… “ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲಿ  ಹಿ ಸಂವಾದೆ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತುಜೆ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ  ಜರ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಶರ್ತ್ ತುಂವೆಂ ಘಂಭೀರಾಯೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ತರ್… ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತುಕಾ ಪಡ್ಚಿನಾಂ. ತುಂ…”

“ಪೂಣ್ ಸರ್ …” ಆತಾಂ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಅಮ್ಸೊರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ. “ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಿಶಭಾಸಂಗಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂ…”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಜಾಲೆ. “ಕ್ಲೋಡಿಯಾ”…ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ…  “ಹಿ ತುಜಿ ವಿನಂತಿ… ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ತುಂಚ್ ಮೊಡುಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ತರ್ ತರ್”… ಮಾತ್ಸೆಂ ನರ್ಗಾಲೆಂ ತೆಂ… “ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಪುಣೀಂ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್‌ಗೀ?”

“ಕಿತ್ಯಾ…?!… ತುಜೆಂ ಲಾಗಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾಂ?!”  ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ವಿಜ್ಮಿತೆ ನದರ್ ಖಂಚವ್ನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.

“ನಾಂ ಸರ್…” ರಾಗಾನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬಿಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ…  “ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಬಾವೆ ಪರಿಣಾಮೆನ್ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್‌ಯೀ  ಗಿದಾ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಆನಿ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅದೀನ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಸರ್… ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಪಾಸ್ ಕರ್ನೆನ್…ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ  ಮೋಗ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚೆರ್, ದುಬಾವೆ ಮ್ಹೊರ್ ಘಾಲ್ನ್… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಯೇರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಫಟಿಂಗ್ ಘಾತ್ಕಿ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚಾ ವಂಚಕ್ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ…ಆತಾಂ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ ಭರ್ವೊಸೊ ನಾಂ ಜಾಲಾ.”.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ… ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ರಾಗಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ದೆಕ್ತಾಸ್ತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಪರತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ಪೂಣ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಡ್ಯಾಡಿಚೆರ್ ಕಸಲೊಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಾಂ. ತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಯೀ  ಕಾಂಯ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ನಾಂ.  ಜರ್ ಹಾಂವೆ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ …ಕಶೆಂ ತರೀ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಯೆತೆಂ. ಹಿ ತಾಂಕ್ ಮಾಕಾ ಆಸಾ.  ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ವಂಚನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ!.”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …” ತಕ್ಶಣಾಚ್ ಉಧ್ಗಾರ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… “ಹೊ ತುಜೊ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಮನೋಭಾವ್… ಅಸಲೆಂ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್, ಹಾಂವೆ ಯೆದೊಳ್  ಪಳೆಲ್ಲೊ ನಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ತುಜೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೊಲೊ ತೊ ತುಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ… ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ಪೂಣ್ ಸರ್…ಕಿತೆಂಯೀ  ಜಾಂವ್ ತುಮಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ದಯಕರುನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ, ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತೊಲೊ ಖಂಡಿತ್. ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿಚೆರ್ ಅಸೊಯೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲಾಗೀ… ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಮನೋ ದಬಾವೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾತೊಲೊ. ಆನಿ ನಾನಾಂತಿ ಪಿಡಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಾಯ್ಟ್ ಕರುನ್ ಘೆತೊಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ಮಾಮ್ಮಿಚೆರ್‌ ಯೀ  ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡುನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಂಟಕ್ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಉಟಯ್ತೆಲೆಂ!”

 “ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಡ್ಯಾಡಿಚೊ  ಹೊ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ದಬಾವ್ ಮ್ಹಜಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್. ತರೀ ಡ್ಯಾಡಿಚೆರ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಶೆಗುಣಾಕ್ ಮಾಂದೊನ್… ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಶಿಂವಣ್ ಘಾಲ್ತಾಂ.”. ಇತ್ಲೆಂ ಉಚಾರುನ್ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್. ಆನಿ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಧರ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್…ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸುಡಾಳ್ ಜಾವ್ನ್  ಉಲಯ್.”

ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿಂ  ಉಲಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ… ದೆಗೆಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ಅಂತರ್ ಘೆಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ತ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂವಾದೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹಿ ತಾಚಿ ಕರ್ನಿ …ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ  ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ರಿಶಭ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಂವಾದ್ ಸಂಪ್ಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್… ತೆಂ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಕುಶಿನ್ ಬದ್ಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ … “ಸರ್”  ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಣ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್…ಕಾರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಉದೆಲೊ. ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್  ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ಕಾರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಆನಿ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ದೆಂವಾಲಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ… ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಆಕಾಂತೆ ನದರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ಳಿ.

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ….ತೆಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ… “ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ನಾಕಾ.”

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಂಚಿ ನದರ್ ಗೆಟಿ ಕುಶಿನ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ದೊಳೆ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಲೆ! ಥಂಯ್ಸರ್ ತಿಂ ದೊಗೀಂ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ …

ಕ್ಲೈವ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವೆತಾ ►►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.