ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್

AC01
ಆಂಟನ್ ಚೆಕಾವ್ https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Chekhov

ರಾತ್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಇವಾನ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿಚ್ ಪೇಪರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಗಳ್ಳೊ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಖಂತಿ ವಿಣೆ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರೂಬಲಾಂ ಜೊಡ್ತಾಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಪೇಪರ್ ಪಳೆಂವ್ಕಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಿಂ.” ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತಶೆಂಚ್ ಲೊಟ್ರೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪುಣಿ ದಿಲಾಂಗಿ ಪಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ”

ಪಾನಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಇವಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಲೊಟ್ರೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ದಿಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಪುಣ್ ತುಂವೆ ಕೆದಾಳಾ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿಯ್?”

” ಪೋರ್ ಮುಂಗ್ಳರಾಚ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ.”

“ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್.”

ತಿಣೆ ಭಿತೆರ್ ವಚೊನ್ ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

“ಹಾಂ.. ಸೀರಿಯಲ್ 9499, ನಂಬರ್ 26.” ತಿಣೆ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ರಾವ್. ಪಳೆತಾಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?.. ಸೀರಿಯಲ್ 9499, ನಂ.26. ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೂ?”

ಇವಾನಾಕ್ ಅದೃಷ್ಠಚಾ ಖೆಳಾನಿಂ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ನಂಬರಾಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪೇಪರ್‌ಯೀ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಸೀರಿಯಲಾಂಚಾ ಕೊಲಮಾರ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೋಟ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಸಿನಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ 9499 ನಂಬರ್ ತಾಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಆದಾಳ್ಳೆಂ! ತೊ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಚ್ ನಾ! ಕೊಣೆಂಗಿ ತಾಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಪೇಪರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ನಂಬರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಪೊಟಾಚಾ ಗೂಂಡಾಯೆಂತ್ ಕಸಲಿಗಿ ಖುಶಾಲ್ಭರಿತ್ ಥಂಡಾಯ್ ಉದೆಲಿ.

AC02

“ಮಾಶಾ!” ತಾಣೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. (ರಶ್ಯನಾಂತ್ ಮೇರಿ ವ ಮರಿಯಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಮಾಶಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ) “9499 ಆಸಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ!!” ತೊ ಉಸ್ಮೊಡ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂವ್ಸರಾನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಛಾರೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಯೆತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ.”

“ನಂಬರ್ ಆಸಾಗಿ?” ತಿನೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಂಬರ್ ಯೀ ಆಸಾ… ಆಸ್ತೆಲೆಂ! ಹಾಂವೆ ಸಿರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತರೀ, ಮಾಶಾ..”

ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೂರ್ಖ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ವಸ್ತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶೆನ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿಂ, ತಿಣೆಂಯ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯೊ ತಿಯೀ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲೊಟ್ರಿ ಜಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ತಿಕಾಯ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಲೊಟ್ರಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುನುಂಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ಚೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಚ್ ಸಯ್!

“ತೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಟಿಕೆಟಿಚೆಂ.” ಸಬಾರ್ ವೆಳಾಚಾ ಮಾವ್ನಾ ನಂತರ್ ಇವಾನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಟ್ರಿ ಜಿಕ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ, ಅವ್ಕಾಸ್.”

“ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆನಾಂಯ್?”

“ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ! ಆಮ್ಕಾಂ ನಿರಾಸ್ ಭಗುಂಕ್ ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಅಮ್ಸೊರ್ ಕಿತ್ಯಾ? ತೆಂ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್.. ಅತ್ತಾಂ ಪಳೆತಾಂ. ಬಹುಮಾನಾಚೊ ಐವಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಂಯ್? 75 ಹಜಾರ್ ನೆ?! ಹಾಂ.. ಹೆ ಫಕತ್ ಪಯ್ಶೆ ನ್ಹಯ್. ಸಕತ್!.. ಬಂಡ್ವಾಳ್!!.. ನಂಬರ್ 26.. ಚಿಂತ್ಯಾ, ಲೊಟ್ರಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಲಾಗ್ಲಿ… ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮಾಶಾ?”

ತಾಣಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಲೊಟ್ರಿ ಜಿಕ್ಚಿ ಸಂಭವನೀಯತಾಚ್ ತಾಂಕಾ ಚಕಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ.. ಎಕಾದವೆಳಾ ಲೊಟ್ರಿ ತಾಂಕಾಚ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ? ಕಿತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಇವಾನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಿಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ.

“ಎಕಾದವೆಳಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್‌ಚ್ ಬದಲ್ತೆಲಿ! ತಿ ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತುಜಿ. ಎಕಾದವೆಳಾ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೊಂ ಜಾ ಣಾಂಯ್?.. ಹಾಂತ್ಲೆ 25 ಹಜಾರ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಭುಂಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖರ್ಚಿತೊಂ. ಧಾ ಹಜಾರ್ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಧವರ್ನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೊ  ಐವಜ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಧವರ್ನ್ ವಾಡಿಂತ್ ಚ್ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ತೊಂ.”

“ಭುಂಯ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಮತ್ ಆಸಾ.” ಇವಾನಾಚಿ ಘರ್ಕಾರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ಗಿಮಾಳ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಚಿ ಗರಜ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಆಸಾಜೆ. ತಾಂತು ಅತಿರಿಕ್ತ್ ಆದಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ…”

ತಾಚಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಚಿಂ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ರುಪ್ಣಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ.. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಿಂತುರಾನಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ವೆಕ್ತಿ ತೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೊ. ಭರ್ಪೂರ್ ಸಂತುಷ್ಠ್. ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ತಂದ್ರುಸ್ತ್. ಎಕಾ ಗಿಮಾಳ್ಯಾ ದನ್ಪರಾ ಗಡ್ದ್ ಜೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ತೊ ಎಕಾ ವಾಳಾಚಾ ದೆಗೆನ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ರೆಂವೆರ್ ವ ಎಕಾ ಫಳಾ ರೂಕಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ನಿದೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ದೊಗಾಂ ದಾಕ್ಟುಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆನಿ ಚೆಡುಂ ಬಗ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ರೆಂವ್ ಭೊಕೊರ್ನ್ ವ ತಣಾರ್ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ನಿದೆಚಾ ಅಮಾಲಾನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಹಾಳೂ ದಾಂಪುನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಟೊನ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ವೆಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಕಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದೀ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಪೊರ್ವಾಂಯೀ ಒಫಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ! ಪೊರ್ವಾಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮುಕಾರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ! ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ತಾಚಿ ನೀದ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಟೊನ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ವ ಆಳ್ಮಿಂ ಸೊದುನ್ ರಾನಾಕ್ ವೆತಾ ವ ಹಳ್ಳೆಚೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ವಾಳಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ.

ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚಾ ವಗ್ತಾ ಹಾತಾಂತ್ ತುವಾಲೊ ಆನಿ ಸಾಬು ಘೆವ್ನ್ ಇವಾನ್ ನಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ. ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಹರ್ಧೆಂ ರಗಡಿತ್ತ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳಿ ತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾತ್. ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್ಸಾತಾಚ್ ತಾಕಾ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚ್ಹಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ರಾತ್ಚಾ ಜ್ಹೆವ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ವಾಯ್ನಾ ಸವೆಂ ಗಪ್ಪೆ!

“ನಾಡಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್?” ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಿ ಯೀ ಬಸ್‍‌ಲ್ಲೆಡೆಚ್ ಸಪ್ಣೆತಾಲಿ! ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಯೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಇವಾನ್, ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲೊ ಆನಿಕೀ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ನಾಡಾಂತ್ ಶರತ್ ಕಾಳಾಚಾ ಅಚಾನಕ್ ಪಾವ್ಸಾಂಚೆ ಆನಿ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಂಚೆ ಕಲ್ಪನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕುಡಿಕ್ ಬರೆಂ ಹಿಂವ್ ಲಾಗಾಜೆ ತರ್ ತಾಣೆ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಚಲಾಜೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ವೋಡ್ಕಾ, ಚಾಕೊಂಕ್ ಲೊಸುನ್ ಮಿರಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಜ್ ಲ್ಲಿಂ ಆಳ್ಮಿಂ! ಆಹ್!! ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೋಡ್ಕಾ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಲೊ! ಹಿತ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಜಾ ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಮೂರ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬಯಿತ್ತ್, ಕೆರೆಟಾಂ ಆನಿ ಮುಳೊ ಹುಮ್ಟುನ್ ಹಾಡುನ್ ಅವಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರಿತ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ತೃಪ್ತೆನ್ ಉಸಾಲೆ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಜಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಮೆಗಜಿನ್ ವಿಂಚುನ್ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮೆಗಜಿನ್ ತೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಲಾನ್ಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತೊ ಕಲ್ಪನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ..

AC03

ಶರತ್ ಕಾಳ್ ಕಾಭಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಪಾವ್ಸಿಲೊ ಕಾಳ್ ಸುರು ಜಾತಾಲೊ. ನಿರಾಶ್ ದಾಯೆಕ್ ವಾತಾವರಣ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಪಾವ್ಸ್. ರಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿಣ್ಗೆ ರೂಕ್, ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆ ಬರಿಂಚ್ ನಾ. ಹಾಡಾಂನಿ ರಿಗ್ಚೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ. ಭಿಜೊನ್ ಆಂಕುಡ್ಚಿಂ ಸುಣಿಂ, ಘೊಡೆ, ಕುಂಕ್ಡಾಂ. ಘರಾ ಭಿತೆರ್ ಚ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ!

ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಇವಾನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಭರ್ ಥಾಂಬೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮಾಶಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಭಂವೊನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತೆತ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

ವರ್ಸಾಚಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತೆನ್ಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ವ ಇತೆಲಿಕ್.. ವ ಭಾರತಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

“ವ್ಹಾಹ್! ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಭಾಯ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತೆತ್ ಆಸಾ ಸಾಯ್ಬಾ! ಖಂಚಾಕೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಿಕೆಟಿಚೆಂ ನಂಬರ್ ಪಳೆ ನೆ?” ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ರಾವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ರಾವ್. ಪಳೆತಾಂ. ಅಮ್ಸೊರ್ ಕಿತ್ಯಾ?”

ತೊ ಕುಡಾ ಭಿತೆರಚ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಎಕಾದವೆಳಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಪ್ಣೆ ಸಂಗಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾತ್ ತರ್? ಥತ್ತ್.. ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಗೀ, ಘರಾ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾಗೀ..ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ? ತುಕಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಉದ್ಕಾ ಬರಿಂ ಖರ್ಚಿತಾಯ್.. ಹೆಕ್ಕ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂಗೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ರಯ್ಲಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲೆಫಡಾಫಡ್!..  ಲಾಂಬಾಯ್ಕೀ ಹಿಚ್ ಲದಿನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಎಕ್ಸುರೊಚ್.. ಭಂವ್ತಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ಚಿಂ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮಝಾ ಆಸತ್! ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಸಟ್ಲ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಪುರ್ಪುರೊನಂಚ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ನಿವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ಟೇಶಾನಾಚೆರ್ ರಯ್ಲ್ ಥಾಂಬ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣೆ ಹುನ್ ಉದಾಕ್, ಬ್ರೆಡ್, ಲೊಣಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ತೊ ಕಲ್ಪನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಮಾರಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಜೆವಾಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರ್ಚಿ ನಾ!

ತಾಣೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಕುಶಿಕ್ ಏಕ್ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಆಪ್ಣೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುಂಚೆ ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಸ್ಚಿ ನಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಚಿ, ಮ್ಹಜಿ ನ್ಹಯ್! ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ತಿಣೆ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೆಂ ತರೀ ಕಸಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ! ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹೊಟ್ಲಾಚಾ ರೂಮಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಕಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪೊಣಾಕ್, ಹುರುಪಾಕ್ ತಿ ಸಮಾಸಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂಚ್  ನಾ. ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಎಕಾ ಸುಂದರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭುಲಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ತಿ, ಯಾನೆ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಚಾ ವಾಸಾಂತ್ ಬುಡೊನ್, ಆಡ್ ಪೆಂದಾರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಆಕಾರ್ ನಾತ್ಲಿ ನಾಡ್ಕಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕಶೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ!

ನೇಪಲ್ಸ್ ಗೀ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗೀ… ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಅನಾವಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಆಪ್ಣೆ ತಿಚೆರ್ ಚ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಲೊಟ್ರೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಚ್ ತಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರ್ತೆಲಿ. ಹಾಂವೆ ಖರ್ಚುಂಚಾ ಹರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ನದರ್ ಧವರ್ನ್ ಟೀಕಾ ಕರ್ತೆಲಿ.

ಇವಾನಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್ ತಿಚೆ ಭಾವ್, ಭಯ್ಣಿ, ಮಾವ್ಶ್ಯೊ, ಬಾಪ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೃತಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಲಾಳ್ ಗಳಯಿತ್ತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತೆಲಿಂ. ನಾಡ್ಕಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ಖಂಯ್ಚಿ ! ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಯೀ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ನಾ.

“ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ.” ತೊ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾನ್ ಮತಿ ಭಿತೆರ್ ಚ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಯೀ ವಿಕಾಳ್ ನಾಗಿಣೆ ಬರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಗ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ:

“ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಮಹತ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಅನ್ಪಡ್ ಗಾಡ್ವಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಚೂಡ್. ಎಕಾದವೆಳಾ ಲೊಟ್ರಿ ಪುಣಿ ಜಿಕಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೆಂಭರ್ ರೂಬಲಾಂ ದೀತ್. ಬಾಕಿಚೆ, ಆಪುಣ್‌ಯೀ ಖರ್ಚಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಂದ್ರಾ ಗಾಂಟಿ ಬಾಂದುನ್ ಲಿಪೊನ್ ಧವ್ರುಂಕ್ ಆಸಾ.

ತಾಣೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸ್ಯಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ದ್ವೇಷ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಠಾಳೊ ನಿಶೆತಾಲೊ. ತಿಣೆಂಯ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಉಭಾರ್ಲಿ. ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂಯ್ ದ್ವೇಷ್, ರಾಗ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಿ ಯೀ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಿಕಾಯೀ ತಿಚಿಂಚ್ ಯೋಜನಾಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ.

ತಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ತಿಣೆ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿಂ. ತಿಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ ಹಕ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ’ಸ್ಲಿ.

‘ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ಚಿಂ ಬೋವ್ ಸಲೀಸ್! ಪುಣ್ ತುಕಾ ಗೊಯ್ಟಾಂಯೀ ಮೆಳ್ಚಿಂ ನಾಂತ್!” ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ.

ತಿಚಿಂ ಮೌನ್ ಸಳ್ಸಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಇವಾನಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆದಾಳ್ಳಿಂ. ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದ್ವೇಷ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಮಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಜಾಲಿ. ಸೋಫಾ ವಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಣೆ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ಚವ್ತೆಂ ಪಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

“ಸೀರಿಯಲ್ 9499. ನಂಬರ್… ಒಹ್!!.. 46!! 26 ನ್ಹಯ್!!” ತಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ತೃಪ್ತಿ ನಿಶೆತಾಲಿ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ದ್ವೇಷ್ ಆನಿ ಕುರ್ಡೊ ಭರ್ವಾಸೊ ತ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿತ್ಳೊನ್ ಸದಾಂಚಾ ನೀರಸ್ ವಾತಾವರಣಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆಧಿಂ ಜೆವ್ ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಲಾನಾಸ್ತಾಂ ಪೊಟಾಂತ್ ಫಾತೊರ್ ಜಾಲಾ’ಶೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಕಸಲೆಂ ದಳ್ದಿರ್ ಘರ್ ಹೆಂ…” ಇವಾನ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿಚ್ ಕಾರಣಾವಿಣೆ ತಾಪ್ಲೊ. “ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಕೋಯ್ರ್.. ಕಾಗ್ದಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ…ದುಳ್.. ಥುತ್ತ್! ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ಚಾಂಕೀ ಜಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೂಕಾರ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ!”

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ.

[ ಮೂಳ್: ಆಂಟನ್ ಚೆಕಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾ ಥಾವ್ನ್ : ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ]

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

58% feel joy. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
7 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Beautifully translated story. With the possibility of sudden wealth the inevitable greed crawls in. Human beings are never prepared for sudden changes in fortune or misfortune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !