Trending Now

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ ‘ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು’ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಗೀತ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ‘ಆರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ‘ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು’ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ‘ಯುವಕವಿಗಳ ಪ್ರಥಮ’ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರುಪಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

ಹೊ ಬೂಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್, ’ಸಂಗಾತ ಪತ್ರಿಕೆ’ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಫಾಮಾದ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಆರಿಫ್ ರಾಜಾ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ 50 ಚ್ಯಾ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್ ಚ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾವಿಶಿಂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ ಲ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಬುಕಾಕ್ ’ದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಲಾಬ್ ಲ್ಲೊ.

1980 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಆಗೋಸ್ತ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಕಟೀಲ್ಚೊ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಪದಾಂ, ಪ್ರಬಂಧ್, ಲೇಖನಾಂ-ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

‘ಪಾವ್ಳೆ’, ‘ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’, ‘ತಸ್ವೀಂತ್’, ‘ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ’ ಆನಿ ‘ಎನ್ ಕೌಂಟರ್’ ಎದೊಳ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಆಕಾಶವಾಣಿ, ದೂರದರ್ಶನ್, ದಸರಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರ್ ನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಜಲ್ಮಾಶತಾಬ್ದಿ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ‘ಧಾರವಾಡ್ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ’ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಹೆರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಕೊಚ್ಚಿಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿ.ಜಿ. ಕಾಮತ್ ಫೌಂಡೇಶನಾಚ್ಯಾ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲೊನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್.

‘ರಾಕ್ಣೊ’, ’ಕಿಟಾಳ್ ’, ’ಉಜ್ವಾಡ್’, ’ಸೆವಕ್’, ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ‘ದಾಯ್ಜ್’ ಪತ್ರಾಂನಿ- ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಸಾಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂನಿ, ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಗಿತಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಂಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ‘ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್’, ‘ಹೊಸತು’, ‘ಸಂಗಾತ’ ಆನಿ ಹೆರ್  ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿಯ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಅಂಬೇಡ್ಕರಾಚ್ಯಾ 125ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾವರ್ಸಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 125 ಕವಿಂನಿ ಲಿಖ್ ಲ್ಲ್ಯಾ 125 ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಪುಂಜೊ ’ಅರಿವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್’ ಹಾಂತುಂ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾಯ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ. ಕಯ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ PRISON MINISTRY OF INDIA ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೊವನೀರ್ ಬುಕಾಂತ್ ಯೀ ತಾಚಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ಲ್ಯಾ.

2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ‘ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ಎನ್ ಕೌಂಟರ್’ ಕವಿತಾಬುಕಾಕ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾ. ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಆನಿ ಸಂವಾದಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ  ‘ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್’ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ‘ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

6 comments

 1. Nelson Pinto

  Congratulations Wilson Dattu.

 2. Zeena Pinto

  Aykon Bhov sod Kushi Zali. It will be nice if there is an option to purchase konkani books in Ebook Format.

 3. Alphonse Mendonsa

  Congratulations Wilson. Wishing you many more awards in future…

 4. Gerald Carlo

  ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಸ್ತು ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ಸನ್.

 5. Hilary D Silva

  Congratulations Wilson,
  Wish you all the best

 6. Francis Lobo

  Congratulations to Wison for winning the prestigious award.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !