ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ‘ನಾಚುಯಾಂ ಕುಂಪಾಸಾರ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್

ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಚುಯಾಂ ಕುಂಪಾಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ತೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 15, 2020 ಆಯ್ತಾರಾ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಹಾಂಣಿ ರೇಡಿಯೊ ಸಾರಂಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಐ., ಏರ್ ಕಂಡೀಶನ್ಡ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಹಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೆಂ ಎಲ್. ಸಿ. ಆರ್. ಐ. ಹೊಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಚಾಪೆಲಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವೆಕುಶಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2 ವೊರಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್ – ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ತೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಆಸುನ್ ಟಿಕೆಟಿಚಿ ದರ್ ರು. 100 ದವರ್ಲ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಟಿಕೆಟಿಚಿ ದರ್ ರು. 50 ಮಾತ್ರ್. ತಾಂಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಫೊಟೊ ಆಸ್ಚಿ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರಿ ಆನಿ ಲೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ವೀಸ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ’ನಾಚುಯಾಂ ಕುಂಪಾಸಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಕ್ 24 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್, 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂಚ್ 10 ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

ಟಿಕೆಟಿ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತರೀ, ಪ್ರದರ್ಶನಾ ದಿಸಾಯ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ. ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 9810118677 ಯಾ 9980136297 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !