ದುಬಂಯ್ತ್ ಕಾವ್ಯ್ ರಸಿಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲಿ ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ

ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ, ಯುಎಯಿಚ್ಯಾ ಕವಿ ಮಿತ್ರಾಂನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ರಿ.ಕಾಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾರ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ ಕವಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಸರ್ತ್ ಯುಎಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ್ ರಸಿಂಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ.

ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವ್ಹರಾಂಕ್ ಹಿ ಸಾಂಜ್ ದುಬೈಚ್ಯಾ ಸ್ಮನಾ ಹೊಟೇಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸ್ವಾಗತಾ ನಂತರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯುಎಯಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ, ನಟ್, ಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ.

ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಯುಎಯಿಚೆ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ರೋಬಿನ್ ನೀರುಡೆ, ಅಂತೊನಾಮ್, ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾ, ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಸೀಮಾ ತಾಕೊಡೆ, ವಿವಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಜಾಲ್, ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೊಡಿ, ಅನಿಲ್ ಕರ್ಡೊಜಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್, ಡ್ಯಾರೆಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ, ಡೈನಾ ಶರಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಭೊಟಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ, ಪಿ ಜೆ ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಆನಿ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸ್ ಬೊಳಿಯೆ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ನವ್ಯೊಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂಕ್, ಪ್ರೇಮಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾ ಹಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಸಾದರ್ಪಣ್ ತರ್, ಕವಿ ವಿವಿಯನ್ ಆನಿ ಸೀಮಾ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ಪಣಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕವಿ ಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಗೀತ್ ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕವಿ ಆರ್ಥರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಸಂಗಿ ಇತರ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಾದರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾದ್ವಾರಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿ ಆರ್ಥರಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ್ ಚಲಾವಣ್, ಮುಖ್ ಭಾವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಾವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಷಕ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿ ಪಿ ಜೆ ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಹಾಚ್ಯಾ “ನಿರ್ಭಾಗಿ ಅವಯ್” ಕವಿತೆವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪರ್ಲೆಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಕಾಂ, ಪ್ರತಿಮಾ ಆನಿ ಕವಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಬ್ದಾನಿಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಪಾವಂವ್ಚಾ ಥಂಯ್ ಕವಿ ಕಶೆಂ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ನಾನುನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ನಿರ್ಭಾಗಿ ಅವಯ್ ಕವಿತಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಆರ್ಥಾವಿಶಿಂ ನಾನು ಮರೋಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕವಿ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಶೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಅನುವಾದಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಕಿಶೂನ್, ಇತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾರ್, ಇತರ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಇತರ್ ಭಾಶೆಕ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಭಾಶೆಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೂಂಡ್ ಜಾತಾ, ಇತರ್ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹೆದಾರ್ ಆನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲವ್ನ್, ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಯೋಜನಾಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಮುಖಾರ್ ಉಲವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಝುಜಾಥಳ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಥಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಥ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಯ್ತಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕವಿ ಕವಿತಾ ರಚುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಗ್ರತಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಯ್ರ್ ಉಬಯ್ತಾ ತರ್, ಇತರ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಆನಿ ಭವಿಕ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ. ಕಾರ್ಯಾ ನಂತರ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಟ್ನೆಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಸಂಗಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಮಾಪ್ತ್ ಜಾಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !