Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಪೂತ್

ವಿ ಪಿ. ಜೆ . ಕರುಗಳ್ನಡೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕುನ್ ಜಾಣಾ. ತೊ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಕ್ಲಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ, ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬಿಜ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಬಾಜ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್.ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್ಚೊ ಫರ್ಮಳ್ , ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚಿ ಮೂರ್, ಶೆತಾಂ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಫಳಾಂಚೊ ಸುವಾದ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ದುಖಿ ಆತ್ಮೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ , ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ‘ನಿಮಾಣಿ ಸೈರಿಕ್’ , ‘ಆಮಿ ತೆಗಿ ಭಯ್ಣಿ’ , ‘ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕಾಪಾಡ್’ , ‘ತಿ ರಾತ್’ – ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಖಿಳೊ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್.

KS48

ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಕವಿಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆರ್ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮುಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಉದಾಹರಣ್. ಆನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಿನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

KS50

ಆತಾಂ ವಿಷಯಾಕ್ ಯೆತಾಂ.ಆಸಲೊ ಏಕ್ ಪಾಪ್ , ಸತ್ತಿ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂವೀಣ್ ಕವಿ , ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆಚಿ ” ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್” ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾ….ಕಸಲಿ ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಧಾರುಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕವಿನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ವಿಣ್ಗಿ ಆವಯ್
ದೊನೀ ಹಾತ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್ ಆಶೆ
ಸಂಗಿಂ ತಾಂಡೆಲ್ ಪೂತ್ ಪಿಶೆ
ಆಸ್ವೆಲಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಕಶೆ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಮ್ಹಾನ್ ರಾಕ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪುತಾಂಚೆಂ / ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ . ಪೂಣ್ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಕಾಮುಕಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ? ಆಬಲ್ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ? ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಚಾಸರ್ ಮ್ಹಾನ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಿಚ್ಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚಿ ಆತಾಂ. ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ , ಆಪ್ಲೊ ಮ್ಹಾನ್ ಧಾಂಪುಂನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಾಜಕಾರಣಿ , ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗ್‌ಪತಿ , ಧರ್ಮಾಂದ್ಳೆ ನಾಯಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಲಾಗೊನ್ ದೇಶಾಕ್ ಲುಟ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತೆ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಶೆ ಆಸಾತ್ ? ಕವಿನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಪಳೆಯಾ… ” ಆಸ್ವೆಲಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ “… ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ವೆಲ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪುರೊ . ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ರಾಕ್ತಾತ್, ತರ್ ? ತರ್ ಹೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ವೆಲ್ ಕೋಣ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಕೋಣ್ ?

ತಕ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಶಿರೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ಭಂಡ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್
ಪದ್ವೆ ಆಶೆನ್ ಆವಯ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್
ಕಥಕ್ಕಳಿ ನಾಚ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್
ಖೊಟೊ ಮುಟಿ ಸುಜೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ನಾಚಾಂಚೆ ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ಆಸಾ (ತಮಿಳ್ನಾಡು), ಕಥಕ್ ಆಸಾ (ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್),ಕೂಚಿಪುಡಿ ಆಸಾ (ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ್) , ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆಸಾ (ಒರಿಸ್ಸಾ) , ಸತ್ತ್ರೀಯಾ ಆಸಾ (ಆಸ್ಸಾಮ್) , ಮಣಿಪುರಿ ಆಸಾ (ಮಣಿಪುರ್) , ಮೊಹಿನಿ ಆಟ್ಟಂ ಆಸಾ ( ಕೇರಳ ).ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕವಿನ್ ಕಥಕ್ಕಳಿಚ್ ( ಕೇರಳ ) ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಹಾವೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾಟ್ಯ್ ರೂಪಕಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಸಾದೆಂಪಣ್ , ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ಹಾಸೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರ್ ಕಥಕ್ಕಳಿ ನಾಚಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ , ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ತಾ. ಕವಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆದ್ಭುತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಮಾನಾನ್ ತಕ್ಲೆ ಬಾಗಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾ. ತಕ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಶಿರೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ , ಭಂಡ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ವ್ಹಯ್…..ಸಾರ್ಕೆಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಜ್ಞಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನಂಯ್ಗೀ ಹ್ಯಾ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಶಿರೊ ಬೊರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯೊ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಿಂಚ್ಯಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಶಾಹಿ ಆಡಳಿತಾ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೇಶಾಂತ್ ಕಾನೂನಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ವಿರೋದ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಧಿಕಾರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಜಾತಾ, ಕಾನೂನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ನಿತಿದಾರ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿವಿ , ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಚೆ ವಿಡಿಯೊ ಫಕತ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್. ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾ ವಯ್ರ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ , ಕೊಣಾಂಕ್ ಜೈಲಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ , ಖಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಜೈಲಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ರಗ್ತಾಚಿ ವಾಳೊ ವಾಳವ್ನ್ , ಆಂಗ್ ಭರ್ ಮಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾಶೆಂ ಗಾಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಮಾರುನ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಉಟೊಂಕೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ , ಬಸೊಂಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ತಶೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ , ಕೊಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಹಾಣಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಫಕತ್ ತೊಣ್ಕೆ , ಪಾತೊರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೆ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕರಿನಾಂತ್. “ಗೋಲಿ ಮಾರೋ ಸಾಲೊಂ ಕೊ ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ಂಚ್ ರಾವೊನ್ ಗುಳೆ ಮಾರ್ತಾತ್. ಹಟ್ ಧರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ 4 – 6 ದೊಳೆ ಸಯ್ತ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ರಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್ ದೇವತೆಕ್ ಎಕ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂಯ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಠೀವಿ ಮುಖಾರ್ ಸಿಸಿಟಿವಿಚೆ ಸಯ್ತ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ತಾತ್ ವಾ ದಾಂಪಾಯ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಕಾನೂನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಘುಂವ್ಡೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಕವಿ ಮುಣ್ತಾ ” ಬಾವ್ಡಿ ತಾಕ್ಡಿ ಆಪ್ಶಿಚ್ ಧೊಲ್ತಾ”

ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್

ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ವಿಣ್ಗಿ ಆವಯ್
ದೊನೀ ಹಾತ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್ ಅಶೆ
ಸಂಗಿಂ ತಾಂಡೆಲ್ ಪೂತ್ ಪಿಶೆ
ಆಸ್ವೆಲಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಕಶೆ
ವಿಕೃತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಖುಶೆ

ತಕ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಶಿರೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ಭಂಡ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್
ಪದ್ವೆ ಆಶೆನ್ ಆವಯ್ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್
ಕಥಕ್ಕಳಿ ನಾಚ್ ನಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್
ಖೊಟೊ ಮುಟಿ ಸುಜೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್

ಅರ್ನುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಾನುನಾ ಕಾಂಟೆ
ತಾಕ್ಡಿ ಬಾವ್ಡಿ ಆಪ್ಶಿಚ್ ಧಲ್ತಾ
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಕಾಳೆಂ ದೆಕುನ್
ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಾತಿಕಚ್ ಉಡ್ತಾ
ಆವಯ್ ಬಾವ್ಡಿ ವಿಣ್ಗಿಚ್ ರಡ್ತಾ

ನಾಂಗರ್ ಖೊರೆಂ ರೈತಾ ಹಾತಿಂ
ಭರ್‍ತಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾ ಪೊತೆಂ
ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ
ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಮೊಡೆಂ ಲಾಂಬ್ಲಾಂ
ಆವಯ್ ಕಾಳೀಜ್ ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ರಡ್ಲಾಂ

ತಿಚೊ ಶೆಲೊ ಹಾಣಿಂಚ್ ಕಾಡ್ಲಾ
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಚೊಳಿ ದಿಲ್ಯಾ
ನಾಂತ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಆಂಗಾರ್
ನಾ ಕಸ್ಲೇಂಯ್ ಭಾಂಗರ್ ಶಿಂಗಾರ್
ಆವಯ್ಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಕುನ್ ಖೆಲಾಂ

ತಿತ್ಲೇಂಯ್ ತರಿ ಭರ್‍ಲೆಂನಾ ಹಾಂಚೆಂ
ರಗ್ತಾ ಮಧೇಂಯ್ ವೀಕ್ ಘಾಲಾಂ
ರಂಗ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ
ಸುರಿಯೊ ತಲ್ವಾರಿ ಹಾತೆರ್ ಜಾಲಾಂ
ಆವಯ್ ರಗತ್ ಚಿಂವುಂಕ್ ದಿಲಾಂ

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕೆಲಾಂ
ಗಾಯೆಕ್ ಆವಯ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ
ತ್ಯೆಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ಚಿರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ
ವಿಶ್ವೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆಲಾಂ
ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಕ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲಾಂ

ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ರಾಜ್ ಪದ್ವಿ
ಜಾಂಗಡ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ
ಪೊಟ್, ಮೆಂದು, ಕಾಳೀಜ್ ಆನ್ಕಟಿ
ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್
ಭಜನ್ ದೇವ್ ಫಕತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಕ್.

► ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್, ಕರುಗಳ್ನಡೆ

ಹಾವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕವಿನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ರಯ್ತಾಂವಯ್ರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಚಡ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತೊ ಜಾಣಾ. ದೇಶಾಚೊ ರಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೋಲ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರಯ್ತಾಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜೊಡ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಕವಿ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಪೊತಿಂ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಶಾಹಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರಯ್ತಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂಗಿ…ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ಘಾಮಾ ರುಪಿಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ರಯ್ತ್, ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ತಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರಯ್ತಾಕ್ ಆತ್ಮ್‌ಹತ್ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‌ಚ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೇಶ್‌ಚ್ ರಡ್ತಾ. ದೇಶಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಕಂಗಾಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿಶ್ಚಿತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಸ್ವೆಲಾಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತೆ ಆಸಾ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಜೈಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆತೆದ್ನಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೊ ಉದಾರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಹೆ ಆಸ್ವೆಲಾ ತಸಲೆ ಪೂತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಕೃತ್ಯ್ ಖಂಡನಾರ್ಹ್, ಕೊಣಿ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ನಂಯ್. ಪುಣ್ ಆಸ್ವೆಲಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಸೆಜಾರಿ ದೇಶಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬಿರಿಯಾನೊ ಖಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಪುಲ್ವಾಮಾ ತಸಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ಆರ್‌ಡಿಎಕ್ಸ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಸೈನಿಕ್ ಮಾರ್ಥಿರ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ? ಆವಯ್ ಸಮಾನ್ ದೇಶಾಕ್ ಲುಟುನ್ ಠಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ್ಪತಿ ದೇಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ದಿವಾಳಿ ಕರ್ನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ? ತರ್ ಕೊಣೆ ಕಾಡ್ಲಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಶೆಲೊ ? ಹ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಖಂಯ್ ಉರ್ತೆಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಯ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಶ್ರಂಗಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ?

KS49

ಕವಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹನಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾವಾನಾಂತ್. ದೇಶಾಂತ್ ಧರ್ಮಾ – ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಪಾತಾ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ನದರ್ ಕವಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಂಚೆಂ, ಸರ್ವ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ-ಸಾವ್ಜಾಂಚೆಂ, ಮನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ, ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಬಣ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮದೆಂಯ್ ವೀಕ್ ಭರ್ಸುನ್, ತಾಚೊ ರಂಗ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂನಿ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಆತಾಂ ದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ತರ್ ಹಾಂತುಂ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಣಾಕ್ ? ಬೂಕ್ ಆನಿ ಪೆನ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಜ್ ಸುರಿಯೊ, ತಲ್ವಾರಿ ಆನಿ ಬಂದೂಕ್ಯೊ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ರಗಾತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಯುವಜನಾಂಗಾಚೆಂ ತರೀ, ಉಕ್ಸಾಣ್ ದೇಶಾಕ್‌ಚ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿ, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ವಿರೋದಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ, ಧರ್ಮಾ ವಿರೋಧ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ದೇಶಾಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ಕತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದೇಶಾಕ್‌ಚ್ ಲುಟುನ್ ಆಸಾ. ದೇಶಾಚೆಂ ಸಮ್ರದ್ದೆಚೆಂ ರಗತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂನಿ ಚಿಂವೊಂನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ.

ಆಜ್ ಆವಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಗಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ? ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹನಾಂತ್ ಗಾಯೆಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆನಿ ಆವಯ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳಾಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ಆಸ್ವೆಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಪುತಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆನಿ ಸಂತತ್ ಆನೀಕಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಆವಯ್ಚೊ ಮ್ಹಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ಗಾಯೆಕ್ ಚಿರುನ್ ಗಾಯೆಚೆ ವಿಶ್ವೆ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಬೀಫ್ ನಿರ್ಯಾತಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬ್ರೇಜಿಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕಸಲಿ ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ದುರ್ದಶಾ ನಂಯ್ಗೀ ? ತರ್ ಹೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ?

ಹ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾ ತೆಂ ಕವಿನ್ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಾರಾಂತ್ ಸುಂದರ್ ಥರಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ದವರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಕಶೆಂ ದೇಶಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆನಿ ನಾಗ್ಡೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಾಂವ್ದಿತ್ ತಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಕಾನೂನ್, ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚಿಂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಆನಿ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಹೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕಾಚ್ ಜಿವಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಆಂಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಬ್ಲೆಸಾಂ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ವೆಲ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್, ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಭಜನ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಚೆ ಬೊಕ್ರೆ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಭುಲೊನ್ ಆಜ್ ದೇಶಾಂತ್ ಕೊಮುವಾದ್ ಆನಿ ಆತಂಕ್ವಾದ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆ ಭಯೊತ್ಪಾದಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾನಿ ರಾವೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ದೇಶಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರೊವ್ನ್, ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿವೊವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿರಿಗುಂಡಿಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬೊಕ್ರೆ ಜಾತಾತ್.

KS38

ಆಶೆಂ ಕವಿನ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ . ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕವಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ನಂಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ದುಖಿ:ಭರಿತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರಿಂ ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಕವಿ ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ತಸಲೊ ಥಂಡ್, ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ರಾಯ್ಭಾರಿ , ರಡ್ಚೊ ಕವಿ ಆಸೊ ಉಪ್ರಾಟ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮುಣೊನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾಂನಿ ದಿಸಾಂದಿಸ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ದೇಶಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಣ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಕವಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ದವರಿಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ – ಕಾಲ್ಚೆ ನಂಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 5-6 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿದ್ ರುಪಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಮೊಡಾಂಬರಿ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಪರ್ಜೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊ ಏಕ್ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕವಿಂಚಿ ನೈತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆರಂಭಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಕವಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ , ಆಂಡ್ರೂ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ತಸಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಆನಿ ಜಾಣ್ತೆ ಕವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪರಿಹಾರಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತರೀ ಬಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ.

ಕವಿ ಪಿ.ಜೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕವಿಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಕೀ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಂತ್ ತರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಮತ್ಲಾಬ್ ಆಸಾನಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಮಿಂಯ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಚ್ಯಾಕೀ, ಖಂಯ್ಗೀ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತೊಲೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರ್ದೆಂ ಬಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ.

ನಾನು ಮರೋಲ್ , ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

88% feel thumbs up. And how do you feel?
23 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.